1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗААНЫҢ ДОКТААЛДАРЫ

Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагыргазының күрүне ачы-дузазын чедирип турар органнарының болгаш оларның албан-дужаалдыг кижилериниң, Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарының күрүне ачы-дузазын чедирип турар күрүнениң хамааты албан-хаакчыттарының шиитпирлеринге болгаш кылган ажылдарынга (кылбаан чүүлдеринге) хомудалдарны киирериниң болгаш сайгарып көөрүнүң онзагай талаларының дугайында дүрүмнү бадылаарының дугайында

2012 чылдың октябрь 26  598  Кызыл хоорай

2010 чылдың июль 27-де "Күрүне болгаш муниципалдыг ачы-дузаны чедирерин организастаарының дугайында" 210-ФХ Федералдыг хоойлунуң 11.2 чүүлүнүң 4 кезээнге дүүштүр Тыва Республиканың Чазааның доктаадыры болза:

1. Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагыргазының күрүне ачы-дузазын чедирип турар органнарының болгаш оларның албан-дужаалдыг кижилериниң, Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарының күрүне ачы-дузазын чедирип турар күрүнениң хамааты албан-хаакчыттарының шиитпирлеринге болгаш кылган ажылдарынга (кылбаан чүүлдеринге) хомудалдарны киирериниң болгаш сайгарып көөрүнүң онзагай талаларының дугайында дүрүмнү бадылаар.

2. Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагыргазының күрүне ачы-дузазын чедирип турар органнарының удуртукчулары хомудалдарны хүлээп алырының болгаш сайгарып көөрүнүң чурумун бо доктаал-биле бадылаттынган дүрүмге дүүштүр боттандырар.

3. Тыва Республиканы тус чер бот-башкарылга органнарынга Тыва Республиканың тус чер бот-башкарылгазының күрүне ачы-дузазын чедирип турар органнарының болгаш оларның албан-дужаалдыг кижилериниң, Тыва Республиканың тус чер бот-башкарылга органнарының муниципалдыг ачы-дузаны чедирип турар муниципалдыг албан-хаакчыттарының шиитпирлеринге болгаш кылган ажылдарынга (кылбаан чүүлдеринге) хомудалдарны киирериниң болгаш сайгарып көөрүнүң чурумун тодарадып турар чогуур нормативтиг эрге-хоойлу актыларын бадылаарын сүмелээр.

4. Бо доктаал ону "Тувинская правда" болгаш "Шын" солуннарга албан-езузу-биле прлаан хүнден 10 хонук эрткенде күштүг болуп кирер.

5. Бо доктаалдың күүселдезинге контрольду Тыва Республиканың Чазааның Даргазының бирги оралакчызы М.С. Козловка дагзыр.

Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның

Даргазы  Ш. Кара-оол.

 

2012 чылдың октябрь 26-да Тыва Республиканың

Чазааның 598 доктаалы-биле бадылаан

Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагыргазының күрүне ачы-дузазын чедирип турар органнарының болгаш оларның албан-дужаалдыг кижилериниң, Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарының күрүне ачы-дузазын чедирип турар күрүнениң хамааты албан-хаакчыттарының шиитпирлеринге болгаш кылган ажылдарынга (кылбаан чүүлдеринге) хомудалдарны киирериниң болгаш сайгарып көөрүнүң онзагай талаларының дугайында дүрүм

I.     Ниити чүүлдер

1. Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагыргазының күрүне ачы-дузазын чедирип турар органнарның болгаш оларның албан-дужаалдыг кижилериниң, Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарының күрүне ачы-дузазын чедирип турар күрүнениң хамааты албан-хаакчыттарының шиитпирлеринге болгаш кылган ажылдарынга (кылбаан чүүлдеринге) хомудалдарны (моон соңгаар-хомудал дээр) киирериниң онзагай талаларын бо дүрүм тодарадып турар.

Бо дүрүмнүң негелдези күрүне ачы-дузазын чедиреринге киржип турар республиканың күрүне албан черлериниң (моон соңгаар-күрүне албан черлери дээр) ажыл-чорудулгазынга база хамааржыр. 

