1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВАНЫҢ КҮРҮНЕ УНИВЕРСИТЕДИНДЕ

2030 ЧЫЛГА ЧЕДИР
 
ТР-ниң Аныяктар болгаш спорт херектериниң талазы-биле яамызы Тываның күрүне университеди биле кады «Аныяк­тар – 2030» деп угланыышкынныг өөредилгени эрттирген. Ооң киржикчилери чурттап эртип турар үевистиң бергелеринге удур туржуп шыдаар чүткүлдүг оолдар, уругларны  хевирлээр аныяктар талазы-биле күрүне политиказының арга-методтарын  чугаалажып сайгарганнар. 
Тус семинарга Тываның аныяк­тар болгаш спорт херек­териниң талазы-биле сайыды Адам Текеев – модератор, Красноярск крайның аныяктар политиказының институдунуң удуртукчузу Николай Бажитов, ТР-ниң Баштыңының Адми­нистрациязының килдис эргелекчизи Кызыл Куулар, ТКУ-нуң социал айтырыглар талазы-биле проректору Алена Стороженко, инновация болгаш информатизация эргелелиниң начальниги Буян Донгак, экономика факультединиң улуг башкызы Херел Бадарчы киришкен. Ол ышкаш кожууннарда аныяктар-биле ажыл чорудар килдистерниң специалистери, Кызылдың мэриязының тө­лээлери, университеттиң сту­дентилери болгаш респуб­ликаның аныяктарның хөй-ниити организацияларының харыысалгалыг ажылдакчылары база киришкеннер. 
Николай Бажитов аныяктар төлевилелдери-биле чоок ажылдап чоруур кижи болгаш, эрттирер хемчеглерниң чедииш­кинниг болурунга дөрт магадылал бар деп айыткан. Ол дээрге документилер-биле ажыл, кадр­лар, инфраструктура болгаш аныяктар-биле ажылдап турар специалистерниң деткимчези-дир.
Тываның аныяктарының эгелээшкиннеринге бүгү тала­лыг деткимчени көргүзерин ТКУ-нуң ректору Ольга Хомушку: «Бо хүнде бар төлеви­лелдер, Тываның күрүне универ­сите­диниң киржилгези чокта, күү­сеттинмейн барып болурун айтыры чугула» — деп чугаалаан. 
Чалаткан аалчылар Тываның аныяктар политиказының тургус­тунуп эгелээн үе-чадазының дугайында сактыышкыннарынга чедиишкинниг ажылының чажыттары-биле үлежип, арга-сүмени катканнар.  
Тус документини 2030 чылга чедир ажылдап кылганы, регионнуң келир үеде социал айтырыгларын шиитпирлептер ажыл-агыйлыг, сорулгалыг болгаш күзелдиг оолдар, кыстар республиканың аныяктарының аразынга хөй апаар дээрзинге магадылалды берип турар. 
 
КАДЫК АМЫДЫРАЛ ДЭЭШ
 
Тываның күрүне университединге чаңчыл болган кадыкшыл хүнүнге тураскааткан маргылдааларны эрттирген. Үш дугаар чыл эрттирип турар бо спортчу байырлалдың эгелекчилери бойдус-география факультединиң студентилери болган дээрзин сактып кээлиңер. 
Шой көдүрери, аргамчы тырттары, хол бөмбүү, баскетбол болгаш спорттуң өске-даа хевирлеринден аңгыда, бо чылын немешкен чаа чүүл – хол басчырынга мөөрей. Ооң эгелекчизи — университеттиң спортчу клувунуң директору, спортчу эртемнер кафедразының эргелекчизи Сергей Ооржак. ТКУ-нуң кадыкшыл хүнүнүң спортчу хемчеглериниң ба­йырлыг ажыдыышкыны болган соонда, дөрт аңгы спортчу шөлдеринге хары угда маргылдаалар эгелээн.
Студентилер хоорайжы­га­жының шөлүнге болган мөө­рейге хүндүскү салбырның студентилеринден аңгыда бот-өөредилге-биле өөренип турар студентилерниң киришкени онзагай. Оларның аразында республиканың ат-сураглыг мөгелери Сайын-Белек Тюлюш, Найдан Ооржак бар. Студентилер болгаш башкылар шыырак дээн ол ийи мөгениң киржип турган мөөрейлерин дыка сонуургап көргеннер. 
Маргылдааның бир дүшкүүр­лүг өйү – бот-өөредилге-биле өөренип турар дөрткү курсчулары бирги салыгда аргам­чы тыртарынга бойдус-география факультединиң ийиги курсчуларының командазынга тиилелгени алзыпканы. Ынчалза-даа Чаан мөге Сайын-Белек дээн ышкаш тыва спорттуң "сылдыстары" кирип турар команда дөмей-ле шыырак тиилекчи болуп шылгараан. 
Университеттиң дөрт аңгы улуг спортчу шөлүнге студен-тилерниң, башкыларның болгаш техниктиг ажылдакчыларының команда аайы-биле-даа, чаңгыс­тап-даа киришкен спортчу маргылдаалары солун, көрүштүг бо­луп эрткен. Ниитизи-биле чүс ажыг тиилекчилер шылгарап үнгеш, шаңнал-макталды чаалап алганнар.

Уланчызын 2017 чылдың апрель 27-де үнген №47-48 "Шын" солундан номчуңар.

ТКУ-нуң  парлалга  алба­ны­ның  материалдарындан
Шончалай  ХОВАЛЫГ белеткээн.

 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.