1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

УЕ БИСТИ ШИЛИП АЛГАН

Декабрь 13-түң хүнүнде “Боевое братство” хөй-ниити шимчээшкининиң 20 чыл оюнга тураскааткан байырлыг хемчеглер болуп эрткен. 
Байырлалдың эгези Кы­зыл­дың Тиилелге шөлүнде интернационал-дайынчыларның тураскаалдарынга чечек салыр езулалдан эгелээн. Ук езулалга дайын хоочуннары, Тываның Чазааның төлээлери, Дээди Хуралдың депутаттары, кадеттер болгаш школачылар киришкеннер. Аңаа Тывада кол федералдыг инспектор Александр Вавилихин биле Тываның Баштыңының оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак чыылган чонга, хоочуннарга байыр чедирип, тус-тузунда чүве чугаалаан.
Алдан-Маадыр аттыг нацио­нал музейде “Афганистан: үе бисти шилип алган” деп делгелге залынга “Боевое братство” хөй-ниити шимчээшкининиң Тывада салбырының хуралы болган. Аңаа ук шимчээшкинниң удуртукчузу Сергек Шактар, дайынчы-патриотчу ассоциация “Сокол” организацияның директору Юрий Кара-оол, күүсекчи комитеттиң удуртукчузу Эрес Хуурак база Хакасияның “Бое­вое братство” салбырының удур­тукчузунуң дузалакчызы Владимир Богатин олар афган дайынның хоочуннарынга болгаш улус-чонга байыр чедиргеннер. Олар “Боевое братство” хөй-ниити шимчээшкининиң Тывада салбырының удуртукчузу Сергек Шактарга байыр чедирбишаан, чедиишкиннерни күзээн.
Дээди Хуралдың депутады, дайынчы-патриотчу ассоциация “Сокол” организацияның директору Юрий Кара-оол “Бое­вое братство” Бүгү-российжи хөй-ниити организациязының (ВООВ) даргазы, Совет Эви­лелиниң Маадыры Б.В. Громовтуң ба­йыр чедириишкинин чыылганнар мурнунга номчаан. Ында: “Бүгү Россияда “Боевое братство” организациязы бөгүн 20 чыл оюн демдеглеп турар болгай! “Боевое братство” бүгү чурт­туң ниитилел-политиктиг чурт­талгазынга идепкейлии-биле киржип турар. Афган дайынының хоо­чуннарынче болгаш оларның өг-бүлелеринче кичээн­гейни салып, аныяктарның патриотчу кижизидилгезин хевирлээри, маадырлыы-биле амы-тынындан чарылган дайынчыларның алдар-адын мөңгежидери – бис­тиң ажыл-чорудулгавыстың кол угланыышкыны” деп бижээн.
Хурал үезинде Афган болгаш Чечен дайы­ннары­ның киржикчилеринге база “Боевое братствонуң” хөй-ниитичи дузалакчыларынга бүгү Россияның хөй-ниити ор­га­низациязының  тураскаал­дыг шаңналдарын тывыскан. А кежээ В.Ш. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга “Боевое братство” хөй-ниити шимчээшкининиң ба­йырлыг оюн-көргүзүглүг кежээзи болуп эрткен.
Бистиң корр. 

 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.