1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тыва Республиканың Баштыңының Чарлыктары

Малчыннарның «Наадым-2013» республика байырлалы-биле мал ажыл-агыйының мурнакчыларын Тыва Республиканың күрүне шаңналдары-биле шаңнаарының дугайында

Көдээ ажыл-агый  адырында  ачы-хавыяазы болгаш хөй чылдарда үре-түңнелдиг ажылы дээш «Тыва Республиканың алдарлыг малчыны» хүндүлүг атты

Тыва Республиканың Сүт-Хөл кожууннуң Суг-Аксы сумузунда тараачын-арат ажыл-агыйнының удуртукчузу Буян Чангаевич Ондарга;

Тыва Республиканың Өвүр кожууннуң «Адарган» муниципалдыг каттышкан бүдүрүлгениң малчыны Эртине Монгун-оолович Ооржакка тыпсыр.

Көдээ ажыл-агый  адырында  ачы-хавыяазы болгаш хөй чылдарда үре-түңнелдиг ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии-биле

Тыва Республиканың Тес-Хем кожууннуң «Белдир» көдээ ажыл-агый хереглекчилер кооперативиниң удуртукчузу Маадыр Коминаевич Коданмайны;

Тыва Республиканың Таңды кожууннуң Межегей сумузунда хууда дузалал  ажыл-агыйының кадарчызы Геннадий Самбууевич Монгушту;

Тыва Республиканың Тес-Хем кожууннуң «Чодураа» күрүнениң каттышкан бүдүрүлгезиниң мал эмчизи Менди Сиириповна Самдаракты;

Тыва Республиканың Тес-Хем кожууннуң «Деспен» уксаалыг хой ажыл-агый» муниципалдыг каттышкан бүдүрүлгениң малчыны Орлан Маадыр-оолович Ойдупту;

Тыва Республиканың  Сүт-Хөл кожууннуң Кызыл-Тайга сумузунуң муң малдыг малчыны Айдыс Арбай-оолович Ондарны;

«Бүрен-Хем-Аксы» көдээ ажыл-агый бүдүрүлге кооперативиниң удуртукчузу Олег Сергеевич Ондрунну;

Тыва Республиканың Таңды кожууннуң Балгазын сумузунда тараачын (арат) ажыл-агыйының баштыңы Лидия Монгалбиевна Чоодуну  шаңнаар.  

Тыва Республиканың Баштыңы  Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай     2013 чылдың июнь 28    № 144

 

Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии-биле Л.К. Базырны шаңнаарының дугайында

Күш-ажылчы чедиишкиннери болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии-биле «Тыва Республиканың Алдан-Маадыр аттыг национал музейи» күрүнениң бюджет албан чериниң экскурсия-өөредилге килдизиниң музей педагогу Лидия Кан-ооловна Базырны шаңнаар.

Тыва Республиканың Баштыңы  Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай    2013 чылдың июнь 28    № 145

 

Өөредилге адырының  ажылдакчыларын Тыва Республиканың күрүне шаңналдары-биле

шаңнаарының дугайында

Өөредилге адырынга  ачы-хавыяазы болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш «Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты

Тыва Республиканың Барыын-Хемчик кожуун чагыргазының өөредилге эргелелиниң кол специализи Мария Ондаровна Лопсан-Серенге;

өөредилгениң хоочуну Валентина Аирсанаевна Монгушка тыпсыр.

Өөредилге адырынга хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии-биле

Кызыл хоорай мэриязының өөредилге департаментизиниң начальнигиниң оралакчызы Анжелика Александровна Дитрихти;

Тыва Республиканың Чеди-Хөл кожууннуң «Сайлыг суурнуң ортумак ниити билиг школазы» муниципалдыг бюджет өөредилге албан чериниң директору Айлана Борисовна Ымбыыны шаңнаар.

Тыва Республиканың Баштыңы  Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай   2013 чылдың июнь 28   № 146

 

Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии-биле А.А. Салчакты шаңнаарының дугайында

Күш-ажылчы чедиишкиннери болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии-биле Тыва Республиканың Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурунуң чагырга даргазының оралакчызы Андрей Александрович Салчакты шаңнаар.

Тыва Республиканың Баштыңы  Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай    2013 чылдың июнь 28   № 147

 

Тыва Республиканың күрүне шаңналдары-биле шаңнаарының дугайында

Барыын-Хемчик кожууннуң хөгжүлдезинге киирген үлүг-хуузу болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш «Күш-ажылчы шылгарал дээш» Тыва Республиканың медалы-биле  күш-ажылдың хоочуну Көк-оол Бочукович Сааяны шаңнаар.

 Барыын-Хемчик кожууннуң хөгжүлдезинге киирген үлүг-хуузу болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии-биле

күш-ажылдың хоочуну  Санаа Манзыр-оолович Хертекти;

Барыын-Хемчик кожууннуң Аксы-Барлык суурда муниципалдыг бюджеттиң «Арыкчыгаш» уруглар сады»  назы четпээн уругларның өөредилге албан чериниң девискээриниң аштап-арыглаар ажылдакчызы Владимир Санааевич Хертекти шаңнаар.

Тыва Республиканың Баштыңы  Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай    2013 чылдың июнь 28   № 148

 

№ 80    2013 чылдың июль 13, суббота

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.