1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ЧАРЛЫКТАРЫ

Тыва Республиканың Чазааның Даргазының чамдык чарлыктарынга өскерилгелер киирериниң дугайында

2003 чылдың январь 4-те «Тыва Республиканың Баштыңының—Чазааның Даргазының эрге-байдалының дугайында» №97 УХ-1 Конституция хоойлузунуң 7 чүүлүнүң дөрткү кезээн удуртулга болдургаш, доктаадырым болза:

1. 2007 чылдың сентябрь 7-де Тыва Республиканың Чазааның Даргазының «Тыва Республиканың күрүнениң хамааты албан-хаакчыттарының албан-хүлээлге негелделерин  сагыырының болгаш эрге-ажыктар чөрүлдээлерин шиитпирлээриниң талазы-биле комиссияларның дугайында» №152 Чарлыынга дараазында эдилгелерни киирер:

1) 1 пунктуда «Дарганың Канцеляриязы» деп сөстерни «Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязы болгаш Аппарады» деп сөстер-биле солуур:

2) Тыва Республиканың күрүнениң хамааты албан-хаакчыттарының албан-хүлээлге негелделерин сагыырының болгаш эрге-ажыктар чөрүлдээлерин шиитпирлээриниң талазы-биле комиссияның составын дараазында эдилге-биле бижиир:

«Тыва Республиканың күрүнениң хамааты албан-хаакчыттарының албан-хүлээлге негелделерин сагыырының болгаш эрге-ажыктар чөрүлдээлерин шиит­пирлээриниң талазы-биле комиссиязының составы

А.А. Шойгу — Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы—Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязының болгаш Тыва Республиканың Чазааның Аппарадының удуртукчузу, комиссияның даргазы;

Ш.Ч. Монгуш—Тыва Республиканың юстиция херектериниң талазы-биле сайыды, комиссия даргазының оралакчызы;

Н.М. Доржу—Тыва Республиканың  Баштыңының Администрациязының болгаш Тыва Республиканың Чазааның Аппарадының удуртукчузунуң оралакчызы—күрүне албанының болгаш кадр курлавырының айтырыгларының талазы-биле департаментиниң начальниги, комиссияның секретары.

Комиссияның кежигүннери:

Г.Д. Куулар—Тыва Республиканың  Баштыңының Администрациязының болгаш Тыва Республиканың Чазааның Аппарадының удуртукчузунуң бирги оралакчызы—муниципалдыг эрге-чагырга болгаш хамааты ниитилел черлери-биле кады ажылдажылга  талазы-биле департаментиниң начальниги;

В.Н. Конгар — регионнуң айыыл чок чорук департаментизиниң начальниги—Тыва Республиканың Баштыңының—Чазааның Даргазының чанында Хөй-ниитиниң Айыыл чок чорук чөвүлелиниң секретары;

М.А. Чанзан—Тыва Республиканың Баштыңының канцеляриязының эргелекчизи;

О.В. Ондар—Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Аппарадының удуртукчузу (дугуржулга езугаар).

Комиссияның составынче хамаарылга чок үш экспертти киирер.».

2. 2007 чылдың сентябрь 27-де Тыва Республиканың Чазааның Даргазының «Күрүне албанын эргелеп-башкарарының талазы-биле Тыва Республиканың күрүне органының дугайында» №159 Чарлыының 1 пунктузунга «Чазак Даргазының Канцеляриязы» деп сөстерни «Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязы болгаш Аппарады» деп сөстер-биле солуп, өскерилгелерни киирер.

3. 2007 чылдың ноябрь 12-де Тыва Республиканың Чазааның Даргазының №200 Чарлыы-биле бадылааны Тыва Республиканың Баштыңының чанында күрүне шаңналдарының талазы-биле комиссияның составынга дараазында кижилерни киирип, өскерилгелерни киирер:

Д.Д. Кыргысты—күрүне албанының болгаш кадр курлавырының айтырыгларының талазы-биле департаментиниң күрүне шаңналдарының килдизиниң консультантызын, ону комиссияның секретарынга томуйлавышаан;

К.А. Бичелдейни—Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем сайыдын.

4. 2007 чылдың ноябрь 12-де Тыва Рес­публиканың Чазааның Даргазының «Тыва Республиканың Чазааның Даргазының чанында күрүнениң конкурс комиссиязының дугайында» №212 Чарлыынга дараазында өскерилгелерни киирер:

адында «Чазак Даргазынга» деп сөстерни «Баштыңынга» деп сөс-биле солуур;

эге кезээнде «Федералдыг хоойлу-биле» деп сөстерниң мурнунга «2004 чылдың июль 27-де №79 ФХ» деп сөстерни немээр;

1 пунктуда «Чазак Даргазынга» деп сөстерни «Баштыңынга» деп сөс-биле солуур;

2 пунктуда «Чазак Даргазынга» деп сөстерни «Баштыңынга» деп сөс-биле солуур;

3 пунктуда тус-тус падежтерде «Чазак Даргазынга» деп сөстерни «Баштыңынга» деп сөс-биле тус-тус падежтерге солуур;

