1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тыва Республиканың Чазааның доктаалдары

Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурга онза байдалдың уржуктарын чайладырынга киржип турар каңнакчы-сантехниктерниң бригадаларының аразынга болгаш эң дээре каңнакчы-сантехник дээш профессионал мергежилдиң конкурузун эрттирериниң дугайында

2013 чылдың январь 21   № 36   Кызыл хоорай

Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурга онза байдалдың уржуктарын чайладырынга киржип турар каңнакчы-сантехниктерниң бригадаларын болгаш эң дээре каңнакчы-сантехникти немей шаңнаар сорулга-биле, оларның ачы-хавыяазын болгаш бедик профессионал мергежилин үнелевишаан, Тыва Республиканың Чазааның доктаадыры болза:

1. Дараазында капсырылгаларны бадылаар:

Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурга онза байдалдың уржуктарын чайладырынга киржип турар каңнакчы-сантехниктерниң бригадаларының аразынга болгаш эң дээре каңнакчы-сантехник дээш профессионал мергежилдиң конкурузунуң негелделери;

Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурга онза байдалдың уржуктарын чайладырынга киржип турар каңнакчы-сантехниктерниң бригадаларының аразынга болгаш эң дээре каңнакчы-сантехник дээш профессионал мергежилдиң конкурузунуң түңнелдерин үндүрер конкурс комиссиязының составы;

Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурга онза байдалдың уржуктарын чайладырынга киржип турар каңнакчы-сантехниктерниң бригадаларының аразынга болгаш эң дээре каңнакчы-сантехник дээш профессионал мергежилдиң конкурузун эрттиреринге болгаш өртектиг белектер садып алырынга чарыгдалдар сметазы;

2. Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурга онза байдалдың уржуктарын чайладырынга киржип турар каңнакчы-сантехниктерниң бригадаларының аразынга болгаш эң дээре каңнакчы-сантехник дээш профессионал мергежилдиң конкурузун эрттиреринге чарыгдалдарны Тыва Республиканың Саң-хөө яамызы хандырар.

3. Бо доктаалды «Тувинская правда» болгаш «Шын» солуннарга парлаар.

Тыва Республиканың Баштыңы —

Чазак Даргазы Ш.Кара-оол.

Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурга онза байдалдың уржуктарын чайладырынга киржип турар каңнакчы-сантехниктерниң бригадаларының аразынга болгаш эң дээре каңнакчы-сантехник дээш профессионал мергежилдиң конкурузун эрттирериниң НЕГЕЛДЕЛЕРИ

1. Ниити негелделер

1.1 Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суур­га онза байдалдың уржуктарын чайладырынга киржип турар каңнакчы-сантехниктерниң бригадаларының аразынга болгаш эң дээре каңнакчы-сантехник дээш профессионал мергежилдиң конкурузунуң негелделери (моон ыңай – негелделер) Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурга онза байдалдың уржуктарын чайладырынга киржип турар каңнакчы-сантехниктерниң бригадаларының аразынга болгаш эң дээре каңнакчы-сантехник дээш профессионал мергежилдиң конкурузун эрттирериниң чурумун болгаш байдалдарын доктаадыр (моон ыңай – конкурс).

1.2. Конкурсту дараазында сорулгалар-биле эрттирер;

— конкурстуң киржикчилериниң бедик профессионал мергежилин болгаш ачы-хавыяазын хүлээп көөрү;

— конкурстуң киржикчилерин немей шаңнаары;

1.3. Конкурстуң организакчызы Тыва Республиканың Чазаа.

2. Конкурсту эрттирериниң чуруму

2.1. Конкурсту 2012 чылдың декабрь айда Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурга тыптып келген онза байдалдарның уржуктарын чайладырынга киржип турар каңнакчы-сантехниктерниң болгаш каңнакчы-сантехниктерниң бригадаларының аразынга эрттирер.

