1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ЧАРЛЫКТАРЫ

Х. Баянмунхту Россияның болгаш Тываның демнежилгезиниң база Кызыл хоорайның үндезилеп тургустунганының 100 чылынга алдар болдурган Тыва Республиканың юбилейлиг тураскаал медалы-биле шаңнаарының дугайында

Тываның болгаш Моолдуң аразынга спортту болгаш найыралчы харылзааларны сайзырадырынга салыышкыны дээш  Россияның болгаш Тываның демнежилгезиниң база Кызыл хоорайның үндезилеп тургустунганының 100 чылынга алдар болдурган Тыва Республиканың юбилейлиг тураскаал медалы-биле Моолдуң Авыргазы, хостуг хүрешке болгаш самбога делегей чемпиону Хорлоогийн БАЯНМУНХТУ шаңнаар.

Тыва Республиканың Баштыңы  Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай

2015 чылдың ноябрь 18

№217

 

Шаңнаарының дугайында

Күш-ажылчы чедиишкиннери болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш Россияның болгаш Тываның демнежилгезиниң база Кызыл хоорайның үндезилеп тургустунганының 100 чылынга алдар болдурган Тыва Республиканың юбилейлиг тураскаал медалы-биле «Алдан-Маадыр аттыг национал музей» күрүнениң бюджет албан чериниң бүдүрүлге-техниктиг килдизиниң хайгааракчызы Вера Донгаковна ДАНЗЫННЫ, Кызыл кожуунда күш-ажылдың хоочуну Елизавета Соднамовна ДУЛУШТУ, Кызыл кожуунда «Каа-Хем» тараачын (фермер) ажыл-агыйының баштыңы Көк-оол Чүвүрекович ЛОПААНЫ, «Тываэнерго» ажык акционерлиг ниитилелдиң хуваалда четкилериниң ажыглал талазы-биле электри-монтеру Оюн-оол Менди-Байыр­ович ООРЖАКТЫ, «Красноярскстройстратегия» ажык акционерлиг ниитилелдиң чиңгине директору, экономика эртемнериниң кандидады Иван Аврамович САЕНКОНУ, Тыва Республикада күш-ажылдың хоочуну Данзы Назытыевич САЛЧАКТЫ, Эрзин кожуунда күш-ажылдың хоочуну Алдын-кыс Казаковна САМДАННЫ шаңнаар.

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай

2015 чылдың ноябрь 19

№219

 

Тыва Республиканың күрүне шаңналдары-биле шаңнаарының дугайында

Культура болгаш уран чүүлдү сайзырадырынга салыыш­кыны болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш Тыва Республиканың «Шылгараңгай күш-ажыл дээш» медалы-биле ортумак профессионал өөредилгениң «Кызылдың А.Б. Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжизи» күрүнениң бюджет өөредилге албан чериниң хөгжүм-теория эртемнериниң башкызы Зинаида Константиновна КАЗАНЦЕВАНЫ, Кызыл кожуунда немелде өөредилгениң Көк-Тей уран чүүл школазы муниципалдыг бюджет өөредилге албан чериниң  директору Наталья Михайловна ЯТИНАНЫ шаңнаар.

Үре-түңнелдиг ажылы дээш «Тыва Республиканың алдарлыг чылгычызы» хүндүлүг атты уругларның немелде өөредилгезиниң спорттуң национал хевирлериниң талазы-биле «Элээдилерниң спорт школазы» күрүнениң республикада бюджет организациязының директорунуң административ-ажыл-агый талазы-биле оралакчызы Таймир Владимирович САРЫГЛАРГА тыпсыр.

Республиканың хамаатыларының хоойлу езугаар эргелерин болгаш эрге-ажыктарын камгалаар херекке ачы-хавыяазы болгаш албан-хүлээлгезин ак сеткилдиг күүседип турары дээш «Тыва Республиканың алдарлыг юризи» хүндүлүг атты Тыва Республиканың прокуратуразының федералдыг айыыл чок чорук, националдар аразының харылзаалары, экстремизмге болгаш терроризмге удур демисел дугайында хоойлуларның күүселдезин хайгаараарының талазы-биле Тыва Республиканың прокурорунуң улуг дузалакчызы Ольга Акимовна БУЗЫКАЕВАГА тыпсыр. 

Күш-ажылчы чедиишкиннери болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш «Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты Тыва Республиканың «Шын» солун редакциязы» күрүнениң автономнуг албан чериниң кол редакторунуң хүлээлгезин күүседип турар Шаңгыр-оол Монгушевич СУВАНГА тыпсыр.

