1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тыва Республиканың Баштыңының чарлыктары

Республиканың күрүне чөвүлелиниң дугайында

Тыва Республиканың күрүне эрге-чагырга органнарының болгаш тус чер бот-башкарылга органнарының чаңгыс аай ажыл-агыйын болгаш кады ажылдажылгазын хандырар сорулга-биле Тыва Республиканың Конституциязының 110 болгаш 111 чүүлдерин, 2003 чылдың январь 4-те «Тыва Республиканың Баштыңының—Чазааның Даргазының эрге-байдалының дугайында» Тыва Республиканың Конституция хоойлузунуң 1 болгаш 6 чүүлдерин удуртулга болдургаш, доктаадырым болза:

1. Республиканың күрүне чөвүлелин тургузар.

2. Республиканың күрүне чөвүлелиниң дугайында дүрүмнү бадылаар.

3. Бо Чарлык ону албан-езузу-биле парлаан хүнден күштүг болуп кирер.

Тыва Республиканың Баштыңы   Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай

2013 чылдың февраль 18

№29

Тыва Республиканың Баштыңының 2013 чылдың февраль 18-те №29 Чарлыы-биле бадылаан

Республиканың күрүне чөвүлелиниң дугайында

ДҮРҮМ

I. Ниити чүүлдер

1. Республиканың күрүне чөвүлели (моон соңгаар—Күрүне чөвүлели деп адаар) Тыва Республиканың дээди албан-дужаалдыг кижизиниң чанында чөвүлекчи орган болур.

Күрүне чөвүлелин Тыва Республиканың күрүне эрге-чагырга органнарының болгаш тус чер бот-башкарылга органнарының чаңгыс аай ажыл-агыйын болгаш кады ажылдажылгазын хандырар сорулга-биле тургускан.

2. Күрүне чөвүлели бодунуң ажыл-чорудулгазынга Россия Федерациязының Конституциязын, федералдыг конституция хоойлуларын, федералдыг хоойлуларны, Россия Федерациязының Президентизиниң чарлыктарын болгаш айтыышкыннарын, Россия Федерациязының Чазааның доктаалдарын болгаш айтыышкыннарын, Тыва Республиканың Конституциязын, Тыва Республиканың конституцуия хоойлуларын, Тыва Республиканың хоойлуларын, Тыва Республиканың Баштыңының чарлыктарын болгаш айтыышкыннарын, Тыва Республиканың Чазааның доктаалдарын болгаш айтыышкыннарын, нормативтиг өске-даа эрге-хоойлу актыларны, а ол ышкаш бо Дүрүмнү удуртулга болдурар.

II. Күрүне чөвүлелиниң кол-кол сорулгалары

4. Күрүне чөвүлелиниң кол-кол сорулгалары болза:

Тыва Республиканың күрүне эрге-чагырга органнарының болгаш тус чер бот-башкарылга органнарының чаңгыс аай ажыл-агыйын болгаш кады ажылдажылгазын хандырарының айтырыгларының талазы-биле Тыва Республиканың Баштыңының бүрүн эргелерин күүседиринге идиг бээри;

күрүне (республика) ужур-дузазыг онза айтырыгларны сайгарып чугаалажыры, Тыва Республиканың күрүне эрге-чагырга органнарынче, Тыва Республиканың тус чер бот-бот-башкарылга органнарынче эргежок чугула саналдарны киирери;

федералдыг болгаш республика хоойлужудулгазын, муниципалдыг тургузугларның уставтарын Тыва Республиканың күрүне эрге-чагырга органнарының, Тыва Республиканың тус чер бот-башкарылга органнарының күүседип (сагып) турарынга хамаарышкан айтырыгларны сайгарып чугаалажыры болгаш чогуур саналдарны Тыва Республиканың Баштыңынче, Тыва Республиканың күрүне эрге-чагырга органнарынче, Тыва Республиканың тус чер бот-башкарылга органнарынче киирери;

Тыва Республиканың күрүне эрге-чагырга органнарының аразында, а ол ышкаш Тыва Республиканың күрүне эрге-чагырга органнарының болгаш Тыва Республиканың тус чер бот-башкарылга органнарының аразында чөрүлдээлерни шиитпирлээри-биле чөпшээрежилге чорудулгаларын ажыглаарынга деткимчени Тыва Республиканың Баштыңынга көргүзери;

Тыва Республиканың онзагай күрүне ужур-дузалыг хоойлуларының болгаш Тыва Республиканың Баштыңының чарлыктарының төлевилелдерин Тыва Республиканың Баштыңының саналын езугаар сайгарып чугаалажыры;

Тыва Республиканың республика бюджединиң күүселдезиниң дугайында Тыва Рес­публиканың Чазааның дыңнадыын Тыва Рес­публиканың Баштыңының саналын езугаар сайгарып чугаалажыры;

Тыва Республикада кадр политиказының кол-кол айтырыгларын чугаалажыры;

күрүне ужур-дузалыг өске-даа айтырыгларны Тыва Республиканың Баштыңының, Тыва Республиканың Күрүне чөвүлелиниң өске кежигүннериниң саналын езугаар сайгарып чугаалажыры.