2. Хомудалдарны киирерин болгаш сайгарып көөрүн 2010 чылдың июль 27-де "Күрүне болгаш муниципалдыг ачы-дузаны чедирерин организастаарының дугайында" 210-ФХ Федералдыг хоойлуда көрдүнген чурум езугаар, бо дүрүмде доктаадып тургускан онзагай талаларны барымдаалап боттандырар.

II. Хомудалды киирериниң онзагай талалары

3. Бо дүрүмнүң I кезээнде айыттынган хомудалды Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагыргазының күрүне ачы-дузазын чедирип турар органнарынче, республиканың албан черлеринче (моон соңгаар-күрүне ачы-дузазын чедирип турар органнар дээр) тус-тус кижилер азы юридиктиг черлер (күрүне органнарындан болгаш оларның девискээр органнарындан, күрүнениң бюджеттен дашкаар фондуларының органнарындан болгаш оларның девискээр органнарындан, тус чер бот-башкарылга органнарындан аңгыда) азы оларның бүрүн эргелиг төлээлери (моон соңгаар-билдириишкин ээзи дээр) күрүне ачы-дузазын чедирериниң дугайында аас-биле, бижимел-биле азы электроннуг хевирге киирер эргелиг.

4. Дараазында таварылгаларда билдириишкин ээзи хомудалды киирип болур:

а) күрүне ачы-дузазын чедирериниң дугайында билдириишкин ээзиниң билдириишкинин бүрүткээриниң хуусаазын хажытканда;

б) күрүне ачы-дузазын чедирериниң хуусаазын хажытканда;

в) күрүне ачы-дузазын чедиреринге Россия Федерациязының нормативтиг эрге-хоойлу актыларында, Тыва Республиканың эрге-хоойлу актыларында көрдүнмээн документилерни билдириишкин ээзинден негээнде;

г) күрүне ачы-дузазын чедиреринге Россия Федерациязының нормативтиг эрге-хоойлу актыларында, Тыва Республиканың эрге-хоойлу актыларында айыттынган документилерни хүлээп алырындан ойталаанда;

д) федералдыг хоойлулардан болгаш күрүне ачы-дузазын чедиреринге Россия Федерациязының аңаа дүүштүр хүлээп алган нормативтиг эрге-хоойлу актыларында, Тыва Республиканың эрге-хоойлу актыларында ойталаарының барымдаалары айыттынмаанда күрүне ачы-дузазын чедиреринден ойталаанда;

е) күрүне ачы-дузазын чедирип турар үеде Россия Федерациязының нормативтиг эрге-хоойлу актыларында, Тыва Республиканың нормативтиг эрге-хоойлу актыларында көрдүнмээн төлевирни кылырын билдириишкин ээзинден негээнде;

ж) күрүне ачы-дузазын чедирери-биле тывыскан документилерде болдурган үжүк частырыгларын болгаш шын эвес чүүлдерни эдеринден күрүне ачы-дузазын чедирип турар орган, ооң албан-дужалдыг кижизи ойталаанда азы ындыг эдилгелер киирериниң доктааттынган чурумун хажытканда.

5. Хомудалга "Күрүне болгаш муниципалдыг ачы-дузаны чедирерин органи­застаарының дугайында" Федералдыг хоойлунуң 11.2 чүүлүнүң 5 кезээнде кирген медээлер кирер ужурлуг.

6. Бир эвес хомудалды билдириишкин ээзиниң төлээзин дамчыштыр киирип турар азы ол кижиде билдириишкин ээзиниң өмүнээзинден айтырыглар шиитпирлээр бүрүзүн эргезин бадыткап турар документизи бар болза, бүрүн эргелерни бадыткаан документилерге кирер ужурлуг чүүлдер:

а) Россия Федерациязының хоойлужудулгазын дүүштүр долдурган бүзүредилге бижикти (хуу кижилерге);

б) Россия Федерациязының хоойлужудулгазын дүүштүр долдурган, билдириишкин киирген черниң таңмазы-биле бадыткаан болгаш ол черниң удуртукчузунуң азы ол удуртукчунуң төлээлеткен кижизиниң адын салган бүзүредилге бижикти (юридиктиг черлерге);

в) хамааты кижиниң бүзүредилге бижик чокта билдириишкин ээзиниң өмүнээзинден айтырыг шиитпирлеп болур эргелиг чо­руунга дүүштүр хамаатыны албан-дужаалга томуйлаанының дугайында шиитпирниң азы дужаалдың хоолгазын.

