1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тыва Республиканың Чазааның доктаалы

«Тыва Республиканың Кызыл кожуун» муниципалдыг районнуң девискээринде көдээ ажыл-агыйынга ажыглаар категориялыг черлерни үлетпүр болгаш өске-даа тускай сорулгаларга ажыглаар черлер деп категорияже шилчидериниң дугайында

2012 чылдың ноябрь 29   № 657   Кызыл хоорай

Россия Федерациязының 2004 чылдың декабрь 21-де «Черлерни болгаш чер участоктарын бир категориядан өске категорияже шилчидериниң дугайында» № 172-ФХ-ниң Федералдыг хоойлузун, Россия Федерациязының Чер кодекизиниң 8 чүүлүнүң 1 кезээн удуртулга болдургаш, «Межегей хөмүр-даш» хөмүр-даш компаниязы» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилелдиң киирген дилээ-биле көдээ ажыл-агыйынга ажыглаар категориялыг черлерни үлетпүр болгаш өске-даа тускай сорулгаларга ажыглаар черлерже шилчидип бээриниң дугайында материалдарын өөренип көрбүшаан, Тыва Республиканың Чазааның доктаадыры болза:

1. Тыва Республиканың Кызыл кожууннуң Чалан-Даг дагның чоогунда  ВЛ-110 кВ № 405-ден Элегес хемниң  солагай талакы эриинге чедир 971551 дөрбелчин метр шөлдүг, 17:05:0000000:384 кадастр дугаарлыг көдээ ажыл-агыйынга ажыглаар категориялыг чер участогун линейлиг объект (ВЛ-110 кВ) тудуунга ажыглаары-биле үлетпүр болгаш өске-даа тускай сорулгаларга ажыглаар черлер деп категорияже шилчидер.

2. Күрүне бүрүткели, кадастр болгаш картографияның федералдыг албанының Тыва Республика талазы-биле эргелелинче шимчевес өнчүнүң күрүне кадастрының документилеринге өскерилгелер киирери-биле бо доктаалдың хоолгазын дамчыдар.

3. Бо доктаалды «Тувинская правда» болгаш «Шын» солуннарга парлаар.

4. Бо доктаалдың күүселдезиниң хыналдазын Тыва Республиканың Чер болгаш өнчү хамаарылгаларының яамызынга дагзыр.

Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы М. Козлов.

№ 22 2013 чылдың февраль 21

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.