1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ЧАРЛЫЫ

Тыва Республикада журналис-тиканы хөгжүдер база ол ышкаш 2013 чылда регион чергелиг информация төлевилелдеринге күрү-не деткимчезин көргүзер сорулга-биле доктаадырым болза:

1. 2013 чылда массалыг информация чепсектери болгаш массалыг коммуникациялар адырында Тыва Республиканың Баштыңының грантыларын бадылаар:

1) Россия биле Тываның демнежилгезиниң 100 чылынга база Кызыл хоорайның үндезилеттингениниң 100 чылынга тураскааткан эң эки информация төлевилелин боттандырарынга:

– регионнуң доктаамал парлалга үндүрүлгелериниң ортузунга;

– муниципалдыг доктаамал парлалга үндүрүлгелериниң ортузунга;

– телевидение редакцияларының ортузунга;

– радио редакцияларының ортузунга.

2) «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернаторнуң кол төлевилелинге тураскааткан эң эки информастыг төлевилелди боттандырарынга:

– регионнуң доктаамал парлалга үндүрүлгелериниң ортузунга;

– муниципалдыг доктаамал парлалга үндүрүлгелериниң ортузунга;

– телевидение редакцияларының ортузунга;

– радио редакцияларының ортузунга.

2. Бо чарлыктың 1-ги пунктузунда айыттынган грантыларның төлевиринге бюджеттен акшаландырыышкынның ниити хемчээли 1200 муң рубль кылдыр доктаадыр.

3. 2013 чылда Тыва Республиканың бюджединде Тыва Респуб-ликаның Информатизация болгаш харылзаа яамызында көрдүнген бюджет акшаландырыышкыны-биле Тыва Республиканың Баштыңының грантыларының төлевиринге саң-хөө хандырылгазын чорудар.

4. Капсырылгаларны бадылаар:

–   2013 чылда массалыг информация чепсектери болгаш массалыг коммуникациялар адырында Тыва Республиканың Баштыңының грантыларын тыпсырының дугайында дүрүмнү;

– 2013 чылда массалыг информация чепсектери болгаш массалыг коммуникациялар адырында Тыва Республиканың Баштыңының грантыларын тыпсыр талазы-биле конкурс комиссиязының дугайында дүрүмнү;

– 2013 чылда массалыг информация чепсектери болгаш массалыг коммуникациялар адырында Тыва Республиканың Баштыңының грантыларын тыпсырының талазы-биле конкурс комиссиязының составын;

5. Бо чарлыкты «Тувинская правда» болгаш «Шын» солуннарга парлаар.

Тыва Республиканың Баштыңы

Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай

2013 чылдың сентябрь 10

№ 196

 

Тыва Республиканың

Баштыңының 2013 чылдың сентябрь 10-да № 196 Чарлыы-биле бадылаан

 

2013 чылда массалыг информация чепсектери болгаш массалыг коммуникациялар адырында Тыва Республиканың Баштыңының грантыларын тыпсырының дугайында дүрүм

 

Ниити дүрүмнер

1.1. Бо дүрүм  массалыг информация чепсектери болгаш массалыг коммуникациялар адырында Россия биле Тываның демнежилгезиниң 100 чылынга база Кызыл хоорайның үндезилеттингениниң 100 чылынга база ол ышкаш «Чаң-гыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» темазынга тураскааткан эң эки информация төлевилелдерин боттандырарының чурумун тодарадып турар.

1.2. Бо дүрүмде ажыглап турар билиишкиннер:

массалыг информация чепсектери болгаш массалыг коммуникациялар адырында Тыва Республиканың Баштыңының грантызы (дараазында – грант) – бо дүрүм-нүң 1.1 пунктузунда айыттынган темаларны чырыдарынга информастыг төлевилелдерни боттандырар сорулга-биле дедир эгидилге чокка Тыва Республиканың республика бюджединден грант алыкчыларынга бээр акша-хөреңги;

грант алырынче кордакчылар – Тыва Республиканың девискээринде тургустунган, организастыг-эрге-хоойлу хевиринден хамаарылга чокка Тыва Республиканың Баштыңының грантызын алыры-биле конкурска (дараазында – конкурс) киржиринге чагыг кирген доктаамал үнүүшкүннүг массалыг информация чепсектериниң, телевидение-лерниң, радионуң редакциялары;

грант алыкчызы – конкурстуң түңнели-биле тиилекчи кылдыр илерээн, грант бээриниң дугайында керээни чарган грант алыкчызы.

1.3. Конкурстуң түңнелдери-биле грантыны тыпсыр.

 

 II. Конкурсту эрттирериниң чуруму

2.1. Грант тыпсырының конкурузун Тыва Республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызы чорудар.

2.2. Конкурсту эрттирериниң хуусаазын, аңаа киржиринге чагыг-ларны хүлээп алырының болгаш сайгарып көөрүнүң чурумун яамы тодарадыр болгаш конкурсту эрттирериниң дугайында информастыг дыңнадыгны ажылдап кылгаш парладып, киржикчилерниң чагыгларын хүлээп алгаш, бүрүткээр.