7. Хомудалды бижимел хевирге саазынга азы электроннуг хевирге киирип болур.

8. Бижимел хевирге кирген хомудалды күрүне ачы-дузазын чедирип турар орган күрүне ачы-дузазын чедирер черниң турар черинге хүлээп алыр (күрүне ачы-дузазын алыры-биле билдириишкин ээзиниң дилег кирген, чурум хажытканы деп хомудаан черинге азы айыттынган күрүне ачы-дузазының түңнелдерин билдириишкин ээзиниң алган черинге).

Бижимел хевирниң хомудалын почта-биле база чорудуп болур.

Хомудалды боду киирип келгенде билдириишкин ээзи бодун бадыткаар документини Россия Федерациязының хоойлужудулгазынга дүүштүр көргүзер.

9. Хомудалды электроннуг хевирге билдириишкин ээзи дараазында черлерни дамчыштыр чорудар:

а) күрүне ачы-дузазын чедирип турар органның информация-телекоммуникацияның "Интернет" четкизинде албан- езузунуң сайтызын;

б) информация-телекоммуникацияның "Интернет" четкизинде "Тыва Республикада күрүне ачы-дузазының порталы" күрүнениң информация системазын;

в) "Күрүне болгаш муниципалдыг ачы-дузаның (хүлээлгелерниң) чаңгыс аай порталы" күрүнениң федералдыг информация системазын.

8. Хомудалды билдириишкин ээзи күрүне болгаш муниципалдыг ачы-дуза чедирер хөй хүлээлгелиг төптү (моон соңгаар-хөй хүлээлгелиг төп дээр) дамчыштыр база чорудуп болур. Хомудал хөй хүлээлгелиг төпке келгенде ону сайгарып көөр кылдыр төлээлеткен органче хөй хүлээлгелиг төп биле күрүне ачы-дузазын чедирер органның аразында кады ажылдажылга дугайында дугуржулгада (моон соңгаар-кады ажылдажылга дугайында дугуржулга дээр) доктаадып тургускан чурум болгаш хуусаа езугаар хомудал киргениниң дараазында ажыл хүнүнден орайтатпайн чорудар.

Хөй хүлээлгелиг төптүң күрүне ачы-дузазын чедирериниң чурумун хажытканынга хамаарыштыр хомудалды күрүне ачы-дузазын чидирер, кады ажылдажылга дугайында дугуржулга чарган орган бо дүрүмге дүүштүр сайгарар.

Бо таварылгада хомудалды сайгарарының хуусаазын ону сайгарар кылдыр төлээлеткен органга бүрүткээн хүнден эгелеп санаар.

III. Тыва Республиканың күрүне ачы-дузазын чедирер органнарның болгаш оларның албан-дужаалдыг кижилериниң, күүсекчи эрге-чагырга органнарының күрүне ачы-дузазын чедирер күрүнениң хамааты албан-хаакчыттарының шиитпирлеринге болгаш кылган ажылдарынга (кылбаан чүүлдеринге) хомудалды сайгарар албан-дужаалдыг кижилер

9. Тыва Республиканың күрүне ачы-дузазын чедирер органнарның болгаш оларның албан-дужаалдыг кижилериниң, күүсекчи эрге-чагырга органнарының күрүне ачы-дузазын чедирер күрүнениң хамааты албан-хаакчыттарының шиитпирлеринге болгаш кылган ажылдарынга (кылбаан чүүлдеринге) хомудалды күрүне ачы-дузазын чедирип турар органның удуртукчузу азы хомудалдарны сайгарар кылдыр төлээлеткен албан-дужаалдыг кижи сайгарар.

10. Күрүне ачы-дузазын чедирип турар органнар хомудалды сайгарар кылдыр албан-дужаалдыг кижилерни, төлээлеткен органнарны тодарадыр болгаш оларның хандырар чүүлдери:

а) хомудалдарны хоойлужудулганың негелделеринге дүүштүр хүлээп алыры болгаш сайгарып чугаалажыры; 

б) ону сайгарар кылдыр төлээлеткен органче хомудалды бо кезектиң негелделеринге дүүштүр чорудары.

