1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ШОЛБАН КАРА-ООЛ НАЙЫРАЛ ОРДЕНИ-БИЛЕ ШАҢНАТКАН

Россия Федерация­зы­ның Президенти­зи В. Путин күрүне шаң­налдарын тыпсыр  дугайында чарлыкка ат салган. Ук Чарлыкты интернеттиң эрге-хоойлу порталында парлаан.
Улуг театрның балет труппа­зының балетмейстери Юрий Григо­рович январь 2-де 90 харлаан. Ада-чурт культуразының болгаш делегейниң хореография уран чүүлүнүң сайзыралынга кайгамчык чедиишкиннери база хөй чылдарда үре-түңнелдиг ажылы дээш Юрий Григорович Ыдык Апостол Андрей Первозванный ордени-биле шаңнаткан.
“Ада-чуртунга ачы-хавыяазы дээш” орденниң II чергези-биле кинорежиссер Владимир Меньшов, III чергези-биле режиссер Александр Прошкин шаңнаткан. Күш-ажылчы чедиишкиннери, идепкейжи хөй-ниитичи ажыл-чорудулгазы болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга Найырал орденин тывыскан.
Шаңнатканнарның аразын­да самолет тудар “МиГ” корпо­ра­цияның ужудукчу-шенекчизи Вадим Селивановтуң ады база бар. Ол “Эрес-дидим чорук” орден-биле шаңнаткан. 2014 чылдың декабрьда Вадим Селиванов “МиГ-29 КУБ” хыдыкчы самолет шенелде ужудуушкуннарының үезинде үрелгеш, чайлып бадарга, ону Чемодурова суурнуң школазындан болгаш чурттакчылыг бажыңнарындан  чайлаткан.
Чурттар аразының космиктиг станциязынга үргүлчүлелдиг ужудуушкуннарының үезинде эрес-дидим, бедик мергежилдиг чоруун көргүскени дээш, “Ада-чуртунга ачы-хавыяазы дээш” орденниң IV чергези-биле  Антон Шкаплеров, III чергези-биле Олег Кононенко  шаңнаткан.
Москваның  “Вымпел” машина тудар заводунуң  бөлүк ажылдакчылары тускайлаан техниканы тургузарынга төлептиг салыышкыны дээш күрүнениң орден болгаш медальдарынга база төлептиг болган.
Хөй националдыг болгаш аңгы-аңгы шажын-чүдүлгелиг чоннар аразынга тайбыңны болгаш чаңгыс эп-сеткилди быжыглаарынга улуг салыышкыны дээш Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2015 чылда РФ-тиң Президентизиниң Чарлыы-биле  “Ада-чуртунга ачы-хавыяазы дээш” медаль-биле шаң­натканын сагындырып каа­лы.
“Президент В.В. Путинниң командазының кежигүнү болуру мээң арын-нүүрүм, ат-алдарым-дыр. Бодувустуң-на төрээн республи­кавыстың турум чоруу, сайзыралы дээш ниити херээвиске мээң хууда салыышкынымны үнелеп көрүп турары меңээ өөрүнчүг-дүр. 
Чаңгыс чер-чурттугларым, шынын чугаалаар­га, Найырал орденин хууда шаңнал кылдыр хүлээп көрбейн турар мен. Чаңгыс дем болгаш  чаңгыс эп-сеткил бистиң хөй националдыг Тывавыста – бүгү-ниитиниң херээ, аңаа кижи бүрүзүнүң киирген үлүг-хуузу бар. Улуг күрүневисти быжыглаарынга салыышкыннарывысты салып, республикавыс­ты улам экижидип алыр дээн күзел-чүткүлдеривисти, чедииш­киннеривисти Россияның, ооң Президентизиниң үнелеп турары бистерге өөрүнчүг болуру чугаа­жок” деп, Шолбан Кара-оол интернетте бодунуң блогунда бижээн.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.