1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ АЙТЫЫШКЫНЫ

1986-1995 чылдарда төрүттүнген хамаатыларны 2013 чылдың апрель-июльда  Тыва Республикадан шериг албанынче келдиртириниң дугайында

1986-1995 чылдарда төрүттүнген, шериг учедунда турар болгаш учетта турбаза-даа, шериг учедунга турар хүлээлгелиг болгаш курлавырда эвес Россия Федерациязының хамаатыларын (моон ыңай—хамаатылар дээр) шериг албанынче 1998 чылдың март 28-те «Шериг  хүлээлгезиниң болгаш шериг албанының дугайында» №53-ФХ Федералдыг хоойлуга дүүштүр 2013 чылдың апрель-июльда Тыва Республикадан келдирерин организастыг эрттирер сорулга-биле:

1. Тыва Республиканың келдириишкин комиссиязын, республиканың муниципалдыг районнарының болгаш «Тыва Республика Кызыл хоорай» хоорай округунуң келдириишкин комиссияларын тургузар.

2. Мында кошкан дараазында чүүлдерни бадылаар:

— Тыва Республиканың келдириишкин комиссиязының составын (кол болгаш курлавыр);

— республиканың муниципалдыг районнарының болгаш «Тыва Республика Кызыл хоорай» хоорай округунуң келдириишкин комиссияларының составтарын (кол болгаш курлавыр).

3. Хамаатыларны шериг албанынче келдиртирин республиканың чыылда пунктузунуң чогу-биле Кызыл хоорайның шериг комиссариадының келдириишкин пунктузунуң баазазынга боттандырар.

4. Тыва Республиканың Кадык камгалал болгаш социал хөгжүлде яамызы:

— муниципалдыг тургузугларга эмчи комиссиязын эрттирериниң графигин ажылдап кылыр болгаш бадылаар, оларда чедишпейн турар эмчи специалистерни республика ужур-дузалыг эмнелге-профилактика албан черлеринде ажылдап турар эмчилерниң күсели-биле четчелээр;

— 2013 чылдың келдириишкин компаниязын эмчи специалистер-биле, ВИЧ болгаш РВ хыналдазынга хан алыр лаборантылар-биле, эргежок чугула эмнер-биле, медицина дериг-херекселдери-биле, көжүп чоруур рентген тургузуглары-биле, шериг албанынче келдиртир ужурлуг хамаатыларның эмчи шинчилгезин кылып чорудар чепсек-херексел болгаш эт-сеп-биле хандырар;

— эмчи шинчилгезин стационар (амбулаторлуг) халас эртери негеттинип турар шериг назылыгларны чорудар муниципалдыг тургузугларда эмнелге албан черлериниң даңзызын, эргежок чугула оруннарны тускайлавышаан, тодарадыр болгаш ону Тыва Республиканың шериг комиссариадынга дыңнадыр.

5. Сүмелээри болза:

а) Хамаатыларны шериг албанынче келирдиртип турар үеде Тыва Республика талазы-биле Иштики херектер яамызынга:

— хамаатыларны келдириишкин пунктуларындан Тыва Республиканың шериг комиссариадының  чыылда пунктузунче организастыг чорударын хандырар сорулга-биле Тыва Республиканың шериг комиссариадының муниципалдыг районнарда болгаш Кызыл хоорайда килдистери-биле дугуржуп тургаш, полицияның нарядтарын тускайлаар;

— Россия Федерациязының Чепсектиг Күштерин четчелээри-биле хамаатыларны чорудуп турар үеде Тыва Республиканың чыылда пунктузунга полицияның нарядының дүн-хүн чок дежурныйлаашкынын тургузар;

— чыылда пунктузундан шеригже келдирткеннерниң командазын чорудуп турар үеде хоорай даштынче айыыл чок үнерин хандырар сорулга-биле ОШАЧКИ-ниң ажылдакчыларының экипажын тускайлаар;

— шеригже келдиртир назылыг, «С», «Д», «Е» категориялыг чолаачы шынзылгалыг хамаатыларның даңзызын тургузар болгаш ону Тыва Республиканың шериг комиссариадынче чорудар.

б) Кызыл хоорайның мэриязы учет-келдириишкин ажылын чорудары-биле 2013 чылдың март 28-те «Орус культура төвүнүң» көрүкчүлер залын тускайлаар.