IV. Күрүне ачы-дузазын чедирер органның удуртукчузунуң шиитпирлеринге болгаш кылган ажылдарынга (кылбаан чүүлдеринге) хомудалды сайгарар албан-дужаалдыг кижилер болгаш органнар

11. Күрүне ачы-дузазын чедирер органның удуртукчузунуң шиитпирлеринге болгаш кылган ажылдарынга (кылбаан чүүлдеринге) хомудалды сайгарар кылдыр Тыва Республиканың күрүне эрге-чагыргазының үстүнде турар органынче чорудары:

Тыва Республиканың агентилелиниң азы албанының удуртукчузунуң шиитпирлеринге болгаш кылган ажылдарынга (кылбаан чүүлдеринге) хомудалды Тыва Республиканың ол агентилелиниң азы албанының чагыртып турары республиканың яамызы сайгарар, бир эвес агентилел азы албан Тыва Республиканың Чазаанга чагыртыр болза, хомудалды Тыва Республиканың Чазаанче киирер;

республиканың яамызының шиитпир­леринге болгаш кылган ажылдарынга (кылбаан чүүлдеринге) хомудалды Тыва Республиканың Чазаанче киирер.

12. Республиканың күүсекчи эрге-чагыргазының Тыва Республиканың Баштыңынга-Чазааның Даргазынга чагыртыр органының удуртукчузунуң шиитпирлеринге болгаш кылган ажылдарынга (кылбаан чүүлдеринге) хомудалды Тыва Республиканың Баштыңынче-Чазааның Даргазынче киирер.

13. Республиканың албан чериниң удуртукчузунуң шиитпирлеринге болгаш кылган ажылдарынга (кылбаан чүүлдеринге) хомудалды Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагыргазының республиканың ол албан чериниң тургузукчузунуң хүлээлгезин болгаш бүрүн эргелерин боттандырып турар Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органынче киирер.

14. /стүкү орган чок таварылгада күрүне ачы-дузазын чедирип турар органның удуртукчузунуң шиитпирлеринге болгаш кылган ажылдарынга (кылбаан чүүлдеринге) хомудалды күрүне ачы-дузазын чедирип турар органның удуртукчузунче дорт киирер болгаш ол хомудалды федералдыг хоойлужудулгага болгаш бо Дүрүмге дүүштүр сайгарар.

V. Хомудалды бүрүткээриниң болгаш сайгарарының хуусаалары.

15. Кирген хомудалды ооң кирген хүнүнүң дараазында ажыл хүнүнден орайтатпайн бүткээр. Хомудалды, бир эвес албан-дужаалдыг кижи азы ону сайгарар кылдыр төлээлеткен орган оон кыска хуусаа айытпаан болза,  ону бүрүткээн хүнден 15 ажыл хүнүнүң дургузунда сайгарар.

16. Бир эвес күрүне ачы-дузазын чедирип турар органның, ооң албан-дужаалдыг кижизиниң билдириишкин ээзинден документилер хүлээп алырындан азы болдурган үжүк частырыгларын болгаш шын эвес бижиттинген чүүлдерни эдеринден ойталаан азы ындыг частырыгларны эдериниң доктааттынган хуусаазын хажытканынга хомудалды ону бүрүткээн хүнден 5 ажыл хүнүнүң дургузунда сайгарар.

17. Бир эвес хомудалды билдириишкин ээзи ол хомудалды сайгарарын харыылавайн турар органче киирген болза, бо Дүрүмнүң II, III кезектериниң негелделеринге дүүштүр хомудалды бүрүткээн хүнден 3 ажыл хүнүнүң дургузунда ол орган хомудалды ону сайгарар ужурлуг албан-дужаалдыг кижиже азы органче чорудар болгаш хомудалды өскээр чорутканының дугайында билдириишкин ээзинге бижимел-биле дыңнадыр.