2.3. «Шын» биле «Тувинская правда» солуннарга, «Интернет» информация-телекоммуникация четкизинде Тыва Республиканың албан-езузунуң сайтызынга конкурсту эрттиреринге чедир 30 хонук бурунгаар информастыг дыңнадыгны яамы парлаар.

Информастыг дыңнадыг дараа-зында чүүлдерни: чагыгны бээриниң хуусаазын, ооң хевири болгаш утказын, чагыгларны хүлээп алырының чурумун болгаш сайгарып көөрүн, конкурска киржиринге херек документилерниң даңзызын, адрезин болгаш харылзажыр аргаларын айтыр. Конкурстуң дугайында информастыг дыңнадыгны парладырынга чедир бир хонук бурунгаар конкурска киржириниң чагыының хевирин болгаш утказын база ол ышкаш кожар документилерниң даңзызын яамы бадылаар.

2.4. Массалыг информация чепсектери болгаш массалыг коммуникациялар адырында Тыва Республиканың Баштыңының грантызын тыпсыр талазы-биле конкурс комиссиязы (дараазында – конкурс комиссиязы) конкурстуң тиилекчилериниң шилилгезин чорудар. Тыва Республиканың Баштыңының Чарлыы-биле комиссияның составын бадылаар.

2.5. Конкурска киржириниң чагыгларын яамы конкурс ко-миссиязынче дамчыдар, комиссия чагыглар хүлээп алыры доозулган соонда 10 хонуктуң дургузунда сайгырып көргеш, конкурстуң тиилекчилерин тодарадыр.

2.6. Комиссияның шиитпирин Тыва Республиканың Баштыңының айтыышкыны-биле бадылаар, ук шиитпирни хүлээп алган хүннүң соонда бир ай дургузунда «Шын» болгаш «Тувинская правда» солуннарга парлаар.

 

III. Грантыны алыры болгаш ону ажыглаанынга хыналда

3.1. Бо дүрүмнүң 2.6 пунктузунда айыттынганы-биле Тыва Респуб-ликаның Баштыңының айтыышкынын хүлээп алган хүннүң соонда 15 календарь хүннериниң дургузунда грантыны бээриниң дугайында грант алыкчызы-биле керээни яамы чарар. Керээде айыттынганы езугаар грант алыкчызынче грантының акшаларын шилчидер.

3.2. Керээге информация төлевилелиниң кол негелделерин, ийи таланың хүлээлгелерин болгаш эргелерин,  керээниң негелделерин күүсетпээни азы чедир күүсетпээни дээш оларның харыысалгазын айтыр. Керээниң чугула кезээнге информация төлевилелиниң сметазы болгаш календарь планы хамааржыр.

3.3. Грантыны ажыглаарының хуусаазы грант алыкчызы-биле керээни чарган соонда бир чылдан узавас ужурлуг.

3.4. Грант алыкчызы грантыны чүгле информация төлевилелин боттандырар сорулгага ажыглаар. Грантының чарыгдалдар сметазын бодунуң туразы-биле өскертир эргези чок. Бир эвес грантының чарыгдалдар сметазынче өскерилгелери киирер апарза, грантыны бээриниң дугайында керээге немелде дугуржулганы чарар.

3.5. Грант алыкчызы яамыже календарь планында көрдүнген турган кылдынган ажылдарының, грантының акшазын ажыглаанының дугайында амгы болгаш төнчү саң-хөө болгаш бижээн отчеттарны, төлевилелди боттандырганын бадыткаан фото-чуруктарны, сценарийлерни база (азы) өске-даа материалдарны электроннуг хевир-биле кады дужаар.

3.6. Грант-биле көрдүнген акша-хөреңгини бо дүрүмнүң 3.3. пунктузунда айыттынган хуусаада, ол ышкаш тускай сорулгага ажыглаваан таварылгада Тыва Республиканың республика бюджединче ону дедир эгидер.

3.7. Грантының акша-төгериин тускай сорулгага ажыглаваан таварылгада грант алыкчызы амгы хоойлужудулга езугаар харыысалгага онаажыр.

 

Тыва Республиканың Баштыңының 2013 чылдың сентябрь 10-да

№ 196 Чарлыы-биле бадылаан

 

2013 чылда массалыг информация чепсектери болгаш массалыг коммуникациялар адырында Тыва Республиканың Баштыңының грантыларын тыпсыр талазы-биле конкурс комиссиязының дугайында дүрүм

 

Ниити дүрүмнер

1.1. Массалыг информация чепсектери болгаш массалыг коммуникациялар адырында Тыва Республиканың Баштыңының грантыларын тыпсырының талазы-биле конкурс комиссиязының (дараазында – конкурс комиссиязы) ажыл-чорудулгазының чурумун бо дүрүм-биле тодарадыр.

1.2. Конкурс комиссиязының ажыл-чорудулгазының сорулгазы – 2013 чылда массалыг информация чепсектери болгаш массалыг коммуникациялар адырында Тыва Республиканың Баштыңының грантыларын алырынга информация төлевилелдериниң конкурс шилилгезин чорудары болур.

