1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ХОЙ ООЛДААШКЫНЫ ТҮЛҮКТЭЭН

Чыраа-Бажының аныяк малчыны Айдың Куулар.
 
2018 чылдың март 19-та байдал-биле Чөөн-Хемчик кожуунда мал кыштаглаашкыны эки эртип турар. Бүгү малчын кыштагларда болгаш хуузунда чурттакчы чоннуң коданнарында, дузалал ажыл-агыйларында малдың чиир сигени четчири-биле белеткеттинген. Немелде чемнер, дус, сула бар. 
Чөөн-Хемчик кожуун чагыргазының февраль 26-да №84 доктаалында 2018 чылдың мал оолдаашкынының үезинде малдың төлүн онча-менди камгалап алырының хемчеглериниң кол-кол сорулгаларын айыткан. Кожуунда ниити төрүүр шээр мал бажы – 62877. Ол болза ниити малчын коданнарда болгаш хуу дузалал ажыл-агыйларда бар шээр малдың 60 хуузу-дур. Ооң иштинде 46103 хой, 16774 өшкү төрүүр.    
Муниципалдыг болгаш унитарлыг бүдүрүлгелер, мал тудуп турар ажыл-агыйлар болгаш «Аныяк өг-бүлеге — кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилери, арат-тараачын ажыл-агыйларының удуртукчулары, зоотехниктер, мал эмчилери неделяның четверг санында кыштаглаашкынның байдалының дугайында медээлерни көдээ ажыл-агый эргелелинге доктаамал дамчыдып турар.
Кожууннуң мал эмчилери малчын турлагларны эргип-кезип, чаш хураганнарга, анайларга, бызааларга камгалал тарыышкыннарны чорудуп, кыштаг, турлагларны эмнер-биле хандырып турар. Мал оолдаашкынының үезинде кылып чорудар хемчеглерниң планын болгаш штабты тургузуп, ооң кежигүннерин бадылаан. Штабтың удуртукчузу көдээ ажыл-агый эргелелиниң начальниги Эдуард Бирлей. Эргелелдиң кол зоотехниги Алдандай Ооржак, тус чер чагыргалары-биле ажылдаар специалист Раиса Сарыглар, мал эмнелгезиниң начальниги Байлак Сарыглар болгаш Чөөн-Хемчикте тус чер чагыргаларының даргалары штабтың кежигүннери болганнар.
Көдээ ажыл-агый эргелелиниң берип турар сан-түңнеринден алырга, харның кылыны 10 сантиметрден өрүлевейн турар. Мал чеминиң курлавырлары четчир. Хар февраль 15-16 хүннеринде чагганы-биле кыштаглаашкын эки байдалда эртип турар. 2017-2018 чылдың кыштаглаашкынынче 2006 хуу дузалал ажыл-агыйы, көдээ ажыл-агыйның 19 кооперативи, 105 тараачын ажыл-агыйы 254 кыштаг турлагларда малды тудуп турар.
«Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» төлеви­лелдиң киржикчилериниң кыштагларын­да байдал эки. Көдээ ажыл-агый эрге­ле­линиң ажылдакчылары Бажың-Алаак­та, Хайыраканда, Теве-Хая­да аныяк малчыннарның аалдарынче үнүүш­күннерни кылган.  
Мал оолдаашкыны март 25-тен эгелеп түлүктей бээр. Берге байдал— бөрүлерниң көвүдеп турары. Ынчангаш мал ажыл-агыйынга оларның хора чедирбезин чедип алыр дээш, дүрген хемчег алыры-биле аңчыларның 8 бригадазын тургускан. Март 19-туң медээзи-биле алырга, малчыннар 10270 чаш хураганнарны онча-менди камгалап алган, көргүзүг 22 хуу, эрткен чылын бо үеде 9971 хураганны алган турган.
Вячеслав МОНГУШ,
 "Чаа орук" солуннуң кол редактору.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.