1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ХЫНАЛДАДА - КЫШКА БЕЛЕТКЕЛ

Тыва Республиканың Чазааның аппарат хуралынга чылыг энергетика комплекизинде, коммунал ажыл-агыйында болгаш социал адырның объектилеринде кышка белеткел ажылдарының чоруп турарынга хамаарыштыр Одалга болгаш энергетика яамызының удуртулгазының илеткелин дыңнаан.
Ниитизи-биле кышка белеткел ажылдарынга 348 млн. рубль көрдүнген. Август 7-де байдал-биле бердинген акша-хөреңгиден 147 млн. рубльди шиңгээдип алган, ол планга дүүштүр 42 хуу болган. Сөөлгү үш чылдарның дургузунда энергетика бүдүрүлгелери септелге ажылдарын боттарының акша-хөреңгизи-биле акшаландырарын 90 млн. рубльге азы 131 хуу өстүрген.
Кызылдың чылыг энергия төвүнүң болгаш чылыг энергетика комплекизиниң өске-даа одалга черлериниң септелгези чыл планынга дүүштүр чоруп турар. «УК ТЭК-4» азы («Чылыг энергетика комплекизи-4 Башкарыкчы компания») күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезинде септелге ажылдары акшаландырыышкынның үзүктелгени-биле дүвүренчиг байдалда келген. Черле ынчаш бо компанияның саң-хөө болгаш ажыл-агый чорудулгазында шиитпирлээр айтырыглар-ла хөй. Ынчангаш Тыва Республиканың Чазааның эгелээшкини-биле бүдүрүлге черинге аудитор хыналдазын чорударын шиитпирлээн.
Энергия-биле хандырып турар организациялар мурнунга хереглекчилерниң өрелери тургустунуп турар саң-хөө айтырыгларын шиитпирлээринге улуг шаптыктаашкынны чедирип турар. Август 1-де байдал-биле, электри энергиязынга хереглекчилерниң ниити өрези 792 млн. рубль чедип турар. Бо көргүзүг июль 1-де турганындан 44 млн. рубльге кызырылган. Ооң иштинде чурттакчы чоннуң электри энергиязынга өрези ниити түңнүң 65 хуузу азы 512 млн. рубль. Ол болза бир херег­лекчиге онааштыр ортумаа-биле санаарга, 6 муң рубль азы 19 айның иштинде электри энер­гиязын ажыглааны дээш төлевир чедир эгиттинмээн. Хереглекчилерниң аразында 21 муң кижи ажылдап турар черлиг, ол хиреде электри энергиязын ажыглааны дээш оларның өре-ширези 123 млн. рубль чедип турар.
Хереглекчилерни чылыг-биле хандырганы дээш өрези 475 млн. рубльге дең. Бо көргүзүг эрткен айга деңнээрге, 35 млн. рубльге кызырылган. Чылыг-биле хандырылгада чоннуң өре-ширези эң хөй — 87 хуу азы 413 млн. рубль.
Чылыг болгаш электри хандырылгазынга чоннуң өрелерин кызырары-биле эде санаашкыннарны чорудуп, чуртталга субсидияларын алырынга дузалажып, алган акша-хөреңгизин ыяап-ла өрелер төлээринге ажыглаан турарын хыналдага ап, судтуң шиитпири-биле суд приставтарын таварыштыр чоннуң өрелериниң чыылдазын уламчылавышаан, бо хүннерге чедир ону 27 хуу боттандырган.
Ындыг-даа болза чылыг болгаш электри хандырылгазы дээш чоннуң болгаш организацияларның чыглы берген өрелерин чыыр талазы-биле чорудуп турар хемчеглерни четпес деп хуралга демдег­лээн. Коммунал ачы-дузазы дээш төлевирлерни мобильдиг харылзаа таварыштыр төлээр арганы банкылар болгаш өске-даа интернет таварыштыр харылзаа-биле ажылдап турар организациялар-биле демнежип тайылбыр ажылын күштелдирерин Одалга болгаш энергетика яамызынга сүмелээн.
ТР-ниң албан езузунуң 
порталындан алган.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.