1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ФЕДЕРАЦИЯ ЧӨВҮЛЕЛИНИҢ ДАРГАЗЫНЫҢ КАБИНЕДИНГЕ

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажылчын аян-чорук-биле Москвада сургакчылап турар. 
Регионнуң удуртукчузу Федерация Чөвүлелиниң Даргазы Валентина Матвиенко-биле, РФ-тиң Чазааның Даргазының оралакчызы Дмитрий Козак-биле ужурашкан. 
 Дмитрий Козак-биле ол 2017 чылда школалар тударының федералдыг программазынче Тываны киирерин дугурушкан. Регионнуң барык бүгү кожууннарынга чаа школалар негеттинип турар деп республика баштыңы санаан. Школаларның 10 хире хуузу эрткен вектиң дөртен чыл­дарда туттунган эргижирээн­ оран-савалар. Ынчангаш федералдыг программага киржири Тывага онза чугула болуп турар. Бо программага дүүштүр эрткен күзүн Кызыл хоорайның «Спутник» микрорайонунга 825 олуттуг школаның тудуун эгелээн­ дээрзин сагындыраал.  
Ол ышкаш Чазак Дарга­зы­ның оралакчызы-биле Тыва Рес­публиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң дугайында РФ-тиң Чазаа­ның айтыышкынының күүсел­дезиниң чоруп турарының дугайын база чугаалашкан. Ооң чамдык пунктулары чедиишкинниг күүсеттинип турар дээрзин Шолбан Кара-оол дыңнаткан. Аэропортту септеп кылып турар, республиканың барыын чүгүнде Хандагайты — Боршоо күрүне кызыгаарынче автомобиль оруун чаартып эгелээн, а ол ышкаш терапия корпузунуң тудуу уламчылаан, ам эң кол чүүл — Шагаан-­Арыг болгаш Ак-Довурак хоорайларга чаа котельнаяларны, Каа-Хем суурга спорт-культура төвүн тудары чугула болуп арткан. Ужуражылга үезинде бустур четкен бажыңнардан чурттакчыларны көжүрериниң айтырыын база чугаалашкан.  
Ырак болгаш чедери берге регионче онза кичээнгей салырын кезээде демдеглеп келген Федерация Чөвүлелиниң Даргазы Валентина Матвиенконуң удуртулгазы-биле эрткен чөвүлел хуралга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугула айтырыгларны киирип шыдаан. Ол чөвүлел хуралга РФ-тиң саң-хөө сайыдының оралакчызы Леонид Горнин киришкен. 
«Илеткел кылыры-биле кирип келгеним Федерация Чөвүлелиниң Даргазының кабинединге Тыва дугайында бичии хуралга Россияның саң-хөө сайыдының оралакчызы Л. Горнинниң, Федерация Чөвүлелиниң Даргазының оралакчызы Е.Бушминниң, ФЧ-ниң Бюджет комитединиң даргазы С. Рябухинниң киржирин манаваан мен. Ол дээрге улуг аайлажыышкын-дыр! Школаларны чаартырының талазы-биле республиканың чугула негелделерин билдингир кылдыр чугаа­лаарын кызыткан мен» – деп, ужуражылганың түңнелиниң дугайында Тываның Баштыңы бижээн.
 
ЧЕДИИШКИННЕРНИ КҮЗЭЭН
 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Рос­сия­ның транспорт сайыдының оралакчызы Алексей Цы­деновту Бурятияның Баш­тыңының хүлээлгезин түр күүседир кылдыр томуй­лаанынга үнелел берген. 
«Мээң өңнүүм, Россияның транспорт сайыдының оралакчызы А. Цыденовка акы-дуңма Бурятияны соңгулдаларга чедир баштаар улуг харыысалга онаашкан. Бөгүн ооң Президент В.В. Путин-биле ужуражылгазы болган. Ол соңгулдаларга киржир болза, өөрүүрүм чугаажок, чүге дээрге ону эң харыысалгалыг болгаш чурум-сагылгалыг удуртукчу деп билир мен.  Аңаа байыр чедиргеш, бистиң шуптувустуң өмүнээвистен чедиишкиннерни күзедим!» — деп, Шолбан Кара-оол соцчеткиде арнынга бижээн.  
ТР-ниң Чазааның парлалга албаны.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.