1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

УЗУН ТЕСТИҢ МАЛЧЫНЫ

Узун Тестиң шынаазында ада-иезиниң изин истеп, мал кадарып чоруур аныяк малчын Роланд Адыяның ажылы макталдыг. Ол ийи чыл бурунгаар Тываның Чазааның деткимчези-биле «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» деп төлевилелге киржип, ийи чүс баш хойну хүлээнип ап, бо хүнге чедир ак сеткилдиг малдап чоруур. Бодунуң чымыштыг ажылының дугайында ол мынчаар чу­гаалады:

— Малчын өг-бүлеге өскен болгаш бо ажылды дыка эки билир мен. Аныяктарны Чазак дыка эки деткип турар-дыр. Мен ооң ачызы-биле 2016 чылда 200 баш хойну Чодураа суурнуң хоочун малчыны Мартина Төмүровнадан садып алгаш, бо хүнге чедир 400 ажыг башты онча-менди кадарып чор мен. Ам удавас Наадым соонда дараазында аныяк малчын Шолбан Шойдакка хүлээдир мен, ол база-ла Чодураа суурдан кижи.

Шынап-ла, Роланд бичиизинден дешкилешкен анай-хураган аразынга өскен болгаш, бо ажылга тура-соруктуг кижи болду. "Бергедээшкиннер турза-даа, чүгле кызымак болза-ла ажырбас чүве-дир" деп база немей демдегледи. Өөнүң ишти Айлаңмаа Сергеевна суурда эмнелгеде ажылдап турар-даа болза, дыштаныр хүннерде аалынга баргаш дузалажыптар. Аныяк өг-бүле 2 уруглуг, улуу Чай-Суу 10 харлыг, бичиизи Доржу-Сүрүң 6 харлыг база-ла ада-иезинде дузазын көргүзе бергеннер. 

Аныяк малчынның кышкы чаа турлаа Ү-Шынаа чоогунда Эрик-Ужу деп черде. Бо хүннерде Дыттыг-Кара-Сугда малын тайгаладып турар. Узун-Тестиң карак четпес шынаазынче сериин тайгадан сес айның ортан үезинде көжүп бадып кээр, малчын кижиниң ажылы черле ындыг көшкүн амыдыралдыг дээрзин база демдеглей каапты.

Чылдың-на мал-маганга сиген-ширбиилди бичии артыкшылдыг кылдыр кезип, белеткеп ап турар. Удавас сиген кезер кидин түлүк үе келир, төрелдери-биле демнежип тургаш, ону кылып алырлар. Оон ыңай көдээ ишчилерге ажыл черле үстүр эвес, ол аразында кыштагда аап-саап ажылдарын база кылып четтигер. 

Малчынның кызымак, тура-соруктуу 200 баш хоюнуң баш санын өстүрүп алганындан көскү болду. Улаштыр-ла малын өстүрүп чоруй баарга, дыка эки арга-дыр ийин. Чүгле боттан хамааржыр, Тестиң аныяк малчыны ышкаш карак кызыл эрес-кежээ болза-ла, бай-шыдалдыг чурттаар дээри шын.

Ася Тюлюш.

Арслан Аракчааның тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.