1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВА-ХОСТУГ САГЫШ-СЕТКИЛДИҢ ДЕВИСКЭЭРИ

"ВЕРХОВЬЁ-2019"

ТЫВА-ХОСТУГ САГЫШ-СЕТКИЛДИҢ ДЕВИСКЭЭРИ

Бо чылдың июнь 28-30 хүннеринде Сизимге орус дылдыг чоннуң культуразының Бугу-россия чергелиг «ВЕРХОВЬЁ» фестивалы хой кижини чыгган. Аңаа Тывадан аңгыда Казахстандан, Хакасиядан, Красноярск край, Иркутск, Кемерово областьтарындан 26 улусчу аас чогаал коллективтери, ниитизи-биле 485 кижи киришкен. Ооң байырлыг ажыдыышкынынга ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызы Аяс Мөңге, ТР-ниң Дээди Хуралының депутады Юрий Кара-оол киришкеннер.
Он сес киржикчи чедир коллектив бүрүзү кеткен хеви-даа, күүселдезиниң-даа талазы-биле бот-боттарынга дөмейлешпес, бодунуу-биле бот- тускайлаң болганы онзагай, көрүштүг болуп, фестивальга улам байырланчыг хөөннү киирген. 
Фестивальдың кол организакчызы - ТР-ниң аймак-сөөк чоннар херектериниң талазы-биле агентилели. Оон даргазы Галина Кочергина бо чылгы фестиваль дугайында бодалы-биле үлешти: «Ниитизи-биле фестивальга киржикчилерден аңгыда, 1500 ажыг кижи чыылганынга ооруп тур бис. Чугле автомашиналарның саны бирги хүнде 117 четкен. Бо сан-чурагай үш хонук дургузунда немешкен дээрзи илден. Оон аңгыда бо фестивальдың программазынче бо чылын чаа чүүлдерни киириштирип, немээн бис. Ол дээрге, «Блинный двор» деп, хойге билдингир блины дээр чемивисти быжырарынга моорей, «Молодецские забавы» деп, эр улустун куш-шыдалын, оптуг-кашпагайын коргускен моорей болгаш «Аудентичные песни» деп моорейни эрттирдивис. Манап турганывыс дег, дыка солун болду, киржикчилер, көрүкчүлер болгаш аарыкчылар-даа таарзынган. Оон аңгыда, бо фестивальда эгезинден тура доктаамал киржип кээп турар бөлүктер бар. Оларның чугаазы-биле алырга, чугле моорейге киржир дээш-даа эвес, сагыш-сеткилди улам байлакшыдып, дыштанып алыр дээш кээп турарлар. Кайда-даа фестивальдар хөй эртип турар болгай, ындыг-даа болза Тыва дээрге,бүгү-ле эки чуулдерге бургеткен, хостуг сагыш-сеткил девискээри-дир. Мында өгбелерниң чиңгине тускайлаң езу-чаңчылдары дазыл-дөзунден кадагалаттынып арткан деп унелеп турарынга дыка өөрүп тур бис».
Фестивальга чугле ырлап-шоорлаарындан ангыда, орус чоннуң ... (уланчызы "Шын" солуннуң 72 дугаар үндүрүлгезинде)

https://www.facebook.com/karina.dongak/posts/2329154223816837

https://www.facebook.com/shyntuva

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.