1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тываның чоргааралы

2012 чылдың кол болуушкуннары болгаш онзагай кижилери

"Россияның паралимпийжи шилиндек командазының ча адыкчылары шаңналдыг черлерни шуптузун ээлээш, өске спортчуларга тиилеп алыр бичии-даа арганы бербээн. Ылаңгыя Михаил Оюн американ спортчу Эрик Беннетти 6:0 санга кончуг чараш бүзүрелдиг ойнап алгаш, хүлер медальды чаалап алган. Россия медальдар саны-биле үшкү черже үнген!" — деп, спортчу комментаторнуң үнү Лондондан Тывага, Россияга өөрүшкүнүң, чоргааралдың медээзин эккелген.

Михаил Оюн Таңды кожууннуң Дүрген сумузунда ат-сураглыг тренер башкылар Раиса Сергеевна, Евгений Викторович Ту­татчиковтарның ча адарынга өөредир секциязынче барып эгелээн. Ол респуб­ликага билдингир ча адарының спортчузу апаргаш, 1995 чылда Саян ажып, мар­гылдаага киришкен. "Олимпийжи идегел", Россияның чемпиону деп тиилелгелерни элээди оолдар маргылдааларынга каш удаа чедип ап, арга-дуржулгалыг тренерлерниң ынаныжы бооп, дадыгып келген. Ынчалдыр спорт ооң амыдыралының чарылбас кезээ бооп арткан: Олимпийжи курлавырлар школазын дооскаш, тренер ажылынче шымныгып кирген. Ооң спортчу секциязында 11-ден 14 хар аразында 30 хире элээдилер спортчу чедиишкиннерже орук изеп,  өөренип турарлар. Михаил Оюн Пара­лим­пийжи оюннарга киржир эргени белен эвес спортчу орукту эрткеш, "шыдаар спортчу" деп бүзүреткен. 2009 чылда ча адарынга Тывага бирги черни алганы 2010 чылда Россия, Европа чемпионаттарынга тии­лелгелер онзагай хөөннү киирип, күш-шы­далды берген.

Эртип турар 2012 чыл аңаа эң-не дүжүткүр чыл болган. Март айда классиктиг арга-биле ча адарынга Россияга — ийиги черни, Россияның кубогу дээш оюнга үшкү черни ээлээн. ST класстың чазы-биле кыска хем­чээлге маргыжар оюнга — ийиги,  оорга чүнү кемдээшкинниг спортчулар аразынга ST класска Россияның кубогунга бирги черни бүзүрелдиг чаалап алган. Ол түңнелдери-биле российжи кол чыынды команданың спортчузу болуп, Пара­лимпийжи оюннарга киришкени ол. Пекинге эрткен 2008 чылдың паралимпийжи оюннарга Россияның спортчулары тос аңгы хевирге ча адарынга чаңгыс-даа шаңналдыг чер албайн барганы элдеп. Ынчангаш 2012 чылдың оюннарында тиилелгениң бедик туружун чүгле российжи спортчулар Тимур Тучинов (алдын), Олег Шестаков (мөңгүн) база Михаил Оюн (хүлер) эжелеп алырга, ол бүгү тиилелге Россияның өөрүшкүзү, чоргааралы болган.

Ол тиилелге хууда бирги чер дээш маргылдаа үезинде чедип алдынган болза, сентябрь 5-те, ча адарының сөөлгү хүнүнде, команда аайы-биле чидиг демиселге Тыва­ның спортчузу Михаил Оюн, Забайкальеден Тимур Тучинов, Новороссийск хоорайдан Олег Шестаков классиктиг ча-биле кара адарынга делегейниң мергежээн спортчу командаларын уткаш, Паралимпийжи оюннарның алдын медальдарынга төлептиг болганнар. Ооң мурнунда  ча спортунга бирги  черни кымга-даа дүжүп бербейн турган Мурнуу Кореяның спортчуларын бо оолдар 206:200 санга ажыр часпайн аткаш, чайын­налчак тиилелгени чаалап алганнары ол. Паралимпийжи оюннарның чемпиону база хүлер медалының эдилекчизи                М. Оюннуң ниити команда дээш киирген  үлүүн бедии-биле үнелеп, Россияның Президентизи В. Путин Найырал ордени-биле шаңнааны российжи спорттуң төөгүзүнде арткан.