2) Тыва Республиканың Чазааның Даргазының чанында Күрүнениң конкурс комисиязының составын дараазында эдилге-биле бижиир:

«Тыва Республиканың Чазааның Даргазының чанында Күрүнениң конкурс комиссиязының составы

А.А. Шойгу—Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы—Тыва Республиканың   Баштыңының Администрациязының болгаш Тыва Республиканың Чазааның Аппарадының удуртукчузу, комиссияның даргазы;

Ш.Ч. Монгуш—Тыва Республиканың юстиция херектериниң талазы-биле сайыды, комиссия даргазының оралакчызы;

Н.М. Доржу—Тыва Республиканың  Баштыңының Администрациязының болгаш Тыва Республиканың Чазааның Аппарадының удуртукчузунуң оралакчызы—күрүне албанының болгаш кадр курлавырының айтырыгларының талазы-биле департаментиниң начальниги, комиссияның секретары.

Комиссияның кежигүннери:

К.А. Бичелдей — Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем сайыды;

Ю.О. Ооржак — Тыва Республиканың Баштыңының—Чазааның Даргазының контроль-инспекция эргелелиниң начальниги—Тыва Республиканың сайыды;

В.Н. Конгар — регионнуң айыыл чок чорук департаментизиниң начальниги — Тыва Республиканың Баштыңының—Чазааның Даргазының чанында Хөй-ниитиниң Айыыл чок чорук чөвүлелиниң секретары;

О.В. Кольчикова — Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазының оралакчызы (дугуржулга езугаар);

И.П. Самойленко — Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Өөредилге, культура болгаш аныяктар политиказының талазы-биле комитединиң даргазы (дугуржулга езугаар);

3) Тыва Республиканың Чазааның Даргазының чанында Күрүнениң конкурс комисиязының ажылының регламентизинде:

адында «Чазак Даргазы» деп сөстерни «Баштыңы» деп сөс-биле солуур;

1 пунктуда тус-тус падежтерде «Чазак Даргазы» деп сөстерни «Баштыңы» деп сөс-биле тус-тус падежтерге солуур;

3 пунктуда  «Чазак Даргазынга» деп сөстерни «Баштыңынга» деп сөс-биле солуур;

14 пунктуда «Тыва Республиканың Чазааның Даргазының Канцеляриязының күрүне албанының, кадр политиказының болгаш күрүне шаңналдарының эргелели» деп сөстерни «Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязының күрүне албанының болгаш кадр курлавырының айтырыгларының талазы-биле департаментизи» деп сөстер-биле солуур, «Чазак Даргазының айтыышкыны-биле» деп сөстерни «Баштыңының айтыышкыны-биле» деп сөстер-биле солуур;

16 пунктуда «Чазак Даргазы» деп сөстерни «Баштыңы» деп сөс-биле солуур;

21 пунктуда «Тыва Республиканың Чазааның Даргазының Канцеляриязының күрүне албанының, кадр политиказының болгаш күрүне шаңналдарының эргелели» деп сөстерни «Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязының күрүне албанының болгаш кадр курлавырының айтырыгларының талазы-биле департаментизи» деп сөстер-биле солуур;

36 пунктуда «Чазак Даргазынга» деп сөстерни «Баштыңынга» деп сөс-биле солуур;

37 пунктуда «Чазак Даргазының айтыышкыннары» деп сөстерни «Баштыңының айтыышкыннары» деп сөстер-биле солуур, «Тыва Республиканың Чазааның Даргазының Канцеляриязының күрүне албанының, кадр политиказының болгаш күрүне шаңналдарының эргелели» деп сөстерни «Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязының күрүне албанының болгаш кадр курлавырының айтырыгларының талазы-биле департаментизи» деп сөстер-биле солуур;

38 пунктуда «Чазак Даргазының айтыышкыннары» деп сөстерни «Баштыңының айтыышкыннары» деп сөстер-биле солуур, «Тыва Республиканың Чазааның Даргазының Канцеляриязының күрүне албанының, кадр политиказының болгаш күрүне шаңналдарының эргелели» деп сөстерни «Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязының күрүне албанының болгаш кадр курлавырының айтырыгларының талазы-биле департаментизи» деп сөстер-биле солуур;

40 пунктуда «Тыва Республиканың Чазааның Даргазының Канцеляриязының күрүне албанының, кадр политиказының болгаш күрүне шаңналдарының эргелели» деп сөстерни «Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязының күрүне албанының болгаш кадр курлавырының айтырыгларының талазы-биле департаментизи» деп сөстер-биле солуур;

46 пунктуда «Чазак Даргазынга» деп сөстерни «Баштыңынга» деп сөс-биле солуур.

5. Бо Чарлык ону албан-езузу-биле парлаан хүнден күштүг болуп кирер.