III. Күрүне чөвүлелиниң составы болгаш ажылын организастаары

5. Күрүне чөвүлели Тыва Республиканың Баштыңы, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы, Тыва Республиканың Чазааның Даргазының бирги оралакчылары, оралакчылары, Тыва Респуб­ликаның муниципалдыг районнарының болгаш хоорай округтарының баштыңнары, Тыва Республиканың муниципалдыг районнарының болгаш хоорай округтарының чагыргалар даргалары составтыг тургустунар.

Күрүне чөвүлелиниң кежигүннеринде боттарының бүрүн эргелерин өске кижилерже дамчыдар эрге чок.

6. Тыва Республиканың Баштыңы Күрүне чөвүлелиниң даргазы болур.

Күрүне чөвүлелиниң кежигүннери Күрүне чөвүлелиниң ажылынга хөй-ниити эгелээшкин-биле киржир.

7. Тыва Республиканың Баштыңының шиит­пирин езугаар Күрүне чөвүлелиниң сос­тавынга өске кижилерни, ооң иштинде Тыва Республикага күрүне албан-дужаалын ээлеп чораан болгаш хөй-ниити (күрүне болгаш хөй-ниити) ажылга улуг дуржулгалыг кижилерни киирип болур.

8. Дарый сайгарар айтырыгларны шиитпирлээри-биле Тыва Республиканың Баштыңы Күрүне чөвүлелиниң президиумун тургузар.

Күрүне чөвүлелиниң президиуму Күрүне чөвүлелиниң ажылының планын, а ол ышкаш ооң ээлчеглиг хуралының хүн айтырыын болгаш хуралга киирер материалдарны чугаалажыр, Күрүне чөвүлелиниң ажылының планының болгаш шиитпирлериниң күүселдезин сайгарар.

Күрүне чөвүлелиниң президиумунуң хуралын эргежок чугула апарганда, ынчалза-даа үш айдан бирден эвээш эвести эрттирер.

9. Күрүне чөвүлелиниң даргазы:

Күрүне чөвүлелиниң болгаш ооң президиумунуң хуралын эрттирер черни болгаш үезин тодарадыр;

Күрүне чөвүлелиниң болгаш ооң президиумунуң хуралдарын даргалаар;

Күрүне чөвүлелиниң президиумунуң кежигүннериниң саналдарын барымдаалап, Күрүне чөвүлелиниң ажылының планын болгаш ооң ээлчеглиг хуралының хүн айтырыын тургузар;

Күрүне чөвүлелиниң кежигүннеринге болгаш Күрүне чөвүлелиниң секретарынга даалгалар бээр.

10. Күрүне чөвүлелиниң секретары:

Күрүне чөвүлелиниң ажылының планының төлевилелиниң белеткелин хандырар, ооң хуралдарының хүн айтырыгларының төлевилелин тургузар, Күрүне чөвүлелиниң хуралдарының материалдарының, а ол ышкаш тус-тус шиитпирлерниң төлевилелдериниң белеткелин организастаар;

Күрүне чөвүлелиниң ээлчеглиг хуралының болур чериниң, үезиниң болгаш хүн айтырыының дугайында Күрүне чөвүлелиниң кежигүннеринге дыңнадыр, оларны эргежок чугула материалдар-биле хандырар;

Күрүне чөвүлелиниң ажыл-чорудулгазының хандырылгазы дээш харыысалгалыг болур;

Күрүне чөвүлелиниң, Күрүне чөвүлелиниң президиумунуң тургусканы доктаамал болгаш түр комиссияларның болгаш ажылчын бөлүктерниң ажылын организастаар болгаш ажыл-чорудулгазын хандырар;

Күрүне чөвүлелиниң бүрүн эргелеринге хамааржыр айтырыгларны сайгарып чугаалажып тура, Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязының болгаш Тыва Республиканың Чазааның Аппарадының тургузуунда тус-тус салбырларынга, Тыва Республиканың күрүне эрге-чагырга органнарынга даалгалар бээр эргелиг;

Күрүне чөвүлелиниң даргазының өске-даа даалгаларын күүседир.