Бо таварылгада хомудалды сайгарарының хуусаазын ону сайгарар кылдыр төлээлеткен органга бүрүткээн хүнден эгелеп санаар.

VI. Хомудалды сайгарарының онзагай талалары

18. Хомудал кирген Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагыргазының органының, республиканың албан чериниң удуртукчузу, хомудалдар сайгарар кылдыр төлээлеткен кижи:

а) хомудалды чөптүг, бүгү талалыг болгаш чогуур үезинде сайгарарын хандырар, эргежок чугула апарган таварылгада хомудал киирген билдириишкин ээзин киириштирер;

б) хамаатының хажыттынган эргелерин болгаш хоойлу езугаар эрге-ажыктарын эгидеринче болгаш камгалаарынче угланган хемчеглерни алыр;

в) хомудалды сайгарганының түңнелдериниң дугайында билдириишкин ээзинче бижимел хевирге болгаш билдириишкин ээзиниң күзелин езугаар электроннуг хевирге барымдаалыг харыыны чорудар;

г) ооң хомудалын сайгарар кылдыр оларның харыылаар айтырыынга дүүштүр күрүнениң өске органынче азы албан-дужаалдыг өске кижиже дамчытканының дугайында билдириишкин ээзинге дыңнадыр.

19. Хомудалды сайгарып турар үеде ону сайгарар кылдыр төлээлеткен албан-дужаалдыг кижи азы орган кылган ажылдары (кылбаан чүүлдери) дээш хомудалга кирип турар органнарның, албан-дужаалдыг кижилерниң, күрүнениң хамааты албан-хаакчыттарының саналдарын негээр болгаш барымдаалаар эргелиг.

20. Шиитпирлери, кылган ажылдары (кылбаан чүүлдери) дээш хомудап турар Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнары, республика албан черлери, албан-дужаалдыг кижилер, күрүнениң хамааты албан-хаакчыттары хомудалды сайгарып турар албан-дужаалдыг кижиниң азы Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органының негелдезин езугаар ол негелдени алган хүнден 5 хонуктуң дургузунда хомудалды сайгарып көөрүнге эргежок чугула, күрүне азы федералдыг хоойлу езугаар камгалаттынган чажыт болуп турар, ону тыпсырының онза чурумун доктааткан чажыт медээлер кирген документилерден болгаш материалдардан аңгыда, эргежок чугула документилерни болгаш материалдарны бээр хүлээлгелиг.

VII. Хомудалды сайгарганының түңнелдери

21. Хомудалды сайгарганының түңнелин езугаар ону сайгарар кылдыр төлээлээн албан-дужаалдыг кижи азы орган "Күрүне болгаш муниципалдыг ачы-дузаны чедирерин организастаарының дугайында" Федералдыг хоойлунуң 11.2 чүүлүнүң 7 кезээнге дүүштүр хомудалды хандырарының дугайында азы хандырарындан ойталаа­рының дугайында шиитпирни хүлээп алыр. Айыттынган шиитпирлерни сайгарып көөр кылдыр төлээлеткен албан-дужаалдыг кижиниң азы органның актызы хевирлиг хүлээп алыр.

22. Хомудалды сайгарып көргениниң түңнелдериниң дугайында барымдаалыг харыыны билдириишкин ээзинче шиитпир хүлээп алган хүннүң соонда үнген хүнден орайтатпайн бижимел хевирге азы билдириишкин ээзиниң күзелин езугаар электроннуг хевирге чорудар.

23. Күрүне ачы-дузазын чедирип турар, шиитпиринге, кылган ажылдарынга (кылбаан чүүлдеринге) хомудал кирген орган хомудалды сайгарып көргениниң түңнелдерин, хомудалды хандырган таварылгада, күрүне ачы-дузазын чедиргениниң түңнели-биле тывыскан документилерде эрттирген үжүк частырыгларын болгаш частырыгларны эдип, билдиришкин ээзиниң эргелерин хажыткан чорукту чайладырының, Россия Федерациязының нормативтиг эрге-хоойлу актыларында, Тыва Республиканың нормативтиг эрге-хоойлу актыларында тыртары көрдүнмээн акша-хөреңгини билдириишкин ээзинге эгидериниң эргежок чугулазының дугайында дыңнадыр.