Культураны болгаш уран чүүлдү сайзырадырынга ачы-хавыяазы болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш «Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты Ниити-россияның чогаалчыларының «Россияның литература фондузу» хөй-ниити организациязының Тыва регион салбырының консультантызы Сайлыкмаа Салчаковна КОМБУГА тыпсыр.

Хөй чылдарда ак сеткилдиг албан-хүлээлге дээш «Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты Россияның федералдыг миграция албанының Тыва Республикада салбырының хоочуннар чөвүлелиниң даргазы Людмила Пичиооловна МАЙЫНДЫГА тыпсыр.   

Күш-ажылчы чедиишкиннери болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш «Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты Тыва Республиканың «Шын» солун редакциязы» күрүнениң автономнуг албан чериниң корректору Вера Быйымбаевна МОНГУШКА тыпсыр.

Ак сеткилдиг ажылы дээш Тыва Республиканың Баштының Хүндүлел бижии-биле Суд приставтарының федералдыг албанының Тыва Республикада эргелелиниң оперативтиг дежурныйлаашкынның тускайжыттынган килдизиниң чолаачызы Александр Петрович ИВАЩЕНКОНУ, Тожу кожууннуң Төлээлекчилер хуралының күш-ажылга хаара тудар талазы-биле методизи Елена Күзен-ооловна МААДЫНЫ, Каа-Хем кожууннуң чагыргазында чолаачы Валерий Сергеевич НЕЛЮБОВТУ, Кызыл кожууннуң Ээрбек суурда фельдшер-акушер пунктузунуң эргелекчизи Светлана Тармаевна ОНДАРНЫ, Кызыл кожууннуң төпчүткен библиотека системазының Баян-Кол суурда библиотеказының эргелекчизи Светлана Ховалыг­овна МАНЫ-ХАЯНЫ, Тыва Республикада күш-ажылдың хоочуну Римма Кыргысовна ЧАВЫНЧАКТЫ, Тес-Хем кожуунда күш-ажылдың хоочуну Чечена Василь­евна ЧАНГЫ-ООЛДУ, Кызыл кожуунда «Каа-Хем суурда жилсервис» муниципалдыг унитарлыг бүдүрүлгениң диспетчер-кассири Алефтина Чадамбаевна ЧЫПСЫМААНЫ шаңнаар.

Кадык камгалал системазынга хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии-биле Тыва Республиканың кадык камгалалының «Республиканың кеш аарыглары эм­нээр диспансери» күрүнениң бюджет албан чериниң кол эмчизиниң экономиктиг айтырыглар талазы-биле оралакчызы Марина Валентиновна МЕДВЕДЕВАНЫ, Тыва Республиканың кадык камгалалының «Республиканың кеш аарыглары эмнээр диспансери» күрүнениң бюджет албан чериниң кеш аарыглары салбырының эмчи сестразы Руфина Чалгын-ооловна ОНДАРНЫ шаңнаар.

Культура болгаш уран чүүл талазы-биле хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии-биле «Тыва Республикада А.С. Пушкин аттыг национал библиотека» күрүнениң бюджет албан чериниң национал болгаш тус черниң литература килдизиниң эргелекчизи Елена Михайловна АК-КЫСТЫ  шаңнаар.

Көдээ ажыл-агый адырынга хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии-биле Тыва Республикада күш-ажылдың хоочуну Роза Даргановна КАРА-САЛДЫ шаңнаар.

  Хөй чылдарда ак сеткилдиг албан-хүлээлге дээш Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии-биле Күрүне статистиказының федералдыг албанының Тыва Республикада девискээр органының удуртукчузунуң оралакчызы Лидия Ивановна КОСМОГОРОВАНЫ, Суд приставтарының федералдыг албанының Тыва Респуб­ликада эргелелиниң суд приставтарының Кызыл район килдизиниң улуг суд приставының оралакчызы — килдис начальнигиниң оралакчызы Шолбан Семис-оолович О-ДЕЛИКТИ, Тыва Республиканың прокуратуразының күш-ажылды планнаарының, саң-хөө, бухгалтер учеду болгаш отчет килдизиниң 1 разрядтың улуг специа­лизи Татьяна Николаевна ПОТЫЛИЦЫНАНЫ, Суд приставтарының федералдыг албанының Тыва Респуб­ликада эргелелиниң суд приставтарының Тере-Хөл район салбырының улуг суд приставы Белла Сергеевна ХҮРБЕНИ, Кызыл хоорайның прокурорунуң улуг дузалакчызы Сайлык Эрес-ооловна ЯМБИЛЬДИ шаңнаар.

Тыва Республиканың Баштыңы    Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай

2015 чылдың ноябрь 19

№220

«Шын» № 130 2015 чылдың ноябрь 24

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.