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай

2013 чылдың февраль 19

№32

2002 чылдың 04.10-да Тыва Республиканың Президентизиниң №1169 Чарлыын болгаш Тыва Республиканың Чазааның Даргазының 2002 чылда хүлээп алганы чамдык чарлыктарын күжүн чидирген деп санаарының дугайында

Тыва Республиканың Президентизиниң болгаш Тыва Республиканың Чазааның Даргазының мурнунда хүлээп алган чарлыктарының күжүн чидиргени-биле холбаштыр 2003 чылдың январь 4-те «Тыва Республиканың Баштыңының—Чазааның Даргазының эрге-байдалының дугайында» №97 УХ-1 Конституция хоойлузунуң 7 чүүлүнүң дөрткү кезээн удуртулга болдургаш, доктаадырым болза:

1. Тыва Республиканың Президентизиниң болгаш Тыва Республиканың Чазааның Даргазының 2002 чылда хүлээп алган чарлыктарын капсырылга езугаар күжүн чидирген деп санаар.

2. Бо Чарлык ону албан-езузу-биле парлаан хүнден күштүг болуп кирер.

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай

2013 чылдың февраль 19

№33

Тыва Республиканың Баштыңының 2013 чылдың февраль 19-та хүлээп алганы №33 Чарлыының капсырылгазы

Тыва Республиканың Президентизиниң болгаш Тыва Республиканың Чазааның Даргазының 2002 чылда хүлээп алганы, күжүн чидирген деп санаттынып  турары чарлыктарының

ДАҢЗЫЗЫ

1. 2002 чылдың апрель 10-да Тыва Республиканың Президентизиниң «Тыва Республиканың Президентизиниң Администрациязын дүжүрериниң дугайында» №1169 Чарлыын.

2. 2002 чылдың апрель 16-да Тыва Республиканың Чазааның Даргазының «Тыва Республиканың Чазааның Даргазы албан-дужаалче киргениниң соонда Тыва Республиканың Чазааның ажыл-чорудулгазын уламчылаарының дугайында» №1 Чарлыын;

3. 2002 чылдың май 3-те Тыва Республиканың Чазааның Даргазының «Тожу кожууннуң Хам-Сыра сумузунуң чагыргазының даргазының катап соңгулдаларын эрттирериниң  дугайында» №11 Чарлыын;

4. 2002 чылдың май 20-де Тыва Республиканың Чазааның Даргазының «Тыва Республиканың педагогиктиг өөредилгени сайзырадыр институтту дүжүрериниң дугайында» №22 Чарлыын;

5. 2002 чылдың июнь 5-те Тыва Республиканың Чазааның Даргазының «Ак-Довурак хоорайның чагыргазының даргазының катап соңгулдаларын эрттирериниң дугайында» №26 Чарлыын;

6. 2002 чылдың июнь 5-те Тыва Республиканың Чазааның Даргазының «Кызыл хоорайның мэриниң—чагырга даргазының катап соңгулдаларын эрттирериниң дугайында» №25 Чарлыын;

7. 2002 чылдың июнь 21-де Тыва Республиканың Чазааның Даргазының «Тере-Хөл кожууннуң чагыргазының даргазының соңгулдаларын эрттирериниң дугайында» №50 Чарлыын;

8. 2002 чылдың июль 5-те Тыва Республиканың Чазааның Даргазының «Тыва Респуб­ликаның Улуг Хуралының Төлээлекчилер палатазының бирги хуралының дугайында» №58 Чарлыын;

9. 2002 чылдың июль 5-те Тыва Республиканың Чазааның Даргазының «Тыва Республиканың Улуг Хуралының Хоойлужудулга палатазының бирги хуралының дугайында» №59 Чарлыын;

10. 2002 чылдың июль 30-де Тыва Республиканың Чазааның Даргазының «Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурнуң чагыргазының даргазының катап соңгулдаларын эрттирериниң дугайында» №68 Чарлыын;

11. 2002 чылдың август 7-де Тыва Республиканың Чазааның Даргазының «2002 чылда Республика хүнүн демдеглээриниң дугайында» №95 Чарлыын;

12. 2002 чылдың август 7-де Тыва Республиканың Чазааның Даргазының «Тожу кожууннуң Тоора-Хем суурнуң чагырга даргазының соңгулдаларын эрттирериниң дугайында» №96 Чарлыын;

13. 2002 чылдың октябрь 31-де Тыва Республиканың Чазааның Даргазының «Тыва Республиканың Бай-Тайга кожууннуң чагырга даргазының соңгулдаларын эрттирериниң дугайында» №185 Чарлыын;

14. 2002 чылдың октябрь 31-де Тыва Республиканың Чазааның Даргазының «Тыва Республиканың Тес-Хем кожууннуң чагырга даргазының соңгулдаларын эрттирериниң дугайында» №186 Чарлыын;

15. 2002 чылдың октябрь 31-де Тыва Республиканың Чазааның Даргазының «Тыва Республиканың Бии-Хем кожууннуң чагырга даргазының соңгулдаларын эрттирериниң дугайында» №187 Чарлыын;

16. 2002 чылдың октябрь 31-де Тыва Республиканың Чазааның Даргазының «Тыва Республиканың Таңды кожууннуң Кочетов суму чагыргазының даргазының соңгулдаларын эрттирериниң дугайында» №188 Чарлыын.

 

№ 27 2013 чылдың март 4, вторник

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.