24. Күрүне ачы-дузазын чедирип турар органнарның удуртукчузунуң азы хомудал сайгарар кылдыр төлээлеткен албан-дужаалдыг кижиниң хомудалды хандырган таварылгада айыттынган кижилер күрүне ачы-дузазын чедиргениниң түңнели-биле тывыскан документилерде эрттирген үжүк частырыгларын болгаш частырыгларны эдип, билдириишкин ээзиниң эргелерин хажыткан чорукту чайладырының, Россия Федерациязының нормативтиг эрге-хоойлу актыларында, Тыва Республиканың нормативтиг эрге-хоойлу актыларында тыртары көрдүнмээн акша-хөреңгини билдириишкин ээзинче эгидериниң талазы-биле хемчеглерни алыр.

25. Шиитпиринге, кылган ажылынга (кылбаан чүүлүнге) хамаарыштыр хомудал кирген албан-дужаалдыг кижи, күрүнениң хамааты албан-хаакчыда хомудалды сайгарганының түңнелдери-биле таныжар эргелиг.

VIII. Хомудалды хандырарындан ойталаарының барымдаазы

26. Хомудалды сайгарар кылдыр төлээлеткен албан-дужаалдыг кижилер азы органнар хомудалды хандырарын дараазында таварылгаларда ойталаар:

а) хомудалда кирген ол-ла чүүлдер, ол-ла барымдаалар дээш судтуң, арбитраж судунуң хоойлу езугаар күштүг болуп кирген шиитпири барда;

б) хомудалды хоойлужудулгада доктаадып тургускан чурум езугаар бүрүн эргелери бадыткаттынмаан кижи кииргенде;

в) хомудалга хамаарыштыр мурнунда бо дүрүмнүң негелделеринге дүүштүр ол-ла билдириишкин ээзинге болгаш ол-ла айтырыгга хамаарыштыр шиитпир барда.

 IX. Хомудалды харыы чок арттырарының барымдаалары

27. Хомудалды сайгарар кылдыр төлээлеткен албан-дужаалдыг кижилер азы органнар хомудалды хандырарын дараа­зында таварылгаларда харыы чок арттырар:

а) хомудалда ажыглаары хоруглуг багай азы кижини дора көрген сөстер, албан-дужаалдыг кижиниң, ооң өг-бүлезиниң кежигүннериниң амы-тынынга, кадыкшылынга болгаш өнчү-хөреңгизинге кыжаныышкын барда;

б) хомудалдың сөзүглелиниң кандыг-бир кезээн, фамилиязын, адын, адазының адын (бар болза) болгаш (азы) билдириишкин ээзиниң хомудалда айыткан почта адрезин номчуур арга чок болза.

_______________________

"2011-2012 чылдарда Тыва Республиканың кадык камгалал чаартылгазы" программаже өскерилгелер киирериниң дугайында

2012 чылдың  декабрь 14  696  Кызыл хоорай

2010 чылдың ноябрь 29-та "Россия Федерациязының ыяап-ла эмчи камгаладылгазының дугайында" 326-ФЗ Федералдыг хоойлунуң 50 чүүлүнге, Россия Федерациязының Чазааның 2012 чылдың апрель 6-да "Федералдыг фондунуң ыяап-ла эмчи камгаладылгазының бюджединден көргүзүп турар акша-хөреңгизинден Россия Феде­рациязының субъектилериниң кадык камгалалының чаартылгазының регионалдыг программаларының 2011-2012 чылдарда саң-хөө хандырылгазының Дүрүмүнүң 7 пунктузунче өскерилгелер киирериниң дугайында" 286 док­таалынга, Россия Федерациязының Чазааның 2012 чылдың апрель 19-та 581-р айтыышкынынга, Тыва Республиканың Чазааның, Россия Федерациязының Кадык камгалал болгаш социал хөгжүлде яамызының аразында Дугуржулгага болгаш 2011 чылдың апрель 29-та "2011-2012 чылдарда Тыва Республикага кадык камга­лал чаартылгазы" программаның саң-хөө хандырылгазының дугайында Федералдыг фондунуң ыяап-ла эмчи камгаладылгазының база 2011 чылдың октябрь 28-те, 2012 чылдың май 19-та, 2012 чылдың сентябрь 10-да немелде дугуржулгаларга дүүштүр садыглажыышкыннар чорудугларының үезинде алган экономияларның болгаш саң-хөө акша-хөреңгизиниң артыкшылын таарымчалыг ажыглаар сорулга-биле Тыва Республиканың Чазааның доктаадыры болза:

