1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Төрээн чуртун камгалаары — ыдыктыг хүлээлге

Ада-чурт  камгалакчызының хүнү-биле!

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!

Ада-чурт камгалакчызының хүнүн таварыштыр  байырны Тыва Республиканың Чазааның мурнундан болгаш бодумнуң өмүнээмден чүректиң ханызындан чедирип тур мен. Төрээн чер-чуртун камгалаар ыдыктыг хүлээлге — Россияның хамааты бүрүзүнүң ыдыктыг херээ-дир. Ону ынчаар медереп хүлээп ап чоруур аныяктарның саны чыл санай көвүдеп турар. Бистиң Ада-чуртувустуң хөй националдыг чонунуң ол хүлээлгеге бердингенин тулчуушкун шөлдеринге дайынчы тиилелгелери болгаш тылга эрес-шудургу күш-ажылы-биле өгбелеривис маадырлыы-биле хөй удаа бадыткап келген. Оларның аразындан дириг херечизи — тыва эки турачыларның бирээзи, маадырлыг эневис Вера  Чүльдүмовна Байлак бодунуң бедик үлегер-чижээн көргүзүп, арат ажыл-херээн уламчылавышаан бистиң аравыста чурттап чорууру өөрүнчүг. Дайын-чааның каржы чылдарын чурттап эрткеш, тайбың үеде база ажыл-иштиң мурнуку одуруунда чорууру бистерге дыка улуг өөредиглиг дээрзи чугаажок. Шак-ла мындыг чижектерге даянып, адаларның болгаш кырган-адаларның салгалын уламчылавышаан, өгбелерниң маадырлыг чылдарының үлегеринге российжилерниң чаа-чаа салгалдары кижизиттинип чоруур.

Төрээн чуртту камгалаары чүгле шериг албан-хүлээлгезин эрттирип каары-биле кызыгаарлаттынмас. Төрээн чер-чуртунга ынак кижи бүгү назынында ону камгалаарынга белен болур. “Ада-чуртту камгалаар” деп мергежил бар болгай. Ол дээрге янзы-бүрү талаларлыг, нарын тургузуглуг, хөй санныг кижилерниң хүн бүрүде кылып чоруур ажылы-дыр. Бо хүнде Россия Федерациязының  Камгалал яамызының сайыды, Россияның Маадыры, бистиң чаңгыс чер-чурттуувус Сергей Күжүгетович Шойгу дээрге кайы хире онза чоргаарал-дыр! Чоргаарал-биле катай бистерге улуг харыысалга база онаажып турар. Ындыг бедик эрге-дужаалда төлептии-биле ажылдап чоруур чаңгыс чер-чурттуувусту эки ажыл-херектеривис-биле, чедиишкинниг бурунгаар чүткүлүвүс-биле, патриотчу кижизидилгениң деңнелин бедик тудуп, туруштуг мөзү-шынарывыс-биле деткиир ужурлуг бис. 

Ада-чурттуң Улуг дайынының фронтуларынга тыва эки турачыларның маадырлыг чоруктары, Афганистан дайынының болгаш делегей терроризминиң күштеринге удур «изиг точкаларга» дайын хөделиишкиннериниң киржикчилериниң сыныш чок чоруу Ада-чуртка бараан болурунуң көскү үлегер-чижээн көргүспүшаан, амыдыралче чаа кирип турар аныяктарга өөредиг болуп артып турар.

Республиканың бүгү чурттакчыларынга быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, өөрүшкүнү болгаш чедиишкиннерни, тайбың дээрни күзедим!

Армияның болгаш флоттуң хоочуннарынга, Ада-чуртун камгалаар мергежилди шилип алганнарга, бүгү шериг албанныгларга, бистиң Төрээн чуртувустуң айыыл чок чоруунуң камгалалында турар бүгү кижилерге онзагай байырны чедирип тур мен! Чиик эвес дайынчы хүлээлгеге чедиишкиннерни, аас-кежикти, кадыкшылды болгаш чаагай чүүлдерни силерге болгаш силерниң чоок кижилериңерге күзедим!

Байырлал-биле, эргим өңнүктер!

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. КАРА-ООЛ.

№23 2013 чылдың февраль 23

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.