1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТҮҢНЕЛ ХУРАЛ

Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазының ийиги чыыжының (2014-2017 чылдар) түңнел хуралы ТР-ниң Дээди Хуралының хуралдаар залынга 2017 чылдың декабрь 1-де болуп эрткен. 
Аңаа Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак, ТР-ниң Баштыңының Канцеляриязының удуртукчузу Артур Монгал, кол федералдыг инспектор Александр Вавилихин, кижиниң болгаш бичии чаштарның эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээ Ольга Россова болгаш өске-даа хөй-ниити организацияларның төлээлери олурушкан.
Хөй-ниити палатазының ийи­ги чыыжының кежигүннери хөй социал төлевилелдерге болгаш эгелээшкиннерге идепкейлиг киржип келгенин Хөй-ниити палатазының ийиги чыыжының даргазы Хонук-оол Моңгуш бодунуң илеткелинге чугаалааш, ниитилелге эр кижиниң деңзигүүрүн болгаш ат-алдарын көдүреринге, Тываның эр кижилериниң кодекизин хүлээп алырынга, Адалар чөвүлелин тургузарынга Адалар шуулганнарын эрттиргени улуг ужур-дузалыг болган деп онзалап демдеглээн.
Бодунуң илеткелин доос­каш, Хөй-ниити палатазының ийи­ги чыыжының кежигүннеринге демниг кады ажылы дээш өөрүп четтиргенин Хонук-оол Моңгуш илереткеш, Тываның Баштыңының чанында Хамаа­ты инициативалар талазы-биле чөвүлелдиң удуртукчузунга ажылдаар саналды хүлээп алганын дыңнаткан. Чаа ажылга бо чылдың декабрь айның ийи чартыында ол ажылдап эгелээр.
Идепкейлиг болгаш ажыктыг ажылы дээш ТР-ниң Хөй-ниити палатазының ийиги чыыжының кежигүннеринге өөрүп четтиргенин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол илереткеш, оларның ажылы ниитилелге турум чорукту хандырарынга идиглиг болган деп демдеглээн. Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазының үшкү чыыжы ийиги чыыштың эгелээн ажыл-херектерин уламчылаар, ооң кол сорулгазы күрүнениң күүседикчи органнарының ажыл-чорудулгазын контрольдаары болур деп республиканың бирги удуртукчузу айыткан. Бо угланыышкынга кады ажылдаарынга беленин Шолбан Кара-оол дыңнаткан.
Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазының үшкү чыыжын тургузар талазы-биле ажыл доостурунуң кырында келген. Палатаның 16 кежигүннери ТР-ниң Дээди Хуралының доктаалы-биле томуйладыр болгаш ТР-ниң Баштыңының Чарлыы-биле бадыладыр, а арткан 8 кежигүннерин чижилгелиг байдалга соңгуп алыр. 
Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазының үшкү чыы­жының баштайгы хуралын бо чылдың декабрь айның ийиги чар­тыында эрттирерин көрүп турар.
ТР-ниң Хөй-ниити пала­тазының медээлеринден.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.