1. Тыва Республиканың 2011 чылдың март 22-де 167 доктаалы-биле бадылаан "2011-2012 чылдарда Тыва Республиканың кадык камгалал чаартылгазы" программазынче дараазында өскерилгелерни киирер:

1) 1 кезекте:

а)  2011-2012 чылдарда Тыва Республиканың кадык камгалал чаартылгазының программазының паспортунче 1 капсырылгага дүүштүр чаа редакция-биле киирер;

б) "2011-2012 чылдарда ТР-ниң кадык камгалал чаартылгазының программазының боттандырылгазының талазы-биле хемчеглерниң тургузуу" деп таблицаны 2 капсырылгага дүүштүр чаа редакция-биле киирер;

в) "Капитал септелге чорудары" деп 2.2 хемчегни 3 капсырылгага дүүштүр чаа редакция-биле киирер;

г) "Дериг-херекселдер-биле дериири" 2.4 хемчегни 4 капсырылгага дүүштүр чаа редакция-биле киирер;

д) "Эмчи дузазын көргүзериниң стандарттарын шиңгээдири" 3 сорулганы  5 капсырылгага дүүштүр чаа редакция-биле киирер;

2) "Эмнелге албан черлериниң материал-техниктиг баазазын быжыглаары" 3 кезекте.

а)  2011-2012 чылдарда Тыва Республиканың кадык камгалал чаартылгазының Программазының кызыгаары-биле боттандырарынга планнап турар капитал болгаш чылдың эртер септелгезиниң объектилериниң талазы-биле саналдарны 6 капсырылгага дүүштүр чаа редакция-биле киирер;

б) Программаның кызыгаары-биле киирген эмчи дериг-херекселдерниң даңзызын  7 капсырылгага дүүштүр чаа редакция-биле киирер;

3) "Эмчи дузазын көргүзериниң стандарттарын шиңгээдири" 5 кезектиң иштинде "Тыва Республиканың девискээринде федералдыг адырлар стандарттарын шиңгээдири" 5.1., "Амбулаторлуг, ооң иштинде тускай мергежилдиг эмчилерниң көргүзүп турар эмчи дузазын чедимчелиг экижидер талазы-биле хемчеглерни" 5.2. база "14 харлыг элээдилерниң диспансеризациязы" 5.5. кезектерни № 8 капсырылгага дүүштүр чаа редакция-биле киирер;

4) "Программаның боттандырылгазының үре-түңнелдиг демдээ" 9 кезекте "Амбулаторлуг, ооң иштинде тускай мергежилдиг эмчилерниң көргүзүп турар эмчи дузазын чедимчелиг экижидери" 2 таблицаны № 9 капсырылгага дүүштүр чаа редакция-биле киирер.

2. Бо доктаалды "Тувинская правда" болгаш "Шын" солуннарга парлаар.

Тыва Республиканың Чазааның

 Даргазының бирги оралакчызы Ш.ИРГИТ.

____________________

Тыва Республикада спортчу болгаш күш-культура хемчеглерин чорударда уругларның кемдээшкинин болдурбас талазы-биле хемчеглерниң дугайында

2012 чылдың  декабрь 13  682  Кызыл хоорай

Тыва Республиканың Чазааның 2012 чылдың май 14-те 127-р айтыышкыны-биле бадылаан Тыва Республиканың девискээринге 2012 чылда ада-ие харыысалгазының болгаш уругларның эргелериниң камгалалының айын эрттирер талазы-биле хемчеглер планының 4 пунктузунуң күүселдези езугаар Тыва Республиканың Чазааның доктаадыры болза:

1. Тыва Республикада спортчу болгаш күш-культура хемчеглерин чорударда уругларның кемдээшкинин болдурбас талазы-биле хемчеглерниң коштунган планын бадылаар.