в) Муниципалдыг районнарның болгаш хоорай округтарының баштыңнары — келдириишкин комиссияларының даргалары Тыва Республиканың шериг комиссариадының килдистер начальниктеринден чагыгларны 2006 чылдың ноябрь 11-де Россия Федерациязының Чазааның «Россия Федерациязының хамаатыларын шериг албанынче келдиртириниң дугайында дүрүмнү бадылаарының дугайында» №663 доктаалынга дүүштүр шериг албанынче келдириишкин-биле холбашкан техниктиг ажылдакчыларны болгаш харылзаа, транспорт болгаш материалдыг өске-даа чепсек-херекселдерни тускайлаары-биле катай хүлээп алыр.

6. Хамаатыларны шериг албанынче келдиртип турар үеде Тыва Республиканың Культура яамызы:

— Тыва Республиканың чыылда пунктуларынга агитаторларны тускайлаар;

— хамаатыларны шериг албанынче келдиртип турар үеде кижизидилге ажылының болгаш Тыва Республиканың чыылда пунктуларынга культура-массалыг хемчеглерниң талазы-биле планнарны күүседиринге деткимче көргүзер;

— өөредилге-келдириишкин ажылының талазы-биле чыылданы эрттирери-биле Улусчу чогаадылга бажыңының көрүкчүлер залын болгаш биче залын 2013 чылдың май 15-те тускайлаар;

— бот-тывынгыр уран чүүл коллективтериниң, Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннарының, Чепсектиг Күштерниң хоочуннарының, интернационалчы дайынчыларның, шеригже келдирткеннерниң ада-иелериниң шеригже баарларның мурнунга күүселделерин, чүве чугаалаарын организастаар.

7. Хамаатыларны шериг албанынче келдиртип турар үеде Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы:

— өөредилге албан черлеринден үндүрткен, шеригже келдирер назылыг хамаатыларның дугайында медээлерни оларның чурттап турар чериниң аайы-биле Тыва Республиканың шериг комиссариадының килдизинче дораан дамчыдарының дугайында республиканың өөредилге албан черлериниң удуртукчуларынга айтыышкынны бээр;

— Россия Федерациязының Чепсектиг Күштерин четчелээри-биле хамаатыларны шеригже келдириишкин хүнүнде Кызыл хоорайда Арат шөлүнден байырлыг үдээшкинин организастаар.

8. Тыва Республиканың шериг комиссариадының чыылда пунктузундан шеригже келдирткеннерни Россия Федерациязының Чепсектиг Күштеринче үдеп турар үеде «Тыва эр кижилерниң ат-алдарының кодекизин» тыпсырын Тыва Республиканың Информатизция болгаш харылзаа яамызы Тыва Республиканың шериг комиссариады-биле кады организастаар.

9. Тыва Республиканың Баштыңының 2012 чылдың сентябрь 12-де №218-РП айтыышкынын күжүн чидирген деп санаар.

10. Бо айтыышкынны «Тувинская правда» болгаш «Шын» солуннарга парлаар.

11. Бо айтыышкынның күүселдезинге контрольду Тыва Республиканың Баштыңының чанында Хөй-ниитиниң айыыл чок чорук департаментизинге  дагзыр.

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай

2013 чылдың март 21  №80-РГ

 

2013 чылдың март 21-де Тыва Республиканың Баштыңының №80-РГ айтыышкыны-биле бадылаан

Тыва Республиканың келдириишкин комиссиязының  СОСТАВЫ

Кол состав:

Шолбан Валерьевич Кара-оол—Тыва Республиканың Баштыңы, даргазы;

Юрий Иванович Марков—Тыва Республиканың шериг комиссары, дарганың оралакчызы (дугуржулга езугаар);

Виктория Викторовна Музалева—Тыва Республиканың шериг комиссариадының шериг-эмнелге комиссиязының фельдшери, секретары (дугуржулга езугаар);

Комиссияның кежигүннери:

Воверис Витаутас — Тыва Республиканың шериг комиссариадының шериг-эмнелге комиссиязының терапеви (дугуржулга езугаар);

Наталья Петровна Деринг—Тыва Республиканың шериг комиссариадының шериг-эмнелге комиссиязының диш эмчизи (дугуржулга езугаар);

Надежда Викторовна Долганова—Тыва Республиканың шериг комиссариадының шериг-эмнелге комиссиязының психиатры (дугуржулга езугаар);

Вячеслав Октябрьович Донгак—Тыва Республиканың культура сайыды;

