1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ХҮЛЭЭНГЕН АЖЫЛЫНГА КЫЗЫМАК

Амгы үеде соталыг харылзааның смартфоннары амыдыралдың чарылбас эди апарган дизе час­тырыг чок. Ону бирги классчы курзукпайлардан эгелээш, улуг назылыг кырганнарга чедир ажыглап, ада-иези, эш-өөрү, чоок кижилери, дөргүл-төрелдери-биле харылзажып турарлар. 
«Мегафон» соталыг харылзаа опе­раторларының дыңнатканы-биле Тывада смартфоннар ажыглап турар кижилерниң саны бо 2016 чылда 11 хуу өскен. Азы өскээр чугаалаарга, «Мегафон» таварыштыр харылзажып турар чоннуң 69 хуузу смартфоннарны ажыглап турар. Тыва бо көргүзүг талазы-биле харын-даа Красноярск край биле Новосибирск областы ажып турар. 
Соталыг харылзаа операторларындан Тывада эң нептереңгейи – «Мегафон». Оон аңгыда «МТС», «Теле-2», «Билайн» болгаш өске-даа соталыг харылзаа операторлары ажылдап турар. Бо черлер харылзааны дөмей-ле интернет таварыштыр боттандырып турар болганда, «Мегафоннуң» чедиишкиннериниң чажыды чүдел?
«Республикада харылзааның шынарын улам бедидип, интернетке дүрген коштунар арганы доктаамал сайзырадып турар бис. Республиканың чурттакчыларының 47 хуузу «Мегафон» таварыштыр 4G хевирниң ачы-дузазын ап турарлар. Дөрткү салгалдың 4G харылзаазын эң баштай 2014 чылда Кызылга ажыглалга киирдивис. Амгы үеде Шагаан-Арыг, Чадаана, Ак-Довурак хоорайларның чурттакчылары ону ажыг­лап турар апарган. Аныяктар амгы үениң сайзыраңгай гаджеттерин сонуургап садып ап турар-даа болза, интернеттиң ачы-дузазын алырда дүрген коштунар аргалыг 4G хевирниң харылзаазын «Мегафон» дамчыштыр ап турарлар. Секундада оожум 3-5 мегабит интернеттиң орнунга, дүргени секундада 50-70 мегабит чедип турар интернетти дөрткү салгалдың харылзаазын таварыштыр ажыглаарга, кымга-даа эптиг болур» – деп, «Мегафоннуң» Тывада салбырының начальниги Экер Хертек чугаалап турар.
Кызылдың Кочетов кудумчузунуң 57 дугаарлыг бажыңда «Билайн», «Теле-2» салоннары-биле кады «Мегафоннуң» хөй санныг офис, салоннарының бирээзи ында ажылдап турар. Салоннуң эргелекчизи Чодураа Күжүгеттен эгелээш коллективтиң кежигүннери шупту аныяктар. Олар үнген-кирген чонунга эвилең-ээлдек, дыңнангыр. Хүлээнген ажылынга кызымак, шудургу уруглар чонга ачы-дуза чедирип, бараан саарарының планын ай санында күүседип турарлар. 
Даш-оол МОНГУШ.
Авторнуң тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.