11. Күрүне чөвүлелиниң секретарын Күрүне чөвүлелиниң кежигүннериниң аразындан соңгуур.

12. Күрүне чөвүлелиниң кежигүннери Күрүне чөвүлелиниң президиумунче Күрүне чөвүлелиниң ажылының планының, ооң хуралдарының хүн айтырыгларының болгаш айтырыгларны чугаалажырының чурумунуң талазы-биле саналдарны киирер, Күрүне чөвүлелиниң хуралдарынга материалдарны, а ол ышкаш ооң шиитпирлериниң төлевилелдерин белеткээринге киржирлер.

13. Күрүне чөвүлели, Күрүне чөвүлелиниң президиуму Күрүне чөвүлелиниң азы ооң президиумунуң хуралдарынга көөр деп турар айтырыгларның талазы-биле материалдарны белеткээр талазы-биле док­таамал азы түр комиссияларны болгаш ажылчын бөлүктерни тургузуп, чамдык ажылдарны күүседири-биле эртемденнерни болгаш специалистерни, ооң иштинде керээлиг үндезинге хаара тудуп болур.

IV. Күрүне чөвүлелиниң ажылының чуруму

14. Күрүне чөвүлелиниң хуралын доктаамал, чылда ийиден эвээш эвес эрттирери чурум болур. Күрүне чөвүлелиниң даргазының шиитпирин езугаар Күрүне чөвүлелиниң ээлчег чок хуралын чыылдырып болур.

Күрүне чөвүлелиниң кежигүннериниң ниити санының хөй кезии хуралга киржип турар болза, Күрүне чөвүлелиниң хуралын бүрүн эргелиг деп санаар.

15. Күрүне чөвүлелиниң шиитпирин ооң хуралынга чугаалажып тургаш, хүлээп алыр.

Хүн чурумунуң кайы-даа айтырыынга хамаарыштыр бадылаашкынны Күрүне чөвүлелиниң даргазының шиитпирин езугаар эрттирип болур.

Онзагай күрүне ужур-дузалыг айтырыг талазы-биле чөпшээрежилгелиг чорукту чедип алыры-биле Күрүне чөвүлелиниң даргазы шиитпирлер хүлээп алырының чурумун тургузуп болур.

16. Күрүне чөвүлелиниң шиитпирлерин протоколга долдурар, аңаа Күрүне чөвүлелиниң даргазы ат салыр.

Эргежок чугула апарганда Күрүне чөвүлелиниң шиитпирин Тыва Республиканың Баштыңының чарлыктарынга, айтыышкыннарынга азы даалгаларынга киирип болур.

Тыва Республиканың конституция хоойлузун, Тыва Республиканың хоойлузун хүлээп алыры азы оларга өскерилгелер киирери эргежок чугула апарганының дугайында шиитпир ажылдап кылдынганда чогуур актының төлевилелин Тыва Республиканың Дээди Хуралынче (парламентизинче) Тыва Республиканың Баштыңының хоойлу саналдаар чурумун езугаар киирер болгаш бирги ээлчегде сайгарып чугаалажыр.

17. Күрүне чөвүлелиниң кежигүнү албан-езузунуң шынзылга бижиктиг болур. Албан-езузунуң шынзылгазының хевир-майыын болгаш тайылбыр бижимелин, ону кылып белеткээриниң, тыпсырының болгаш үндүр бижиириниң чурумун Тыва Республиканың Баштыңы доктаадып тургузар.

18. Күрүне чөвүлелиниң ажыл-чорудулгазының организастыг, материал-техниктиг хандырылгазын Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязы болгаш Тыва Республиканың Чазааның Аппарады боттандырар.

«Россияның телевидение болгаш радио четкизи» федералдыг күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң «Тыва Республиканың радио-телевидение дамчыдар төвү» филиалының ажылдакчыларын шаңнаарының дугайында

Теле-радио-дамчыдылгазының адырынга хөй чылдарда ак сеткилидг ажылы дээш «Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии-биле»

Кол энергетик Герман Игнатьевич Вологинни;

Кызыл хоорайда УКВ цегиниң начальниги Владимир Александрович Миллерни шаңнар.

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай

2013 чылдың январь 24

№ 28

№ 22 2013 чылдың февраль 21

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.