1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ХООЧУННАРГА ОНЗАГАЙ БЕЛЕК

Республиканың «Шын» солуну бо чайын “Хоочунга чагыдылгадан кылып бер!” деп акцияны чарлаан турган.
Акцияны Федералдыг үндүрүг албанының Тывада эргелели деткип, албан черлеринден бир дугаар хоочуннарга чагыдылганы кылып берип, идепкейлиг киришкен. Эргелелдиң удуртукчузу Вероника Сүге-Маадырның бот-идепкейжи саналы-биле коллективи  хоочуннарга ачы-дуза чедирер изиг күзелин илередип, акша-төгерикти чыггаш, күш-ажылдың база дайынның хоочуннары Монгуш Какыйлаа­евич Шыы­рапка «Шын», Иван Михайлович Микитюкка «Тувинская правда» солуннарны 2016 чылдың ийиги чартыында чагыдылгазын кылып берген. 
Федералдыг үндүрүг албаны­ның Тывада эргелелиниң ажыл­дакчыларының ачы-буян чедирилгези ооң-биле кызыгаарлаттынмаан. Олар Кызылдың кырганнар болгаш инвалидтер бажың-интернадының хоочуннарынга «Шын» биле «Тувинская правда» солуннарын чагыдып, оларга онзагай белекти кылган. 
Федералдыг үндүрүг албаны­ның Тывада эргелели келир чылын “Хоочунга чагыдылгадан кылып бер!” деп акцияны чарлаар болза, дагдынып алган хоочуннарынга база катап чагыдылга кылып бээринге белен дээрзин чугааладылар. Эр хейлер! 
Эргелелдиң эки үлегер-чи­жээн республиканың яамылары, федералдыг, муниципалдыг албан черлериниң удуртукчулары кичээнгейге ап, хоочуннарынга энерел сеткилин көргүзүп, ажыктыг белек кылып бээр дээрзинге идегелим улуг. 
Ада-чурттуң Улуг дайынының соонда эвээш эвес чылдар шуужуп эрткен. Чыл эрткен тудум да­йынчы чылдарның чаңгызы ырап, 1940-1945 чылдарның Ада-чурт дайынының киржикчилериниң чыс­каалының саны эвээжеп ту­рар. Ынчангаш фронтучуларга кичээнгейни сагыш-сеткилин­ден көргүзери, хүн бүрүде хүн­дүткелдиг болуру эргежок чугула дээрзин утпаалыңар.
Кызылдың кырганнар бол­гаш инвалидтер бажың-интерна­дының хоочуннары “Шын” солу­нун номчувайн баргаш, чем чивээни-биле дөмей апаар деп чугаалажырлар. Ынчангаш оларга ынак солунунуң чагыдылгазын кылып бээри дег эргим чүүл чок. Федералдыг үндүрүг албанының Тывада эргелелиниң ажылдакчылары оларга онзагай белек кылып бергени дээш, өөрүп четтиргенин илереттилер. 
Шончалай  ХОВАЛЫГ.
Авторнуң  тырттырган  чуруу:
Федералдыг үндүрүг албанының Тывада эргелелиниң
удуртукчузу Вероника Сүге-Маадыр.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.