1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Хостуг хүрештиң 60 чыл ою

Бистиң республикага спорттуң хос­туг хүреш хевириниң секциязы бир дугаар ажыттынганы база баштайгы маргылдааларның эрттиргенинден бээр 60 чыл болган. Эгезинде классиктиг азы грек-рим хүрешти эр, херээжен спортчулар сонуургап, белеткенип, аңаа хандыкшып чораан. Сөөлүнде барып, кулааның дыңнаары багай  (адаптивтиг) мөгелер аразынга хостуг хүреш Тывага сайзырап эгелээн.

Ынчан Тыва Автономнуг областың чурттакчылары аныяк оолдар баштай хостуг хүреш эвес, а классиктиг хүрешти 1957 чылда Кызылдың механизация училищезинге танып билип алган. Күш-культура башкызы Павел Петров аныяк спортчуларны өөредип эгелээн.

Ооң баштайгы өөреникчилеринге Каадыр Билдейни, Назын-оол Оюнну, Сергей Седен-оолду, Николай Таскараковту, Семен Бедаревти, Виктор Ваниковту, Александр Ивановту, Юрий Петровту хамаарыштырып болур. Владивосток хоорайга болган классиктиг хүреш маргыл­даазынга шылгараан баштайгы тыва чемпион Кызылдың 2 дугаар ортумак школазының өөреникчизи Кара-оол Севилбаа болган. Ол-ла үеде хостуг хүрешти республикага сайзырадыры-биле 1958 чылдың сен­тябрьда классиктиг хүреш секциязынга хостуг база тыва хүрештиң аргаларын Павел Петров өөредип турган.

Сибирьниң болгаш Ыраккы Чөөн чүк чоннарының 2-ги Спартакиадазынга киржири-биле Кызылдың күш-культура бажыңынга «Күш-ажылчы курлавырлар» спортчу ниитилелдиң хостуг хүрешке шаңналы дээш область маргылдаазы 1959 чылдың январь 25-те болуп эрткен. Эң баштайгы бо маргылдаага 22 шыы­рак мөге күжүн шенежип хүрешкен. Боттарының деңзилеринге Кызылдың №2 ортумак школазының өөреникчилери Сергей Седен-оол, Каадыр Билдей бирги, ийиги  черлерни чаалап алган. Өске килдерге Кызылда партия школазындан Тыртый-оол, ол үеде АТБ азы Кызылда  пассажирлер аргыштырар бүдүрүлгеден Таскараков база Кузнецов чемпионнар болганнар.

1959 чылда Тыва Автономнуг об­ластың спортчу ниитилелдериниң каттышкан чөвүлелиниң даргазы Ойдуп Донгак Павел Михайлович Петровту чалааш, республикага хостуг хүрешти сайзырадырын саналдаан. Тренер Павел Петров Ленинград хоорайже улаштыр семинарлап чоруткаш, хостуг хүрештиң техника, тактиказын өөренип алган. Ооң соонда Тывага келгеш, хостуг хүрештиң секциязын чорудуп эгелээн.

Ол үеде Улуг-Хем кожууннуң Арыг-Үзүү суурга Татарстанның Казань хоорайдан ажылдап келген дээди эртемниг Изаил Хасанов көдээ ажыл-агый техникумунга хостуг хүреш секциязын ажыдып алгаш, доктаамал ажылдай берген. Изаил Хасанов Тываның чыынды командазын 1959 чылда областың күш-культура бажыңынга белеткээш, «Трудовые резервы» спортчу ниитилелдиң төп эвилелиниң Грозный хоорайга декабрь айда болган маргыл­даазынга киириштирген. 

Хостуг хүрештиң

тренерлери

Тывага хөй-ниитижи тренерлерниң ачызында хостуг хүреш чон аразынга улуг сонуургалды оттурган.  Москваның күрүне университединиң доозукчузу Ойдуп Ондарович Бартан Чөөн-Хемчик кожууннуң Бажың-Алаак ортумак школазынга химия башкылавышаан, 1959 чылдың сентябрьда бичии оолдарны хостуг хүреш аргаларынга өөредип эгелээн. Хүрежир маттарны боттары даарап ап турганнар. Бир чыл эрткенде, Хову-Аксында кобальт комбинадынга ол ажылдай бергеш, аңаа база хостуг хүреш секциязын организастаан.

