1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

УТТУНДУРБАС СОЛУН ЧЫЛДАР

РФ-тиң Президентизи В.В. Путинниң 2005 чылдың январь 25-те үндүрген айтыышкынын езугаар чылдың-на январь 25-те Россияга студентилер хүнүн байырлап турар. Студент чылдар кижи бүрзүнүң чуртталгазында эң-не онзагай, кайгамчык солун үелер. Амыдырал-чуртталганың агымы “хайныгып” турар чылдар ол болгай. 
Чылдың-на январь 25-те студентилер ректорнуң балын эрттирери чаагай чаңчыл болу берген. Бо чылын база Виктор Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга студентилер Татьяна хүнүн байырлаан. 
Национал театрның бирги каъдында итали композитор Атонио Вивальдиниң хөгжүмү балга байырымныг хөөннү киир­ген. Чараш платье, смокинг кеткен студентилер ында-мында фото-чуруктарга тырттыржып, чыскаалга белеткенген. ТКУ-нуң география факультединиң студентилери деканы Елена Ондар, биче декан Айдыс Ооржактың башкарылгазы-биле кызыл хевистеп эрткеш, ийиги каътче үнген. Оларның соондан университеттиң шупту факультеттериниң, Кызылдың педагогика институдунуң болгаш педагогика колледжизиниң студентилери ээлчег аайы-биле чоргаар кылаштап үндүлер. 
Ректор балын ТКУ-нуң ректору, философия эртемнериниң доктору, профессор Ольга Хомушку студентилер-биле "Полонез" деп самы-биле ажыткан. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң мурнундан ооң бирги оралакчызы Александр Брокерт, Кол федералдыг инспектор Александр Вавилихин, Дээди Хуралдың Даргазының оралакчызы Ирина Самойленко, Кызыл хоорайның баштыңы Ирина Казанцева байыр чедирииш­киннеринге катчып, студент чылдарын сактып, келир үениң специалистеринге чедиишкиннерни күзээн. 
Балдың кол маадырлары – өөредил­геге, эртемге, спортка чогаадыкчы ажыл-ишке, хөй-ниити амыдыралынга шылгараан студентилерни эрге-чагырганың төлээлери шаңнап-мактап, ректорнуң болгаш мэрниң стипендияларын алыр сертификаттарны тывыскан.  
2017-2018 өөредилге чы­лының түңнелдери-биле ТКУ-нуң география факультеди “Тергиин факультет-2018” шаңналга төлептиг болганы-биле кызыл хевиске бир дугаар эртер эргени чаалап алганы ол. 2018 чылда Кызылдың педагогика институдун 14 студент кызыл диплом-биле дооскан. Институттуң директору Валериана Ликтан тергиин студентилерин демдеглээн. Кызылдың педагогика колледжизиниң (директору Өргелээр Ондар) студентилери делегей, регионнар аразының хостуг хүрешке, хаак спортунга болгаш ча адарынга маргылдааларның хөй дакпыр тиилекчилери.
Студентилер байырлалын­га “Тергиин доозукчу” деп мөөрейниң тиилекчилерин шаңнап-мактаан. “Мээң профессионал шилилгем” шаңналга Айлана Куулар (көдээ ажыл-агый факультеди), “Көрүкчүнүң үнелелинге” Аржаана Саак (география факультеди) биле Долаа­на Ховалыг (Кызылдың педагогика колледжизи), “Келир үениң профессионалы” шаңналга Оюмаа Чаш-оол (филология факультеди), “Тергиин старт” шаңналга Айрана Ондар (Кызылдың педагогика институду), “Тергиин доо­зукчу” шаңналга Олча Монгуш (күш-культура факультеди) олар төлептиг болган. 
Сессиядан сессия аразында хостуг үезинде студентилер сонуургалының аайы-биле аңгы-аңгы эртем, спортчу, культурлуг хемчеглерге хаара туттунган. Олар делегей, Россия чергелиг спартакиадаларга, эртем конференцияларынга, мөөрей, фестивальдарга чедииш­кинниг киржип, төрээн чуртун алдаржыдып турар. 
Тываның чаңгыс дээди өөредилге чериниң студенти­лериниң чайынналчак спортчу чедиишкиннериниң дугайын­да солуннардан, теледамчыдылгалардан доктаамал ном­чуп, көрүп турар бис. Ук фа­куль­теттиң студентизи, спорт мас­теринге кандидат, кикбоксинг маргылдааларының каш дакпыр тиилекчизи Олча Монгуш-биле чай кадында чугаалаштым: “Бо чылын университетти дооскаш, улаштыр ийиги дээди эртем чедип алыр бодалдыг мен. "Тергиин доо­зукчу" деп шаңналга төлептиг болганым чүгле мээң эвес, а башкыларымның, тре­нер­леримниң база чедиишки­ни-дир. Амгы үеде өөренмишаан, Ак-Довурак хоорайның спорт школазында кикбоксинг секция­зының тренери болуп ажылдап турар мен. Спорт дээрге мээң амыдыралым-дыр” – деп, аныяк спортчу чугаалады. 
Олча бистиң-биле кады ажылдап чораан солунчу коллегавыс Светлана Өктековна Оожактың  хеймер уруу. Авазы дириг чорда-ла, Олча ооң сагыш-сеткилин ээлчеглиг маргылдаа санында тиилелгези-биле өөртүп турган. Чажын чараштыр эдип алган, узун платьелиг, чиңге дурт-сынныг кикбоксер кысты көрүпкеш, танывайн бардым. Ооң мурнунда Олчаны чүгле спортчу идик-хептиг турда көөр турдум. Аныяк спортчуга байыр чедирип, моон соңгаар-даа бүгү талалыг чедииш­киннерни күзедим.
Арыннарында хүлүмзүрүг чайынналып хыпкан самчылар "Вен вальска" салгын-хат дег чиик долганып, хөлде салдаан куулар-ла, дурт-сыны чоргаар, чараш, ээлгир шимчээшкиннери-биле көрүкчүлерни кайгаткан. Балга келир үениң студентилери Президентиниң Кызыл хоорайда кадет училищезиниң, А.М. Бухтуев аттыг 1 дугаар болгаш 14 дугаар школаларның өөреникчилери, ТКУ-нуң доо­зукчулары, башкылары дээш өскелер-даа чараш танцы-самын күүсеткен.
Студент чылдар чүгле оюн-хөгнүң чылдары эвес, а кижи бүрүзүнүң амыдыралының эң харыысалгалыг чылдары болур. Студентилерниң бот-тускайлаң амыдыралчы чоруу, бурунгаар көрүжү болгаш бедиктерже чүткүлү ынчан көстүп келир.
Шончалай  ХОВАЛЫГ.
Арслан  АРАКЧААНЫҢ  тырттырган  чуруктары.
 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.