1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ХЕРЭЭЖЕН УЛУСТУ ХААРА ТУДАР

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол уруг азырап олурбуже, чедиишкинниг ажылдап турар херээжен улустарны регионнуң төлевилелдеринге хаара тудар деп бодалдыг. 
Иелер хүнү-биле байыр чедирип, оларның чамдыызы-биле дарга боду хууда ужуражып чугаалашкан. Оларның идепкейжи, амыдыралчы туружу база кандыг-даа нарын байдалдарны бодунга ажыктыг кылдыр ажыг­лап болурунуң үлегер-чижээн көргүзүп чорууру дээш, оларга четтиргенин илереткен.
«Бөгүн ужурашканым аныяк иелер бедик чедиишкиннерже бурунгаар чүткүлү-биле долгандыр турар кижилерге эки салдар, энергия берип турарлар. Кижи бүрүзү бодунуң мергежилинге бердинген. Модельер Юлия Хирбээ, билдингир блогер Шеңне Монгуш, сайгарлыкчы болгаш даа­раныкчы Кежикей Шарый-оол, эң тергиин бичии шыдыраачы Аринаның авазы Светлана Иргит. Олар шупту чедиишкинниг ажылдап турар кижилер болгаш аас-кежиктиг иелер. Чедиишкинниң чажыды – тодаргай сорулгалыы болгаш кандыг-даа нарын-берге байдалдарны бодунга ажыктыг кылдыр эргилдириптер күзел-чүткүлү. Эр хейлер! Ынчангаш кижи бүрүзү-биле бистиң ниитилелге ажыктыг төлевилелдерни бурунгаарладыр талазы-биле кады ажылдаар бис» — деп, рес­публиканың Баштыңы Вконтак­те четкиде бодунуң блогунга бижээн.
Аныяк ие Юлия Хирбээни чүгле Тыва биле Россияда эвес, а даштыкыда-даа эки билир. Ол Тываның эң-не чараш даңгыназы деп аттыг эгелээш, ам бодунуң мода бөлүүн тургузуп алган. Оон аңгыда Юлия немелде өөре­дилге төвүн база удуртуп турар. Ында 200 ажыг элээди уруглар, оолдар дизайн болгаш мода уран чүүлүнге өөренип ап турарлар. Ук мода агентилели даарап кылган идик-хептерин таныштырары-биле 2018 чылдың Лондонга болур «ЭтноАртФест» деп делегей чергелиг дизайнерлер мөөрейиниң түңнел кезээнче чалаттырган.
Кежикей Шарый-оолдуң эртеми англи дыл башкызы-даа болза, амыдырал-чуртталгазы ону өскээр угландырган. Үш бичии ажы-төлдүг Кежикей даараныкчы мергежилди профтехучилищеге доозуп ап, дизай­нерлер курстарын өөренип алган. Баштай чүгле боду даарап турган, а кажан чагыглар көвүдеп эгелээрге, боду ышкаш ажыл чок 30 хире херээжен улусту хаара тыртып алган. Олар хептерни бажыңнарынга даарааш, хөлезилеп алган садыында садып турарлар. Амгы үеде Кежикей даараныр цех биле садыглыг бодунуң бүдүрүлгезин бүрүткедип алыры-биле белеткеп турар. 
«Кижи бүрүзүнүң чедииш­кининиң төөгүзүнге күрүнениң, республиканың эрге-ча­гыр­газының дорт-даа, ужу-кыдыы-биле-даа киржилгези бар дээр­зинге өөрүп тур мен. Бир кижиге грант-биле дузалаан бис, бир кижи ажыл чок хамаатыларны деткиириниң программазын ажыглаан, бир кижиге уруглар садтарының системазын сайзырадырынга, немелде өөредилгениң шынарын экижидеринге таарымчалыг республикада чорудуп турар төлевилелдеривис дээштиг болган. Бо деткимчелерни ажыглап, өске кижилер база силер ышкаш, боттарының күзелин, үезин, күжүн тып алыры чугула» — деп, Шолбан Кара-оол санап турар.
ТР-ниң Чазааның парлалга албаны.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.