Ойдуп Бартан 1957 чылда Москва хоорайның бирги чери дээш (мастер) бедик мергежилдиг мөгелер хүрежинге киришкеш, бодунуң деңзизинге чем­пионнап каан. Амгы үеде ону спорт мастериниң нормазын күүсеткени-биле деңнээр. Москва хоорайга хостуг хүреш секциязынче ооң-биле кады чоруп турган эштери Калгажык Шактаржык, Владимир Назын-оол, Болдунай Шимит, Күрүй-оол Чамаев Кызылга келгеш, хостуг хүрешти сайзырадырынга үлүг-хуузун кииргеннер.

Хостуг хүреш көдээ суурларга оол­дарның сонуургалын оттурган. 1962 чылда Улуг-Хемниң Торгалыгга электромонтер Кертиг-оол Санчы, сөөлүнде Хайыракан школазынга спорт мастеринге кандидат Юрий Карбы, 1965 чылда Сүт-Хөлге мал эмчизи Эрес-оол Ооржак, 1966 чылда Өвүрнүң Дус-Даг школазынга физика башкызы Бүрбүжап Монгуш, Сергей Мартына, Солчурга Алексей Куулар, Сергей Адыгжы, Хандагайтыга Владимир Мандан-Хорлуу, Дандар Долзатмаа, Виктор Достай, Иштии-Хемге күш-культура башкызы Михаил Донгак, Хову-Аксынга спорт мастеринге кандидат Эмей-оол Ооржак, Чөөн-Хемчикке Соңгукчу Монгуш, хоочун мөге Долаан Доржукай, Владимир Мандан-Хорлуу, Ак-Довурак хоорайга спорт мастери Федор Ондар, Эрзинге Анай-оол Шойдук, Бүрбүжеп Учас, Тес-Хемге Алдын-Херел Соян, Анатолий Самдан, Бай-Тайгага Владимир Долмажап, Владимир Күжүгет, Мөңгүн-Тайгага Чадамба Ооржак, Чаа-Хөлге Николай Шыырап, Тожуга Александр Кундан, Каа-Хемге Сергей Кумажык, Бии-Хемге Вадим Калзан дээш оон-даа өскелер хостуг хүрештиң аргаларын өөренип, ооң чажыттарын билип алган. 

Хостуг хүрештиң мастерлери, тренерлер

Тыва мөгелерден Сибирь болгаш Ыраккы Чөөн чүктүң чоннарының хос­туг хүрешке аныяктар аразынга бир ду­гаар чемпиону деп хүндүлүг атты чаа­лап алган кижи Николай Мумба болуп турар. Ол ышкаш 1959 чылда Россияның чоннарының 2-ги Спарта­киадазынга Николай Таскараков киржип чораан. Хостуг хүрешке спорт мас­тери деп хүндүлүг атты Тывадан бир дугаар Изаил Хасанов 1960 чылда «Урожай» спортчу ниитилелдиң Төп чөвүлелиниң Нальчик хоорайга эрткен маргылдаазынга киришкеш, төлептии-биле камгалап алган.

Хостуг хүрешке делегей чергелиг маргылдаага баштай киришкен тыва мөге Каадыр Билдей болур. Ол 1961 чылда Ленинградтың күш-культура техникумунче өөренип кирген. Билдей ол чылдарда хостуг болгаш классиктиг хүрештерниң кайызынга-даа деңге хүрежип чораан. 1963 чылда «Трудовые резервы» спортчу ниитилелдиң Луганск хоорайга эрткен маргылдаазынга 3-кү черни ээлээш, спорт мастериниң нормазын күүсеткен.

Ол-ла чылдың ноябрьда Финлян­дияның бирги чери дээш Хельсинки хоорайга эрткен делегей чергелиг ажык маргылдаага бодунуң деңзизинге 18 спорт мастеринден 2 дугаар черни чаалап ап, спорт мастери адын шынзыткан. 

1965 чылдан бээр республика мар­гылдааларының чемпионнары Н. Мумба, К. Билдей, Д. Долзатмаа, А. Чүлдүк, Б.Чөк­­пек, Ф. Ондар, Г. Палин, С. Бедарев чүгле мергежилдиг спортчулар болуп турган эвес, а хостуг хүрештиң Тывада идепкейлиг нептередикчилери база апарганнар.

Ол-ла чылын Н. Мумба, Ф. Ондар,                   А. Чүл­дүк, М. Ооржак Краснодар хоо­райга көдээ спортчуларның чемпионнары болганнар. Бо мөгелер Киргизияның бирги чери дээш Фрунзе хоорайга ол ышкаш улаштыр Ростов-на-Дону хоорайга болуп эрткен маргылдаага хевис кырынга чидиг ужуражылгаларга шаңналдыг черлерни тус-тузунда ээлээш, спорт мастеринге кандидат аттарны камгалап алганнар. 