Конкурска каңнакчы-сантехниктер, күүсекчи эрге-чагырганың чогуур органнарының, тус чер бот-башкарылгазының органнарының, организацияларның чыып тургусканы каңнакчы-сантехниктерниң бригадалары киржир.

2.2. Конкурсту эрттирерин хандырар сорулга-биле Тыва Республиканың Чуртталга оран-бажың болгаш коммунал ажыл-агый талазы-биле агентилели  Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурга онза байдалдың уржуктарын чайладырынга киржип турар каңнакчы-сантехниктерниң, каңнакчы-сантехниктерниң бригадаларының даңзызын тургузар.

Конкурстуң киржикчилериниң даңзызынга дараазында медээлер кирер:

долу ат-фамилиязы, төрүттүнген ай-чылы, ажылдап турар чери, албан-хүлээлгези, чурттап турар чериниң адрези.

2.3. Конкурстуң киржикчилериниң ажылының түңнелин конкурстуң комиссиязы үнелеп көөр. Кылдынган ажылдарны 2012 чылдың декабрь 20-ден онза байдал режимин соксадыр деп шиитпирни Тыва Республиканың Чазаа хүлээп алыр үеге чедир үнелеп көөр.

2.4. Конкурстуң киржикчилериниң кылган ажылдарын үнелээриниң кол барымдаалары:

а) чуртталга бажыңнарында катап кылган одалга системаларның саны (солаан регистрлерниң саны, чоон-чиңгези, аңгы-аңгы хоолайларның узуну (метр), вентилдерниң, задвижкаларның, сантехниктиг дериг-херекселдерниң саны;

б) суг-биле чылыдылга системазын катап кылган бажыңнарның, квартираларның саны;

в) кылдынган ажылдарның шынары.

Чедип алдынган көргүзүглерниң ниити үнелели ооң кезектериниң үнелелинден тургустунар. Кезек бүрүзүн, ооң чугулазын болгаш нарынын барымдаалап, 10 баллдыг рейтинг шкалазы-биле үнелээр.

2.5. Каңнакчы-сантехниктерниң болгаш каңнакчы-сантехниктерниң бригадаларының аразында конкурстуң тиилекчилерин комиссия тодарадыр.

2.6. Бадылаашкын үезинде комиссияның кежигүн бүрүзү чаңгыс үннүг боор. /ннер дең болган таварылгада комиссияның даргазының үнү күштүг апаар.

2.7. Комиссияның шиитпирин чогуур протокол езугаар бүрүткээр, протоколга комиссияның кежигүннери ат салыр, а ооң түңнелдерин Тыва Республиканың Чазааның айтыышкыны-биле бадыткаар.

Комиссияның хуралынга ооң кежигүннериниң санының чартыындан хөйү киришкен болза, ону бүрүн эргелиг деп санаар.

Комиссияның шиитпирин хуралга киришкен кежигүннериниң үннериниң хөй кезии-биле хүлээп алыр.

2.8. Конкурстуң негелделерин, конкурс­туң эртип турарының дугайында медээлерни Тыва Республиканың Чуртталга оран-бажың болгаш коммунал ажыл-агый талазы-биле агентилелиниң gkh-tuva.ru деп албан-езузунуң сайтызынга, Тыва Республиканың Чазааның албан-езузунуң gox.tuva.ru деп сайтызынга, «Тувинская правда» болгаш «Шын» солуннарга парлаар, Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурнуң девискээринге Чуртталга оран-сава болгаш коммунал ажыл-агый талазы-биле агентилели чонга чарлаар болгаш онза байдалдың уржуктарын чайладырынга киржип турарларга чогуур аргалар-биле дыңнадыр.

3. Конкурстуң түңнелдерин үндүрери

3.1. Онза байдалдың уржуктарын чайладырын дооскан хүнден бир айдан орай эвесте онза байдал режимин соксатканының дугайында шиитпирни Тыва Республиканың Чазаа хүлээп алганда конкурстуң түңнелдерин комиссия үндүрер.

