1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВАНЫҢ СОЦИАЛ ЭКОНОМИКТИГ ХӨГЖҮЛДЕЗИ 2017-2019 ЧЫЛДАРДА

«Тывага 2017 чылда кризистиг берге байдалды ажып эрте бээр арга бар, оон соондан регионнуң экономиказын өзүлделиг деңнелче көдүрер» деп, Тываның 2017-2019 чылда социал-экономиктиг баш удур санаашкыннарын ажыл­дап кылган авторлар санап турар. Тываның Чазаа ук доку­ментиниң төлевилелин бадылаан. Ол регионнуң чоокку 3 чылда сайзыралының кол үндезини болур.    
Үлетпүр талазы-биле бурунгаар шимчээшкиннер эрткен чылдар-биле деңнээрге, 2016 чылда 3,2 хуу өскен. Тываның Экономика яамызының санап турары-биле, 2017 чылда «Лунсин», «Межегейхөмүр», «Тардан Голд» болгаш өске-даа компанияларның ачызында үлетпүр бүдүрүлгези 4,5 хуу өзер, ол ышкаш энергия херег­лели, электроэнергетика объек­тилерин чаартыры өзүлделиг болур.
2016 чылда Тываның көдээ ажыл-агый адыры келир үеже угланган. Бир чыл иштинде көдээ ажыл-агый продуктуларын болбаазырадыр бүдүрүлгелерни ажыглалга киирген. Ооң түңне­линде, чижээлээрге, сүт продук­туларының бүдүрери 18,1 хуу чедир өскен. Көдээ ажыл-агый продуктуларының ниити өзүл­дези дараазында чылдарда база хевээр артар. Ынчангаш 2019 чылда 8,2 млрд. рубль чедер. 
Республикада тудуг талазы-биле өзүлделерниң хемчээли эрткен чылдың деңнелинде артып турар. 2016 чылдың төн­чүзүнде ниитизи-биле 3,6 млрд. рубльди тургузар. Озал-ондактыг, бустур четкен бажыңнардан чурттакчы чонну көжүрер талазы-биле программаны боттандырарынга 2017 чылда 3,8 млрд. рубль, а 2019 чылда 4 азы 4,6 млрд. рубль чедир өзер чыгыы. Амгы үеде чылда 90 муң чыгыы дөрбелчин чуртталга метр бажыңнарын ажыглалга киирип турар, келир чылын бо көргүзүг 100, оон 133 дөрбелчин метр чедир өзер. 
Регионнуң орук-транспорт, харылзаа ажыл-агыйында ниити байдалдың эки­жиири көрдүнген. 2015 чылда Тывада асфаль­тылыг шывыглыг оруктуң хемчээли 15,7 км өскен. 2018 чылда ындыг оруктар 40 км чедир өзер ужурлуг. 
2016 чылда ортумак бол­гаш биче бизнестиң бүдүрүл­гелериниң садыг-саарылгазын яамы 22,8 млрд. рубльге үнелээн. Ындыг болза-даа хереглекчилер рыногунуң хемчээли кызырлып, 99,5 хууну тургускан. Ынчалза-даа бизнести сайзырадыр талазы-биле Тываның Чазааның тускай көрдүнген программаларының деткимчези-биле Тывага 2019 чылда сайгарлыкчыларның садыг саа­рылгазы чылда ортумаа-биле 5-8 хуу, 27,7 млрд. рубль чедир өзер. 
Республиканың чурттакчы чону дораан эвес-даа бол, чоор­ту экономиканың эки талаже өскерлиишкиннерин боттары эс­керип эгелээрлер. Ортумак шалың акшазының өзүлдези херег­лээр барааннарның өртек-үнезиниң өзүлдезинден элээн чыдып каап турар болур, ындыг-даа болза 2018 чылда ындыг чүүл болбас, орулгалар херек кырында өзүп эгелээр деп авторлар санап турар. Ол ышкаш 2019 чылда 22,5 муң ажыл чок чурттакчы чонну 21-20 муң чедир эвээжедири база көрдүнген.
gov.tuva.ru-дан

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.