1968 чылдың сентябрь 12-15 хүн­неринде Башкир АССР-ниң Октябрьский хоорайга аныяк мөгелер аразынга хостуг хүрешке Россияның бирги чери дээш маргылдаа болуп эрткен. Аңаа Өргелээр Ондар ийиги черни ээлээш, «ССРЭ-ниң спорт мастери»  деп бедик аттың шынзылгазын тыва мөгелерден эң баштай холга алган. Ол-ла 1968 чылдың декабрь айда Красноярск хоорайга «Урожай» спорт ниитилелиниң төп эвилелиниң бирги чери дээш маргылдаага Федор Ондар бодунуң килинге чемпион­нааш, ССРЭ-ниң спорт мастери атты база алдын медальды чаалап алган. 1969 чылда Михаил, Валерий Оюн алышкылар «ССРЭ-ниң спорт мастери» деп бедик аттарга төлептиг болганнар. 1970 чылдарның эгезинде бистиң мөгелеривис Россия, ССРЭ болгаш делегей чергелиг маргылдааларга удаа-дараа киржип эгелей берген. Оларга Александр Шойдук, Валерий Оюн, Сергей Ооржак, Чадамба Ооржак, Сергей Мартына, Алексей Чамбал-оол, Александр Бартан, Иван (Кара) Хураган, Анатолий Кара-Сал ха­мааржыр. Таңды кожууннуң Бай-Хаак школазынга өөренип чораан 2 дакпыр олимпий оюннарының чемпиону Иван Ярыгин, спорт мастерлери Дапыл Ооржак, Найдан-оол Доспан, Александр Опера, Геннадий Монгуш (Медведь), ол ышкаш Маадыр Монгуш, Аяс Монгуш оларның аттарын чоргаарал-биле адап болур.

Россия, ССРЭ, Европа

чемпионнары

Александр Доржу 1983 чылда ССРЭ-ниң  чемпиону бедик хүндүлүг атты чаалап алган. Ооң соонда Киевке эрткен делегей чемпионадынга мөңгүн медаль эдилекчизи, Европаның ийи дакпыр чемпиону, делегей Кубогунуң ийи дакпыр эдилекчизи, хөй-хөй делегей чергелиг маргылдааларның тиилекчизи аттарның эдилекчизи болган. Ол үеде ооң-биле чаңгыс килге ССРЭ-ниң маргылдааларынга шаңналдыг черлерни бо-ла ээлеп чораан Борис Севенек, ССРЭ-ниң көдээ спортчуларының чемпио­ну Станислав Оюн хоочуннар аразынга делегей чемпионадынга 2008 чылда хүлер медальды, а 2009 чылда Турцияга мөңгүн медальды чаалап алган.

Бо хүннерде республикада билдингир ат-алдарлыг спортчуларга Павел Мартына, Орлан Монгуш, Радислав Наважап, Роман Монгуш, Буян Биче-оол, Аян-оол Ондар, Аяс Делгер-оол, Артыш Доржу, Виталий Дембирел, Аян Ондар, Самдар-оол Даржаа, Аян Сараа, Отчугаш Күжүгет болгаш Самир Сат, Артыш Томбулак, Белек-оол Күжүгет, Омак Сюрюн, Хүреш-оол Дондук-оол, Арбак Сат, Эртине Мортуй-оол алышкылар база оон-даа өскелер хамааржыр.

Делегей чергелиг спорт мастери, Россияның чемпиону, Европаның аныяк­тар аразынга чемпиону, Олимпий оюннарының киржикчизи Чечен-оол Монгуш. Россияның алдарлыг спорт мас­тери, Европаның 3 дакпыр чемпиону Опан Сат, 2018 чылда Азия чемпиону, делегей чемпионадынга мөңгүн медаль эдилекчизи Артас Санаа. Россияның алдарлыг спорт мастери, шериг албанныг кижилер аразынга делегейниң ийи дакпыр база 23 харга чедир делегейниң ийи дакпыр чемпиону Начын Куулар, делегейниң 21 харга чедир чемпиону Сайын Казырык база 3 дугаар шаңналдыг черни алган Кежик Чымба, 18 харга чедир Россияның чемпиону Павел Сагды оон-даа өскелерниң аттарын адап болур.