3.2. Конкурстуң тиилекчилерин болгаш шаңналдыг черлерни ээлээннерни ажылдың эң эки көргүзүглери-биле ук негелдениң 2.4 чүүлү езугаар илередир.

3.3. Конкурстуң түңнелдериниң дугайында медээлерни Тыва Республиканың Чуртталга оран-сава болгаш коммунал ажыл-агый талазы-биле агентилелиниң gkh.tuva.ru деп албан-езузунуң сайтызынга, Тыва Республиканың Чазааның албан-езузунуң govtuva.ru деп сайтызынга, «Тувинская правда» болгаш «Шын» солуннарга парлаар.

3.4. Конкурстуң тиилекчилерин тодарадыр талазы-биле маргылдаалыг айтырыгларны сонуургалдыг кижиниң бижимел билдириишкининге үндезилеп сайгарып көөр.

3.5. Конкурстуң тиилекчилеринге шаңналдарны кылдынган ажылдарны хүлээп алырының актызын тургускан соонда тыпсыр.

3.6. Конкурска чугула херек документилерни белеткээр сорулга-биле Тыва Республиканың Чуртталга оран-бажың болгаш коммунал ажыл-агый талазы-биле агентилели конкурстуң түңнелдерин үндүрерин белеткээр талазы-биле ажылчын комиссияны тургузар.

4. Конкурстуң тиилекчилерин шаңнаары

4.1. Каңнакчы-сантехниктерниң бригадаларының аразынга конкурстуң тиилекчизинге Тыва Республиканың Баштыңының өөрүп четтиргениниң чагааларын болгаш 200 000 рубльди тыпсыр.

4.2. Каңнакчы-сантехниктер аразынга конкурстуң тиилекчизинге Тыва Республиканың баштыңының өөрүп четтиргениниң чагаазын болгаш Лада 219060 lada Granta машинаны азы 200 000 рубльди тыпсыр.

4.3. Бо негелдениң 4.1 пунктузу езугаар конкурстуң тиилекчизинге тывыскан шаңналды бригаданың кежигүннериниң кижи бүрүзүнге деңге оларның удуртукчузу үлээр.

4.4. Шаңналдарны тиилекчилерге Тыва Республиканың Баштыңы азы ооң даалгазы-биле Тыва Республиканың Чазааның албан-дужаалдыг төлээзи тыпсыр.

Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурга онза байдалдың уржуктарын чайладырынга киржип турар каңнакчы-сантехниктерниң бригадаларының болгаш каңнакчы-сантехниктерниң аразынга профессионал мергежилдиң конкурузунуң түңнелдерин үндүрер конкурстуң   комиссиязының составы

Ш.С. Иргит – Тыва Республиканың Чазааның Даргазының бирги оралакчызы, даргазы;

В.М. Бартына-Сады –Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы, дарганың оралакчызы;

К.А. Бичелдей – Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем  сайыды;

Р.В. Кажин-оол — Тыва Республиканың үлетпүр болгаш энергетика сайыды;

А.Д. Куулар – Тыва Республиканың ОП+ «Тываның тудуг техникуму» КБ+АЧ директору;

Ю.К. Ооржак – Тыва Республиканың «Чуртталга оран-сава болгаш коммунал ажыл-агыйының» КУБ директору.

С.И. Решетников –Тыва Республиканың Чуртталга оран-сава  болгаш коммунал ажыл-агый талазы-биле агентилелиниң директорунуң албан-хүлээлгезин күүседип турар.

З.Э. Салчак – Тыва Республиканың Күрүнениң чуртталга оран-сава инспекциязының болгаш тудуг хайгаарал албанының удуртукчузу.

В.В. Сат – Тыва Республиканың тудуг болгаш коммунал ажыл-агыйны чаартырының сайыды.

