1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ЧАРЛЫЫ

Россияның болгаш Тываның демнежилгезиниң 100 чылын болгаш Кызыл хоорайның үндезилеп тургустунганының 100 чылын байырлаарынга тураскааттынган юбилейлиг хемчеглерни белеткээриниң болгаш эрттирериниң дугайында

2011 чылдың август 8-те Россия Федерациязының Президентизиниң «Россияның болгаш Тываның демнежилгезиниң болгаш Кызыл хоорайның үндезилеп тургустунганының 100 чылын байырлаарының дуга­йында» №1057 Чарлыынга, Россияның болгаш Тываның демнежилгезиниң 100 чылын болгаш Кызыл хоорайның үндезилеп тургустунганының 100 чылын байырлаарынга тураскааттынган юбилейлиг хемчеглерни белеткээриниң болгаш эрттирериниң талазы-биле оргкомитеттиң шиитпиринге дүүштүр доктаадырым болза:

1. Россияның болгаш Тываның демнежилгезиниң 100 чылын болгаш Кызыл хоорайның үндезилеп тургустунганының 100 чылын байырлаарынга тураскааттынган юбилейлиг хемчеглерни 2014 чылдың сентябрь 6-да эрттирер.

2. Тыва Республиканың Чазаанга:

-байырлал хемчеглериниң программазын тургузар;

-регионнар аразының болгаш чурттар аразының кады ажылдажылгазын улам ыңай сайзырадыр, республиканың Россия Федерациязының өске субъектилери-биле экономиктиг, эртем-техниктиг болгаш культурлуг харылзааларын быжыглаар сорулга-биле, а ол ышкаш юбилейлиг хемчеглерге киржири-биле эрге-чагырганың федералдыг органнарының, Россия Федерациязының регионнарының болгаш даштыкы чурттарның делегацияларын республикаже чалаарын организастаар;

-юбилейлиг хемчеглерниң белеткелиниң болгаш эртип турарының дугайында информастыг дыңнадыгларны боттандырар.

3. 2012 чылдың сентябрь 21-де Тыва Респуб­ликаның Чазааның №312-р айтыышкыны-биле бадылааны Россияның болгаш Тываның демнежилгезиниң 100 чылын болгаш Кызыл хоорайның үндезилеп тургустунганының 100 чылын байырлаарынга тураскааттынган юбилейлиг хемчеглерни белеткээриниң болгаш эрттирериниң планнарының күүселдезиниң талазы-биле эргежок чугула хемчеглерни Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнары боттандырар.

4. Россияның болгаш Тываның демнежилгезиниң 100 чылын байырлаарынга тураскааттынган хемчеглерни чурттакчылыг черлерге эрттирерин Тыва Республиканың муниципалдыг тургузугларының чагыргаларының даргаларынга сүмелээр.

2. Бо Чарлык аңаа ат салган хүнден күштүг болуп кирер.

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай

2012 чылдың декабрь 29

№322.

№6 2013 чылдың январь 22

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.