1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВАНЫ ТӨЛЕПТИГ ТӨЛЭЭЛЭЭР

Аныяктарның болгаш студентилерниң Бүгү-де­ле­гей фестивалы бо чылын Сочи хоорайда болуп эртип турар. А ооң байырлыг эгези октябрь 14-те Мос­ква хоорайга найыралдың парады-биле ажыттынып демдеглеттинген. Ук фес­тивальга делегейниң 150 чурттарындан 20 муң ажыг аныяк­тар киржип чедип келген. Мындыг улуг хемчээлдиг Бүгү-делегей фестивалы Россияның төөгүзүнде үш дугаар болуп эртип турары бо. Эң баштай 1957 чылда, ийигизи – 1985 чылда Мос­квага болуп эрткен. А ниити саны-биле бо чылын XIX дугаар фестиваль эртип турар.
 Эрткен среда хүнүнде Сочиге болур аныяктар фестивалынче Тывадан баар делегацияны Национал музейге байырлыг байдалга чагып үдээн. Чазак дар­газының оралакчызы Максим Тунев фестивальга Тываны төлээлээр сорулганы онзалап чугаалаан. 1985 чылда XII дугаар­ фестивальга киржип чораан­ делегация кежигүннериниң бирээзи, «Саян» ансабльдиң директору чораан Светлана Салчаковна Сүрүң сактыышкыннарын кылган. Ынчан, он ийиги фестиваль үезинде, «Саян» ансамбли Москваның барык шупту концерт шөлдеринге, янзы-бүрү хемчег­лерге хаара туттунуп турган.
Хоочуннуң сактыышкынын дыңнааш, фестиваль баар аныяк­тар хей-аът кирип, боттарын таныштырып, кандыг сорулгалыг бар чыдарын, фестивальдың кандыг шөлүнге Тываны канчаар төлээлээрин чугаалап бергеннер. Оларга фестивальдың киржикчизиниң тускай хөрек демдектерин болгаш волонтерларга сертификаттарны тыпсыр езулал база болган. Ниитизи-биле Тывадан 22 аныяктар кайгамчык онза, чырык, чараш, байырланчыг шуулганга баар аас-кежиктиг болганнар. Олардан 16 кижи кол состав, үжү – волонтерлар, 3 кижи – Тываның делгелгезиниң организакчылары. 
Национал музейниң парлалга секретары Мария Наксыл фестивальдың улуг медиа төвүнге даштыкы чурттар болгаш Россияның регионнары-биле деңге барып делгээр инновациялыг Youth Expo төлевилелди таныштырган. Тываның делгелгезин национал музейниң ажылдакчылары Саяна Лакпаева, Раджу Пильжум, Эрес Нурзат база «Тыва» ансамбльдиң ыраа­жызы Эрес Ховалыг бараал­гадыр. Олар фестивальдың киржикчилеринге октябрь 14-тен 22-ге чедир тыва оюннарга мастер-класстарны чорудар, национал езулалдарны, ужурларны, чаңчылдарны таныштырып сонуургадыр. Сочиде өгнү тип каан, делгелгеге «Хааннар шынаазының алдын эртинелерин» салыр, Хаанның болгаш Кадынның дүрзү-хевирлерин (манекеннерни) идик-хеви-биле ол олчаандырзын делгеп көргүзер.
Фестивальды эрттирерин­ге аңгы-аңгы чурттардан, Рос­сияның регионнарындан нии­тизи-биле 5000 ажыг волонтерлар дузалажыр. Тайбың дээш, демократия дээш, социал чөптүг чоруктуң идеалдары дээш бүгү делегейниң чалыы салгалы эп-сеткилин каттыштырып, чаңгыс демниин көргүзер. Ынчангаш аныяктарның болгаш студентилерниң XIX Бүгү-делегей фестивалынга бистиң делегациявыс төрээн Тывазын төлептии-биле төлээлээр дээрзинге чигзиниг чок.
1985 чылда бистиң хоочун коллегавыс Светлана Сюр-ооловна Монгуш «Тываның аныяк­тары» солуннуң редактору тургаш, Тывадан журналистерни төлээлеп, ындыг онза, чараш, улуг байырлалга киришкеш келген. Ол аныяктарның болгаш студентилерниң делегей чергелиг кайгамчык солун, уттундурбас фестивалынга киришкенин ам-даа чылыы-биле сактып чоруур.
Надежда Эргеп.
Сергей Еловиковтуң тырттырган чуруктары.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.