Тыва Республиканың «Эне сөзү» солуннуң редакциязы» күрүнениң автономнуг албан черин Тыва Республиканың «Шын» солуннуң редакциязы» күрүнениң       автономнуг албан черинге каттыштырарының аргазы-биле Тыва Республиканың күрүнениң автономнуг албан черлерин эде организастаарының дугайында

2012 чылдың декабрь 13   №684   Кызыл хоорай

2006 чылдың ноябрь 3-те «Автономнуг албан черлериниң дугайында» №174-ФХ Федералдыг хоойлуга болгаш 2011 чылдың январь 24-те Тыва Республиканың Чазааның «Тыва Республиканың күрүне албан черлерин тургузарының, эде организастаарының, хевирин өскертириниң болгаш дүжүрериниң, а ол ышкаш Тыва Республиканың күрүне албан черлериниң уставтарын бадылаарының, оларга өскерилгелер киирериниң чурумун бадылаарының дугайында» №33 доктаалынга дүүштүр Тыва Республиканың Чазааның доктаадыры болза:

1. Тыва Республиканың «Эне сөзү» солуннуң редакциязы» күрүнениң автономнуг албан черин Тыва Республиканың «Шын» солуннуң редакциязы» күрүнениң автономнуг албан черинге каттыштырарының аргазы-биле Тыва Республиканың күрүнениң автономнуг албан черлерин эде организастаар.

2. Тыва Республиканың «Эне сөзү» солуннуң редакциязы» күрүнениң автономнуг албан чериниң ажыл-чорудулгазының кол-кол сорулгаларын Тыва Республиканың «Шын» солуннуң редакциязы» күрүнениң автономнуг албан черинге арттырар.

3. Тыва Республиканың эде организастаттынган «Шын» солуннуң редакциязы» күрүнениң автономнуг албан чериниң тургузукчузунуң хүлээлгелерин болгаш бүрүн эргелерин Тыва Республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызы боттандырар кылдыр доктаадыр.

4. Бо доктаалда көрдүнген эде организастаашкынны Тыва Республиканың «Эне сөзү» солуннуң редакциязы», «Шын» солуннуң редакциязы» күрүнениң албан черлериниң штат  санынга болгаш 2011 чылдың декабрь 6-да Тыва Республиканың «2012 чылда болгаш 2013 база 2014 чылдарның планныг үезинде Тыва Республиканың республика бюджединиң дугайында» №1056 ДХ-1 Хоойлузунда Тыва Республиканың үстүнде айыттынган албан черлериниң ажыл-чорудулгазын хандырары-биле көр­дүн­ген бюджет акшаландырыышкынынга  дүүштүр боттандырар.

5. Тыва Республиканың «Эне сөзү» солуннуң редакциязы», «Шын» солуннуң редакциязы» күрүнениң албан черлерин эде организастаарының талазы-биле хемчеглерниң планын бадылаар.

6. Тыва Республиканың Чер болгаш өнчү-хөреңги харылзааларының яамызы бо доктаалдың 1 пунктузунда айытттынган Тыва Республиканың күрүнениң автономнуг албан черлеринге мурнунда быжыглаттынган күрүне өнчү-хөреңгизиниң оперативтиг башкарылга эргезин Тыва Республиканың эде тургустунган «Шын» солуннуң редакциязы» күрүнениң автономнуг албан черинге доктааттынган чурум езугаар хевээр арттырар.

7. Тыва Республиканың эде тургустунган «Шын» солуннуң редакциязы» күрүнениң автономнуг албан чериниң күрүне даалгазын күүседиринге саң-хөө хандырылгазының субсидиязын Тыва Республиканың респуб­лика бюджединиң акша-хөреңгизиниң кү-сели-биле Тыва Республиканың Чазааның 2013 чылдың январь 1-ден эгелеп доктаадып тургускан чурумун езугаар тыпсырын док­таадыр.

8. Бо доктаалдың күүселдезинге контрольду Тыва Республиканың Чазааның Даргазының бирги оралакчызы М.С. Козловка дагзыр.

Тыва Республиканың Чазааның Даргазының

бирги оралакчызы  Ш.Иргит.

№ 16 2013 чылдың февраль 7

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.