Интернетте бар бодунуң сайтызында Тываның Баштыңы: "Чемпионнуң тренерлери — Тутатчиковтарның өг-бүлезиниң шко­лазынга канчаар-даа аажок улуг байырны чедирдим! Бисте ча адарының ындыг бедик деңнелдиң школазы бар болганынга чор­гаарланыр бис! Четтирдивис!" — деп, чем­пионнуң тренерлеринге байырны чедирген.

Михаил Оюннуң спортчу чедиишкин­неринге тренерлеринден аңгыда, авазы Олеся Кызыл-ооловна улуг үлүг-хуузун киирип, деткимчени бергенин ол дем­дег­лээш, бодунуң чедип алган  тиилелгезин "эрте-ле аъдының бажы хоя берген" ынак ачазы Кара-оол Хаян-оолович Оюнга тураскаадып турарын айыткан. Ооң-биле кады "Тывада бичии кижи бүрүзү езулуг ча-согунну тудар, кара адарын күзеп чоруур болза, мээң спортчу  чедиишкиннерим ча спортун сайзы­радырынга ийиги улуг идигни оттурар боор" — деп, ол идегелин илереткен.

Ат-сураглыг хоочун тренер Евгений Тутат­чиков: "Михиал Оюн бистиң республи­каже ам-даа чаалап эккээр олимпий медаль­дарынче орукту ажыдып кагды. Ынчангаш, Тыва, бурунгаар, чаа олимпийжи тиилел­гелерже!" — деп йөрээген.

Шолбан Валерьевич Кара-оол спортчу-биле ужуражылга үезинде: "Республикага спорт талазы-биле чаа тудуглар немежир болгаш Каа-Хемге туттунар спорт залынга ча адар залды тускайлаар бис"— деп аазаан.

Тываның, Россияның, Европаның, делегейниң чемпиону, делегей чергелиг спорт мастери, Паралимпийжи оюннарның чемпиону Михаил Оюн — бүгү чурттуң чоргааралын, сонуургалын хайныктырып, алдар-аттыг уттундурбас минуталарын көрүп эрткен спортчу. Ооң өг-бүлези, ажы-төлү — ачазының чедиишкиннерин үлежип, ооң ажыл-ижин, чүткүлүн деткип чоруур чоок, ынак кижилери. Михаил Оюнга тиилелгези дээш Кызыл хоорайга квартира алыр сертификатты Ш. Кара-оол чемпионга бээр деп шиитпирге олар сагыш-сеткилиниң ханызындан өөрээннер.

Бодунуң талазындан Михаил Оюн эрге-чагырга черлериниң аңаа шаңнал кылдыр берген акшазының чамдыызын төрээн чериниң +г-бүле, уругларга дуза чедирер төпке шилчидип берген. Ында бар 26 чаштарга эт-херекселдер садып, чаартыр, спортчу дериг-херекселдер садып алыр хуулгаазын белек болганы ол.

Таңды кожууннуң Бай-Хаакка спорт төвүн тудуп кылырынга херек 30 млн. рубль­диң субсидиязын федералдыг бюджеттен үндүрер дугайында дугуржулгага Россияның Спорт яамызы база Тываның Чазаа атты салганнар.

Бай-Хаакка туттунар спорт төвү чурттак­чы чон ортузунга кадык-чаагай амы­дыралды хевирлээринге, Таңды болгаш ол чоок-кавының чонунга спортчу мергежилдиң бедиин чедип алыр арганы тургузар. Ында көрдүнгени езугаар хостуг хүреш, дзюдо, самбо, тыва хүреш, ча адарынга, бокс, кик-бокс, ол ышкаш спортчу оюннар ойнаар залдыг болур дээрге-ле, тоолда дег, спортчу кижиниң сагыш-сеткили, күзел-чүткүлү кыптыга бээр чырык күзел-дир. Ооң боттаныры дээш чоннуң ажы-төлүн спорттуң бедиинче үндүрер дээш тренерлер Евгений Тутатчиков, Раиса Тутатчикова, Елена Достай база "алдын" ча адыкчызы Михаил Оюн ак сеткилдиг ажылдап-чурттап чоруурлар.

Айлаң Монгуш.

№ 154 2012 чылдың декабрь 29

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.