1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВАНЫҢ ХӨМҮРҮН - ДЕЛЕГЕЙ РЫНОГУНЧЕ

Россияның Президентизи Владимир Путин Бүгү-делегейниң «Российжи энергетика неделязы» шуулганның ажылынга киришкеш, чуртка хөмүр-даш тывыжын өстүрүп тургаш, бүгү делегей рыногунга Россияның киржилгезин улгаттырарын саналдаан. 
Күрүне баштыңының чугаазынга комментарий берип тура, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол амгы үеде республикада хөмүр-даш бүдүрүлгелери шапкын хөгжүлдени ап, хөмүр-даш бүдүрер талазы-биле Совет Эвилелиниң үезинде-даа турган рекордтарны ажып турарын демдеглээн.
Регионнар аразының «Сибирь дугуржулгазы» каттыжыышкынның даргазы Шолбан Валерьевичиниң бодалы-биле, «Енисей Сибири» төлевилел ёзугаар Кызыл – Курагино демир-оруктуң тудуун улаштыр Моол биле Кыдатче киир тударын планнааны российжи хөмүр-дашты даштыкы чурттарже үндүр садарынга чугула ужур-дузалыг болуп, Россияның Президентизиниң салып турар сорулгазы-биле бүрүн дүгжүп турар. 
Бо хүннерде республиканың даг тывыш үлетпүрү шапкын хөгжээн. «ТДК», «ТЭҮК» баз «Межегей хөмүр» компаниялар Улуг-Хемниң хөмүр-даш бассейнинде канчаар-даа аажок улуг хемчээлдиг хөмүр-даш чыдынын болбаазырадып турарлар. Ооң курлавыры улуг! Чер адаанда 20 миллиард тонна хөмүр-даш чыдыны бар. Хөмүр – Тываның эң кол байлаа. Алызында – боттуң, регион­нуң иштики рыногун хандырарындан аңгыда Россия Федерациязының өске субъектилеринче база Азия чурттарынче «кара алдынны» үндүр садары регионнуң экономиктиг сайзыралының кол угланыышкыннарының бирээзи.  
Тываның хөмүр тывыш бүдүрүлге­леринде хөмүр-даш казып тывар ажылды шапкынчытканын, чаңгыс чижек-биле бадыткап көргүзерге, мындыг. Бистиң шахтерларывыс совет үениң – 1990 чылдың 1 млн. 68 муң тонна рекордун ашкан. Эрткен чылын, 2017 чылда, республиканың шахтерлары оон 600 муң тонна хөйнү – ниитизи-биле 1 млн. 634 муң тонна хөмүрнү каскан. Эрткен чылын 903 муң тонна хөмүр казып тыпкан «Межегей хөмүрнүң» шахтерлары бирги черже үнген, а бо чылда «миллионну» ажа бергеннер.
Бистиң корр.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.