1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТӨЛЕВИЛЕЛДЕР-БИЛЕ АЖЫЛ - БУРУНГААР БАЗЫМ

Эрткен неделяның пятница, суббота хүннеринде Кызылдың «Сүбедей» спорт комплекизин­ге «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүл­ге» деп делгелге-ярмарканы ор­га­низастап эрттиргени чүгле найы­сылалдың эвес, а кожа суурларның чурттакчыларынга база таарымчалыг болганы чугаажок. Чүге дээрге бо удаада делгелге-ярмарканы «Сүбедей» спорт комплекизиниң улуг делгем залынга организастаа­ны кыштың соогунда ырак-узак кожууннардан келген сайгарлыкчыларга-даа, садып алыкчыларга-даа таарымчалыг болган. Чылыг, чырык зал иштинде болгаш, келген чон далаш чок шууштур делгеп салган барааннарны одурту көрүп кылаштажып, сонуургаан хеп-сынын кедип тургаш, аъш-чемнерниң этикетказын номчуп таныжып, садыгжылары-биле чугаалажып, сүмележип тургаш, садып ап, өөрүп четтиргенин илередип, сеткили ханган чоруп турган. 
Делгелге-ярмаркага бо удаада чүгле Кызыл хоорайдан безин 18 бүдүрүлге черлери, кожууннардан чүс ажыг сайгарлыкчылар, «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелиниң киржикчилери боттарының бүдүрген продукцияларының дээжизин делгеп саткан. Чижээлээрге, Кара-Хаак суурдан Г.Ким, А. Желтухин оларның арат-фермер ажыл-агыйларындан картофель, капус­та, согуна аймаан, Тожудан 1 килде 250 рубль өртектиг доңурган балыктарны, элик эъдин, көк-каттан кылган варьенелерни, Мөңгүн-Тайгадан чук саваларда доңурган сарлык ишти-хырнын, «Бай-Хаак – Аква» бүдүрүлгениң (директору В. Соян) ижер суксуннарын, Эрзин кожуундан Ч.Дажимбаның хууда бүдүрүлгези биле Шагаан-Арыгдан «Ногаан» аттыг көдээ ажыл-агый хереглекчилериниң бүдүрүлге кооперативи дузаан, ыштаан балыктарны Тываның балык болбаазырадыр «Далай» цеги-биле адааннаштыр делгеп садып турарын көргеш, кижи магадап-ла ханмас. Кызылдың «Тыва сүт», «Хлеб комбинады» акционерлиг нии­тилелдери биле «Туран» кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилелге адааннаштыр Кызыл-Арыгдан Ю.Лойгунуң, Межегейден Х. Монгуштуң, Дүргенден Ю. Сүгениң арат-тараачын ажыл-агыйлары хлеб-булочка кылыгларын, сүттен аъш-чем аймаан, көдээ ажыл-агый продуктуларын, Сукпак суур­дан эът цеги биле Тес-Хемниң О-Шынаадан М.Шокарның хуу­да бүдүрүлгезиниң эъттен кылыглары чижилгени тургузуп, колбаса, тефтели, котлеталарны болгаш өске-даа эъттен кылыг­ларны делгеп садып турарын чон магадап көрген. Тываның үндезин культура төвүнүң ус-шевер кыстарының даараан, аргаан национал хептеринге адааннаштыр Кызылдан аныяк­ дизайнер кыс Ю.Хирбээ бодунуң холу-биле даа­раан хеп-сынын делгеп саткан. Сай­гарлыкчы А.Өлчейниң хуу бүдүрүлгезиниң ювелир кылыг­ларын, Өвүрден А.Туматтың «Хээлер» деп мастерская­зынга кылган тыва хөгжүм херекселдерин, Бай-Тайга, Барыын-­Хемчик кожууннарның ус-дарган шеверлериниң кылган ажылдарын көрүп болур. Улуг-Хемден Н.Кырлыг-Караның «Тыва ангора» цегиниң эттээн­ алгы-кежин, чүңден аргаан аржыылдарын, свитерлерин, Тес-Хемниң Самагалдайдан «Тыва кидис» бүдүрүлгезиниң кидистен кылган кудустарын, чонактарын, дыдып каан хой дүгүн килдеп садып турарын, узун дурту 2 метр 55 см, дооразы 2 метр өг шывыы кидистерни делгелге-ярмарканың аалчылары үнелеп көрген. Ылаңгыя Туранның сыын ажыл-агыйының бүдүрген продукция­зын, «Норбу» бүдүрүлгезиниң саржаг, чигир, ааржылыг тыва далганын хоорайжылар, кожавыс Моолдан келген аалчылар сонуургап садып ап турганнар.
Уланчызын 2016 чылдың ноябрь 22-де үнген №135 "Шын" солундан номчуңар.
Даш-оол МОНГУШ.
Владимир ЧАДАМБАНЫҢ тырттырган чуруу.

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.