2. Бо доктаалды "Тувинская правда" болгаш "Шын" солуннарга парлаар.

Тыва Республиканың Чазааның Даргазының

бирги оралакчызы Ш.ИРГИТ.

______________________

"2013-2020 чылдарда Тыва Республикага көдээ ажыл-агыйын хөгжүдериниң болгаш көдээ ажыл-агыйының продукциязы, чиг эт база аъш-чем рыногун таарыштырары" республиканың тускай сорулгалыг программазын бадылаарының дугайында

2012 чылдың ноябрь 22 646  Кызыл хоорай

Агроүлетпүр комплекстерин хөгжүдериниң доктаамал ажыл-чорудулгазын хандырар сорулганың дугайында Тыва Республиканың Чазааның доктаадыры болза:

1. "2013-2020 чылдарда Тыва Республикага көдээ ажыл-агыйын хөгжүдериниң болгаш көдээ ажыл-агыйының продукциязы, чиг эт база аъш-чем рыногун таарыштырары" республиканың тускай сорулгалыг программазын бадылаары.

2. Бо доктаалдың күүселдезинге контрольду Тываның Чазак Даргазының адырлар сайзырадылгазын хандырар департамент Администрациязынга болгаш Тыва Республиканың Чазак Аппарадынга дагзыр.

3. Бо доктаалды "Тувинская правда" болгаш "Шын" солуннарга парлаар.

Тыва Республиканың Баштыңы - Чазааның

Даргазы Ш. КАРА-ООЛ.

____________________

"Тыва Республиканың мал аарыгларынга хайгаарал талазы-биле албанының дугайында дүрүмнүң 2.5 пунктузунга өскерилгелер киирериниң дугайында" Тыва Республиканың Чазааның Доктаалын күжүн чидирген деп санааш, Тыва Республиканың мал аарыгларынга хайгаарал талазы-биле албанының дугайында дүрүмнүң 2.5 пунктузунга өскерилгелер киирериниң дугайында

2012 чылдың  декабрь 13  680  Кызыл хоорай

Тыва Республиканың Чазааның доктаадыры болза:

1. Тыва Республиканың Чазааның 2007 чылдың февраль 15-те 265 Доктаалы-биле бадылааны Тыва Республиканың мал аарыгларынга хайгаарал талазы-биле албанының дугайында дүрүмүнүң 2.5 пунктузунга дараа­зында өскерилгелерни киирер:

- бир дугаар абзацты дараазында редакция-биле бижиир:

"2.5. Россия Федерациязының тургускан хоойлузунуң дүрүмүнде күрүнениң мал аарыгларының хайгаарал талазы-биле инспек­торлары болур албан-дужаал эдилекчилери дараазында эргелерлиг":

-  ийи дугаар абзацта "эккээр" деп сөстү "эрттирер" деп сөс-биле солуур;

- бешки абзацта "база тус черниң бот-башкарылга органы" деп сөстерни ап кааптар;

- чеди дугаар абзацта "база бөлүк халдавыр чок" деп сөстерни ап кааптар;

- он дугаар абзацче дараазында чүүлдү киирер:

"Тыва Республиканың күрүнениң мал аарыгларының кол инспектору болгаш ооң оралакчызы айыылдыг мал аарыгларының тывылганын барымдаалааш, ол малдарны болгаш мал ажылының продуктуларын узуткаарының дугайында Тыва Республиканың Чазаанче таныштырып киирер эргелиг".

2. Тыва Республиканың Чазааның 2012 чылдың сентябрь 21-де бадылаан "Тыва Республиканың мал аарыгларының хайгаарал талазы-биле албанының дугайында Тыва Республиканың Чазааның Доктаалында 2.5 пунктуга өскерилгелер киирериниң дугайында" 514 дугаар доктаалын күжүн чидирген деп санаар.

3. Бо доктаал, албан-езузу-биле "Тувинская правда" болгаш "Шын" солуннарга парлаанының соонда, күш кирер.

Тыва Республиканың Чазааның Даргазының

бирги оралакчызы Ш. ИРГИТ.

№3 2013 чылдың январь 15

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.