1.3. Комиссия ажыл-чорудулгазынга ажык-чарның, боттуг үнелээшкинниң, негелделерни чаңгыс аай болгаш чижилгениң байдалдарынга дең чорукту тургузуп, конкурс комиссиязының эрге-байдалында айтырыгларның сайгарылгазын болгаш шиитпирин коллегия-биле үндүрер.

1.4. Конкурс комиссиязы бодунуң ажыл-чорудулгазын Россия Федерациязының база Тыва Республиканың хоойлужудулгалары база ол ышкаш бо дүрүм езугаар чорудар.

1.5. Конкурс комиссиязы коллегия органы болур болгаш бодунуң ажыл-чорудулгазын хөй-ниити үндезининге боттандырар.

1.6. Конкурс комиссиязының ажыл-чорудулгазының организас-тыг хандырылгазын Тыва Республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызы боттандырар.

 

II. Комиссияның айтырыглары болгаш ажыл-чорудуу

2.1. Журналистика адырында эки чедиишкиннерни нептередиринге, культураның үнелиг чүүлдерин тургузарынга кады демнежип, күрүне деткимчезинге төлептиг массалыг информация чепсектери болгаш массалыг коммуникациялар адырында Тыва Республиканың Баштыңының грантыларын тыпсырынга конкурстуң тиилекчилерин илередири конкурс комиссиязының кол айтырыы болур.

2.2. Конкурс комиссиязы да-раазында ажыл-чорудулганы кылыр:

массалыг информация чепсектери болгаш массалыг коммуникациялар адырында Тыва Республиканың Баштыңының грантыларын тыпсыр талазы-биле конкурска киирген чагыгларны база аңаа кошкан документилерни болгаш материалдарны сайгарып, үнелелди бээр;

чагыгларны четчелеп, сайгарып көргениниң түңнелдерин болгаш үнелелин анализтээр;

конкурс шилилгезиниң тиилекчилерин тодарадыр.

 III. Конкурс комиссиязының ажылының чуруму

3.1. Конкурс комиссиязының хуралын конкурс комиссиязының даргазы азы ооң оралакчызы тодарадып эрттирер.

3.2. Конкурс комиссиязының организас-техниктиг ажыл-чорудулгазын харыысалгалыг секретарь чорудар.

3.3. Хуралдың хүн чурумун конкурс комиссиязының бүгү кежигүннеринге чарлаттынган хүнге чедир үш хонук бурунгаар дыңнадыр.

3.4. Конкурс комиссиязының даңзыда составының үштүң ийи кезээнден эвээш эвес кезии чыылганда конкурс комиссиязының хуралы бүрүн эргелиг.

3.5. Хуралда киржип турар конкурс комиссиязының кежигүннериниң эң хөй үнү-биле шиитпирни хү-лээп алыр.

3.6. Конкурс комиссиязының кежигүннериниң боду чокта бадылаары болдунмас.

3.7. Бир эвес конкурс комиссиязының кежигүннериниң бадылаашкынының түңнели-биле, «ийе» база «удур» деп үннер деңнежи бээр болза, даргазы шиитпирлиг үннү бээр эргелиг.

3.8. Шиитпирни протоколдарга долдуруп, комиссияның кежигүннери турда атты салыр.

 

Тыва Республиканың Баштыңының 2013 чылдың сентябрь 10-да

№ 196 Чарлыы-биле бадылаан

 

Массалыг информация чепсектери болгаш массалыг коммуникациялар адырында Тыва Республиканың Баштыңының грантыларын тыпсыр талазы-биле конкурс комиссиязының составы

 

О.Д. Натсак – Тыва Республиканың информатизация болгаш харылзаа сайыды, даргазы;

А.Н. Королева – Тыва Республиканың информатизация болгаш харылзаа сайыдының оралакчызы, даргазының оралакчызы;

И.П. Принцева – Тыва Республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызының массалыг информация чепсектери, ном үндүрүлгези болгаш полиграфия хөгжүлдезиниң килдис начальниги, харыысалгалыг секретарь;

О.Д. Дамба-Хуурак – Тыва Республиканың Баштыңының бирги дузалакчызы;

Д.Д. Салчак – Тыва Республиканың Баштыңының чөвүлекчизи – парлалга секретары;

А.А. Лачугина – Тыва Республиканың Баштыңының администрациязының болгаш Тыва Республиканың Чазааның Аппарадының информация-аналитика хандырылгазы болгаш электроннуг демократия хөгжүлде эргелелиниң начальнигиниң оралакчызы;

М.М-Б. Харунова – «Тываның гуманитарлыг шинчилелдер институду» күрүнениң бюджет эртем-шинчилел болгаш өөредилге албан чериниң директору;

Л.В. Ензак – «Тываның Журналистер эвилели» регионнуң хөй-ниити организациязының кежигүнү;

С.М. Мунзук – Максим Мунзук аттыг «Дерзу Узала» хөй-ниитиниң ачы-буян фондузунуң удуртукчузу (чөпшээрежилге-биле).

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.