1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Хой-2015 чылдың оран-савага байдалы

Февраль 19-тан  2015  чыл  дүжүлгези  эгелээр.  Чуртталгага  чылдың-на чаа чүүл­­дер  кээп  немежип  турзун  деп  кү­­зээр  болзувусса,  бир  ду­гаарында,  чурттап  орар  оран-сававыс  арыглаар  ужурлуг  бис. Чү­­ге дизе  октаргайның  күчүүштүг  сылдыстары  эки-багай  салдарларлыг  болгаш  кижиниң  канчаар  уткуп  алырындан  кончуг  хамааржыр. Арыг-силиг  уткуп  алзыңарза,  чырык  сылдыстар  чайнап  келир, бир  эвес  хирлиг-чуттуг  уткуп  алза,  кара күш­­тер  силерни  бүргеп  келир. Чыл  санында  сылдыс­тар  ужуп,  өскерилгелерни  чуртталгага  тургузуп  турар. Ооң  салдары-биле  бистиң  чуртталгавыска  эки-багай  өскерлиишкиннер  болуп  турарын  шын  билип,  сайгарза  эки. Октаргайда  эң-не  күштүг  4  багай  салдарлыг, 5  эки  салдарлыг  сылдыс­тар  бар  болза-даа,  чылдың  багай  сылдызы  Караты-Хаан,  ооң  удур  да­йынчызы  үш бактың  элчини  деп  хоралыг  сылдыс­тар  база  кижиниң  чуртталгазынга  багай  салдарны  чедирип  турар.

Тыва  чон  шаандан  тура  камгаланып,  сүзүктеп,  3  кол  камгалалды  дыка  сагып  билир  чораан,  ол  чылдың  багай  Караты-Хааны,  5  бактың  салдарын  эккээр  демир  сылдызы,  үш   бакты  эккээр  элчин  сылдызы  турган.

Чылдың  багай  сылдыс­тары: Чылдың Караты-Хаан  дээр  багай  чүүлдерниң  салдарын  улгаттырар  сылдыс  мурнуу-барыын  чүкке  чы­рыыр,  ол  чүкче   ханы  оңгар  каспас,  улуг  дааш  үндүрүп,  бардамнап  болбас  чүк.  2015  чылда  Хой  чылдың  бодунуң    чүгү:  мурнуу-барыын  чүк  болуп  турар. Ынчангаш  Хой  чылдыглар  оваарымчалыг  болуру  чугула,  бодундан  кончуг  хамааржыр, сула  салдынар  болза,  шаптараазыннар  чемижи  болур, кызымаккай  болур  болза,  сайзырал  сылдызы  чайнаан  эки-багай  деңзи  кырында  турар  чыл.  Камгалалы: бажың  иштинче кө­­­рүн­­дүр  эвес, ол  чүкче   көрүндүр  арзылаң  арынныг  ыттарны  эштей  салыры  чугула.  +ртемчейде  бичии-даа  артык  чүүл  чок,  бүгү-ле  чаяат­тынып     бүт­­кен  чүүл  херектиг,  бодунуу-биле  эки-багай  күчүү­жүн үндү­­рүп,  талисман  болуп  чоруур. Мурнуу-ба­рыын чүк­­­че  арны-биле  олуруп  болбас. Арнын  таварыштыр  кижиниң  күш-деңгелин  чиир, ол                   чүктен  ооргазы-биле  камгаланза  кончуг  эки  болур.  Ол  чүкче  телевизор  көрүп  олурбас болза  эки.

Барыын  чүкте  демир  сылдызы 5  бактың  шаптараа­зыннарын  тургузар  сылдыс.  Ол  чүкче  баштанып  удуп  болбас,  дежик  тейивис­тен  күш-деңгеливис   үндүр  соруп  болур.  Ол     чүк­­­­­ке  демирден  кылган  талисманнар  салыр.  6  демир  хоолайжыгаштарны азар  болза,  кончуг  эки.  Шаанда  тыва  чон  чулар-чүгенин  азып,  камгаланыр  турган.

Үш  бактың  элчини:  база-ла  барыын  чүкте  хонган  болгаш  бо  чылын  барыын  чүк  кончуг  аар  болуп  турар. Ол   акшазын  чидирип,  аарыгга  алзып,  арын-нүүрүн  чидирип  болур. Бо  чүкче  ооргазы-биле  олуруп  болбас,  кижиниң  күш-деңгелин  ооргазындан  ушта  соруп  кааптар,  кижиниң  ооргазы,  дежик  тейи  кезээде  ханаже  камгалалдыг  олурза  кончуг  эки. Бурунгу  чон  бо  сылдыс­тан  үш  даш  салып  камгаланыр  чораан,  дашты  улуг  даг  дег  көрүп,  кирип  шыдавас.  Камгалалы: көк  носорог,  көк  чаанны  ол  чүкче  салып  болур  азы  арзылаң  арынныг  ыттарны  үштү  салып  болур.

2015  чылдың   — барыын  чүк  2  кадыг  сылдыстар  хонуп  чурттаандан  кадыг  чүк  болуп  чылдаар,  ынаар  улуг дааш  үндүрүп,  хөлзеп  болбас,  ол  чүкче  баштанып  удуп  болбас  чүк  болуп  турар. Дагаа  чылдыгларның    чүгү   бо  чылды  оваарымчалыг  эртери  чугула. Буянныг  ажыл-херек  кылып  чорза, экизи ол.  /ш  бактан  камгаландывыс.

Марта иргит, фен-шуй өөредииниң специализи.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.