1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

УЛАМ КҮЖЕНИИШКИННИГ АЖЫЛДААР

Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазының тургус­тунганындан бээр 5 чыл болганы-биле холбаштыр байыр­лыг пленарлыг хурал декабрь 16-да Дээди Хуралдың (парламентиниң) хуралдаар залынга болуп эрткен. Аңаа Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазының кежигүннери, Тыва Республиканың Чазааның кежигүннери, Дээди Хуралдың депутаттары, Тыва Республиканың муниципалдыг болгаш хоорай округтарының Хөй-ниити чөвүлелдериниң даргалары болгаш республиканың хөй-ниити организацияларының төлээлери киришкен.
«Тыва Республикада хамааты ниитилелиниң институттарының байдалы болгаш хөгжүлдезиниң дугайында» илеткелди Тыва Рес­публиканың Хөй-ниити пала­тазының даргазы Хонук-оол Монгуш кылган. Коммерциялыг эвес хөй-ниити организациялары республикада сөөлгү үеде элээн көвүдеп, ниитилелдиң амыдыралынга салдары дыңзып орарын ол чугаалаан. 2016 чылдың сентябрь айда байдал-биле алырга, Тываның девискээринде коммерциялыг эвес 378 хөй-ниити организациязы бүрүткеткен. Моон алгаш көөрге, бо организациялар чедиишкинниг ажылдап болурунуң байдалдары бистиң республикада бар. 
Россияның Хөй-ниити пала­та­зының деткимчези-биле бо чылдың ноябрь 3-те Омск хоорайга болуп эрткен республиканың Хөй-ниити палатазының дар­газының киржип чорааны «Нии­тилел» хамааты форумга Рос­сияның Президентизи Владимир Путин: «Ажылы социал угланыышкынныг хөй-ниити организацияларынче күрүне эрге-чагыргазы кичээнгейни салып, оларның чонга ажык-дүжүүн бүрүнү-биле ажыглап, тодаргай дузаны көргүзер херек» — деп чугаалаанын байыр­лыг хуралдың киржикчилеринге ол дыңнадып, эң ылаңгыя социал угланыышкынныг хөй-ниити организация­лары улам күжениишкинниг ажылдаарының барымдаазы бар-дыр деп демдеглээн. 
«Социал угланыышкынныг коммерциялыг эвес организацияларга 2014-2016 чылдарда деткимче» деп биче программага хөй-ниити организациялары идепкейлиг киришкен. Бо программаның мөөрейлериниң тиилекчилеринге грантыларны Россия Федерациязының Күрүне тугунуң хүнүнде байырлыы-биле тывыскан. Хөй-ниити 13 организация 1 миллион рубль түңнүг грантыларны алган. Оларның аразында Максим Мунзук аттыг «Дерзу Узала» фонд, «Социал технологиялар лабораториязы» коммерциялыг эвес автономнуг организация, «Тываның челээжи» бичии уругларның литературлуг сайтызы» коммерциялыг эвес автономнуг организация дээш өске-даа организациялар бар.
Хонук-оол Монгуш бодунуң илеткелинге хөй-ниити ажылынга, хамааты ниитилелди сайзырадырынга, кижилерниң хоойлуда көрдүнген эрге-ажыктарын камгалаарынга идепкейлиг киржип турарларның аттарын база адаан. Оларның аразында кижиниң эрге-ажыктарын камгалаар республика организациязының удуртукчузу Августа Переляеваның, Инвалидтерниң Бүгү-россия ниитилелиниң Кызыл хоорай организациязының даргазы Алена Седиптиң, «Камгалал» информация төвү» хөй-ниити организацияның удуртукчузу Виталий Уванай сугларның аттары бар болган.
“Бистиң республикага хамааты ниитилелди сайзырады­ры­ның айтырыглары, хөй-нии­ти организацияларының ажыл-чорудулгазы Хөй-ниити палатазының планнары-биле сырый харылзаалыг” – деп, илет­келчи Хонук-оол Монгуш демдеглээн.
Чылдың-на кылыр ужурлуг «Тыва Республикада хамааты ниитилелиниң институттарының байдалы болгаш хөгжүлдезиниң дугайында» илеткелинден аң­гыда республиканың Хөй-ниити палатазының 2016 чылда ажыл-чорудулгазының дугайында отчетту база Хонук-оол Монгуш берген.
Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазының тургустунганындан бээр 5 чыл болганы-биле холбаштыр байырлыг пленарлыг хуралга Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазының сүлде демдээниң дугайында дүрүмнү бадылаан. 
Хөй-ниити палатазының ажылынга идепкейлиг киришкеннерни шаңнап мактаан. Оларның ара­зында Светлана Мунзук, Эрес-оол Меңниг-оол, Александр Чигден, Данов Дажимба, Виктор Чупахин, Чойганмаа Даваа, Кызылдың болгаш Тываның епископу Феофан ада дээш өскелер-даа бар.
Маадыр САНДАН.
Чурукта: Чөөн-Хемчик кожуундан Саида Бюрбюге
шаңналды Хонук-оол Моңгуштуң тыпсып турары.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.