Ольга Дмитриевна Дүмен-Баир — Тыва Республиканың шериг комиссариадының шериг-эмнелге комиссиязының карак эмчизи (дугуржулга езугаар);

Александр Федорович Лобанов—Тыва Республика талазы-биле иштики херектер сайыды (дугуржулга езугаар);

Олег Борисович Литовченко—Тыва Республиканың шериг комиссариадының шериг-эмнелге комиссиязының кеш эмчизи (дугуржулга езугаар);

Кадыр-оол Алексеевич Бичелдей—Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем сайыды;

Валерий Николаевич Конгар — Регионнуң айыыл чок чорук департаментизиниң начальниги — Тыва Республиканың Баштыңының — Чазааның Даргазының чанында Хөй-ниитиниң айыыл чок чорук чөвүлелиниң секретары;

Ульяна Хүлер-ооловна Нурсат—Тыва Республиканың шериг комиссариадының чанында республиканың ада-иелер комитединиң даргазы (дугуржулга езугаар);

Галина Ивановна Осипова—Тыва Республиканың шериг комиссариадының шериг-эмнелге комиссиязының невропатологу (дугуржулга езугаар);

Нелли Александровна Седип—Тыва Республиканың шериг комиссариадының шериг-эмнелге комиссиязының кезер эмчизи (дугуржулга езугаар);

Ольга Валерьевна Скиданова—Тыва Республиканың шериг комиссариадының шериг-эмнелге комиссиязының отоларингологу (дугуржулга езугаар);

Наталья Вениаминовна Беспалова—Тыва Республиканың кадык камгалал болгаш социал хөгжүлде сайыдының бирги оралакчызы;

Юрий Викторович Маклыкин — Yстүү-Енисей округунуң казактар ниитилелиниң атаманы (дугуржулга езугаар);

Алдын-кыс Темир-ооловна Конгар—Тыва Республиканың Чонну ажылга хаара тударының  талазы-биле агентилелиниң директору.

Курлавыр состав:

Анатолий Партизанович Дамба-Хуурак—Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы—Тыва Республиканың кадык камгалал болгаш социал хөгжүлде сайыды, даргазы;

Владимир Михайлович Седов—Тыва Республиканың шериг комиссариадының килдис начальнигиниң хүлээлгезин түр күүседип турар, дарганың оралакчызы (дугуржулга езугаар);

 Шончалай Сорук-ооловна Монгуш—Тыва Республиканың шериг комиссариадының шериг-эмнелге комиссиязының медицина сестразы, секретары (дугуржулга езугаар);

Комиссияның кежигүннери:

Март-оол Сергеевич Тарначы—Тыва Республика талазы-биле ИХЯ-ның хөй-ниитиниң корум-чурум камгалаар талазы-биле полиция начальнигиниң оралакчызы (дугуржулга езугаар);

Александр Александрович Соломатов—«Стоматология поликлиниказы» МЭА-ның диш эмчизи (дугуржулга езугаар);

Светлана Владимировна Куулар—республиканың кеш аарыглары эмнээр диспансериниң дерматовенеролог эмчизи;

Андриян Ондарович Каң-оол—республиканың психиатрия эмнелгезиниң психиатр эмчизи;

Светлана Вениаминовна Комарицына—республиканың №1 эмнелгезиниң отоларин­голог эмчизи;

Галина Николаевна Корж—республиканың №1 эмнелгезиниң кардиолог эмчизи;

Урана Алдын-ооловна Кюрю—Тыва Республиканың Чонну ажылга хаара тудар талазы-биле агентилелиниң директорунуң оралакчызы (альтернативтиг хамааты албанга хамааржыр айтырыглар талазы-биле);

Ираида Сааяевна Майнакова—хоорайның №1 поликлиниказының невропатолог эмчизи (дугуржулга езугаар);

Елизавета Эртинеевна Монгуш—республиканың №1 эмнелгезиниң карак эмчизи;

Владимир Очур-оолович Ооржак—Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем сайыдының бирги оралакчызы;

Олег Николаевич Сим—Тыва Республиканың Кадык камгалал болгаш социал хөгжүлде яамызының кол специализи;

Инна Андреевна Ондар—республиканың консультация-диагностика поликлиниказының кезер эмчизи.

Петр Георгиевич Перовский — Yстүү-Енисей округунуң казактар ниитилелиниң штаб начальниги (дугуржулга езугаар).

 

№ 46 2013 чылдың апрель 18.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.