1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ХУУСААНЫ ХАЖЫТКАН

Күш-ажыл төлевириниң айтырыг­ларын башкарып турар нормативтиг эрге-хоойлу актыларын сумулар чагыргаларында, кожууннуң албан черлеринде болгаш организацияларында канчаар ажыглап турарын Эрзин кожууннуң прокуратуразы хынаан. 
Мөрен суму чагыргазының бо чылдың ноябрь 16-да бадылааны коллективтиг керээзиниң 2 кезээниң 2.9 пунктузунда ажыл төлевирин айның төнчүзүнде — 30-ниң хүнүнде төлээр дээрзин айыткан. Бо пункт күш-ажылы дээш ажылдакчыларның төлевирни чогуур үезинде алыр эргезин хажыдып турар деп прокуратура санаан, чүге дээрге ажыл төлевириниң хуусаазының аразында үзүктелиишкин 15 хонук чедип турар. 
«Качык суурнуң орук-ажыглал албаны» МУБ-туң ажылдакчыларының ажыл төлевириниң болгаш материалдыг деткимчезиниң дугайында дүрүмнүң 7 пунктузунуң 7.3 иштики пунктузунда федералдыг хоойлужудулгага дүүшпес чүүлдер бар дээрзин хыналда илереткен. Ында ажыл төлевириниң хуусаазын айда бир катап дээрзин айыткан. Оон аңгыда директор биле орукчуларның аразында чардынган коллективтиг керээде  ажыл төлевирин айда 1 катап, ажыл шагында болгаш бүдүрүлгеде саң-хөө акша-хөреңгизи барда, боттандырар дээрзин айыткан. 
2013 чылдың апрель16-да «Эрзин кожууннуң коммунал ажыл-агыйы» муниципалдыг унитарлыг бүдүрүлгениң күш-ажылчы коллективиниң ниити хуралынга бадылааны күш-ажыл төлевириниң болгаш материалдыг деткимчениң дугайында дүрүмнүң 9.3 пунктузу оон-даа солун. Айның бирги чартыының ажыл төлевирин 20-ниң хүнүнден орайтатпайн, ийиги чар­тыын — дараазында айның 15-тиң хүнүнден орайтатпайн төлээр дээр­зин айыткан. Оон аңгыда дүрүмнүң 8.4 пункту­зунда ажылдакчының бухгалтерияже киирген билдириишкинин барымдаалап ажыл төлевирин айда бир катап, ажылдап каапкан айның дараазында үнген айның 15-тен орайтатпайн төлээр диген. 
Ажыл төлевириниң доктаадып каан хуусааларын хажыдып турарын Эрзинниң төп кожуун эмнелгезиниң, кожуун чагыр­газының өөредилге эргелелиниң, өске-даа өөредилге организацияларының тус-тус эрге-хоойлу актыларындан көрүп болур. 
Кожуун прокурору хоойлуга чөрүшкек нормативтиг эрге-хоойлу актыларынга хамаарыштыр удурланыышкын киирген. 
Антонина ОНДАР,
Эрзин кожууннуң прокурорунуң оралакчызы. 
 
ААЛЫНДАН YНМЕЙН АКШАНЫ АЛГАН
Прокурор хыналдаларының түңнелин езугаар бо чылын пенсионерлерге хамаарыштыр 12 кеземче херээн оттурган.
Пенсионерлерге хамаарыштыр ындыг хөй кеземче херээн чүгле Өвүр кожуунга оттурган. 12 хоочунну РФ-тиң КК-зиниң 159 чүүлүнүң 1 кезээ-биле (бузурукчу чорук дээш) буруудаткан.
Херектиң ужуру мындыг. Пенсионер 12 хамааты 1993 чылдың февраль 19-та Россия Федерациязының «Кыдыккы Соңгу чүктүң районнарында болгаш оларга деңнештирген черлерде ажылдап база чурттап турар кижилерге күрүне магадылалдарының болгаш компенсацияларның дугайында» №4520-1  Федералдыг хоойлуда доктаадып тур­гус­кан акша компенсацияларын алыр сорулга-биле дыштаныр черинге болгаш оон дедир кээринге ажыглаан деп тодараттынмаан кижиден садып алганы меге билеттерни кииргенин прокурор хыналдазы илереткен. Ындыг арга-биле олар Пенсия фондузунуң Өвүр кожуунда салбырындан орук хөлезини кылдыр 656 муң 200 рубль түңнүг акшаны ап, Пенсия фондузунга когаралды чедиргеннер. Херек кырында ол улуг назылыг хамаатылар Тывадан дашкаар үнмээннер.
Прокуратура киришкен соонда, пенсионерлер 462 муң 300 рубльди эки тура-биле эгиткеннер.
Шолбан ООРЖАК,
Өвүр кожууннуң прокурорунуң оралакчызы. 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.