1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТӨӨГҮЛҮГ ДЕМИР-ОРУК

410 километр хемчээлдиг Кызыл — Курагино аразында демир-орук төлевилели ам-на бурунгаар шимчеп, ооң тудуу удавас эгелээр. Төөгүлүг тудугну 4-5 чыл дургузунда доозар сорулга салдынган. Бо чугула айтырыгга хамаарыштыр керээге «Россияның демир-оруктары» ажык акционерлиг ниитилелдиң чиңгине директору Олег Белозёров биле «Тываның энергетика болгаш үлетпүр корпорациязы» акцио­нерлиг ниитилелдиң чиңгине директору Руслан Байсаров ат салганының дугайында медээ  федералдыг массалыг-информация чепсектеринде дыргын тарай берген. Шынап-ла,   ТӨӨГҮЛҮГ тудуг эгелээр деп барганы ол. Бо медээни кымны-даа мурнай Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол интернетте социал четкилерде мынчаар бижээн.
«РФ-тиң премьер-министри Дмитрий Медведевтиң Тывага хамаарыштыр шиитпирлери амыдыралга боттанып эгелей берген. Бөгүн РФ-тиң экономиктиг сайзырал яамы­зынга керээге ат салдынган. Ол дээрге Кызыл — Курагино демир-орук тудуунуң төлевилели чиңгине хүлээнип алыкчылыг апарганының бадыткалы. Өскээр чугаалаарга, төлевилелдиң ара соксаан — кым тудар деп айтырыгның чыл­дагааны үзе шиитпирлеттингени ол болуп турар.  Тудугну «Россияның демир-оруктары» ААН (ажык акционерлиг ниитилел) эгелээр болган.
Ол хире улуг күчүлүг күрүне корпорациязын шилип алганы дээрге, ажылдың саат чок эгелээриниң магадылалы деп идегеп тур мен. Биске билдинмес турган мөңге айтырыг бурунгаарлап, «дош шимчей берген!». Максим Орешкин са­йытка ниити ажыл-херекти мындыг быжыг туруштуг болгаш шиитпирлиг эгелеп турарынга сеткилимден өөрүп четтиргеним илеретпес аргам чок. Ол ышкаш хүлээп алган шиитпирин удур-дедир хүндүткелдиг байдалга дарый дамчыдып турарынга таарзындым! Бо улуг ужур-уткалыг бо­луушкунга киржиринче мени чалап турган сайыт чүве. Красноярскиге экономиктиг шуулганга киришкеш база чер аразының ырак болганының салдарындан барып четтикпейн бардым. Ындыг-даа болза, улустуң чугаалажыры дег, эки эгелеп алыр болза-ла, ажылдың чартыы бүткен деп болур. Бүзүреп көрүңер, чонум. Бистиң республикавыстың чаа чуртталгаже, чаа сайзыралче эге базымы-дыр». 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.