Кулааның дыңнаары багай мөгелер

Кулааның дыңнаары багай өөреник­чилер школазынга хостуг хүреш секция­зын 1989 чылда Спартак спортчу нии­тилелдиң тренери Николай Хайдан-оол чорудуп эгелээн. Сөөлүнде тренерлер Толбан Самдан, Валерий Оюн, Александр Доржу,­ Буян Биче-оол ажылдааннар. 2007 чылдан эгелеп  бо хүнге чедир Россияның алдарлыг тренери Артыш Доржу эки үре-түңнелдиг ажылдап турар. 2014 чылда элээди оолдар аразынга делегейниң бирги чери дээш маргылдаа­га Александр Доржунуң өөреникчилери: Күдерек Ондар  бирги черни, Кирил Багай-оол үшкү черни алганнар. 2016 чылда аныяктар аразынга делегейниң бирги чери дээш маргылдаага 2 дугаар черни Сонам-Церин Монгуш, 5-ки черни Назын Сат чаалап алганнар.

Херээжен  мөгелерниң

чедиишкини

Херээжен спортчулар хүрежиниң 1 дугаар белеткел  секциязын 1993 чылда Чадаанага Виктор Кара-Сал эгелээн. Ооң өөреникчилеринден Сылдысмаа Делгер-оол, Надежда Ондар эки көргүзүглерге четкеннер. Сөөлүнде 1995 чылда Хандагайтыга Виктор Достай уруг­лар аразынга секцияны ажыткан. Ооң өөреникчизи Россияның алдарлыг спорт мастери Лориса Ооржактың бедик көргүзүглери мындыг: Россияның, Европаның хөй дакпыр чемпиону, делегей чемпионадынга 2 дакпыр мөңгүн медальдың эдилекчизи, 2004 чылда Грецияның Афины хоорайга  Олимпий оюннарынга 5-ки черни чаалап алган.     

Алдарлыг тренерлер,

шииткекчи (судьялар)

ССРЭ-ниң база Россияның алдарлыг тренерлери хүндүлүг аттарны Валерий Оюн, Чадамба Ооржак болгаш Виктор Достайга, Владимир Түлүш, Артыш Доржу  оларга аңгы-аңгы чылдарда тывыскан. Шудургу ажылдап, эки түңнелдерни чедип ап турар тренерлер: Алим Ооржак, Айдаш Самдан, Субудай Монгуш, Александр Чадамба, Арсен Ховалыг, Алибек Хомушку, Александр Сат, Аян-оол Ондар, Самир Сат, Буян Бурбучук, Лориса Ооржак база делегей чергелиг шииткекчилер Мерген Ооржак, Меңги Санаа дээш өске-даа ат-сураглыг тренерлер хамааржыр.

Билдилиг удуртукчулар

Хостуг хүрешти республикага сайзырадырынга үлүг-хуузун киирип чораан спорт ажылының удуртукчулары: хостуг хүрештиң эгелекчизи Ойдуп Донгак, Азия төвү турнириниң тургузукчуларының бирээзи Дандар-оол Ооржак, Артас Нүрсет, Болат Чөкпек, Владимир Биче-оол, Анатолий Авдеев, Сергей Ооржак, Вячеслав  Кара-Тоннуг, Алексей Самдан, Мерген Ооржак, Александр Доржу, Юрий Ооржак, Толбан Самдан, хостуг хүреш чөвүлелиниң федерацияның даргалары Шулуу Куулар, Владимир Сүге-Маадыр, Шолбан Кара-оол, Роман Монгуш, Владимир Түлүш, хоочун мөгелерниң удуртукчузу спорттуң чырыдыкчызы Маадыр-оол Биче-оол  оларны айтып демдеглевес аргажок.

Амгы үеде ТР-ниң Хостуг хүреш чөвү­лелиниң президентизи Ради­слав Николаевич Наважап база фе­дерацияның бюро кежигүннери хостуг хүрештиң рес­пуб­ликага нептереп эгелээнинден бээр 60 чыл ою-биле холбаштыр Тываның чонунга, спорттуң мөгейикчилеринге болгаш оон хоо­чун­нарынга, тренер башкыларга чедииш­киннерни, аныяк-чалыы мөгелерге хевис кырынга улуг-улуг тиилелгелерни болгаш студент спортчуларга эки өөредилгени күзеп,  байыр чедирип тур!

Алексей Чамбал-оол.

 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.