1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ХҮНДҮЛҮГ АЛЕКСАНДР САН-ООЛОВИЧ!

Хүндүлүг Александр Сан-оолович!
Силерниң юбилейиңер — 60 харлааныңар-биле чүректиң ханызындан чедирген изиг байырымны хүлээп ап көрүңер!
Республиканың сураглыг журналистериниң даңзызынче кирер эрге Силерде бар. Уругларның сураглыг «Сылдысчыгаш» солунун чээрби беш чылдар дургузунда үндүрүп келдиңер. Ол чылдарның дургузунда бодуңарның могаг-шылаг чок чорууңарның, кижилер-биле эптиг харылзаалыыңарның, чогаадыкчы болгаш организакчы салым-чаяаныңарның ачызында профессионал дээди деңнелди чедип алдыңар. «Шын» солуннуң кол редактору албан-дужаалды хүлээп алдыңар, тыва журналистикага улуг күштү немээр солун, чаа төлевилелдерни ол ажылга дилеп тывар силер дээрзинге идегеп турар бис. 
Эргим Александр Сан-оолович!  Силер дээрге—дыка хөй кижилерниң үлегер алыры, журналист эш-өөрүңерни келир үеге бүзүрелдиг болурунче баштап, төрээн Тываңар хөгжүзүн дээш, бүгү чүүлдерни кылып турар кижи болдуңар. Силерге быжыг кадыкшылды, аас-кежиин, эгээртинмес энергияны болгаш бүгү-ле эки чүүлдерни Бурган өргүүр болзун! Чаагай чүүлдер Силерге болгаш Силерниң төрээн кижилериңерге бодаразын!
Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В. КАРА-ООЛ.
2016 чылдың август 4.
 
Хүндүткелдиг удуртукчувус, бедик мергежилдиг коллегавыс болгаш салым-чаяанныг 
эживис А.С. ШОЮНГА
“Шын” солуннуң кол редактору Александр Сан-оолович Шоюннуң амыдыралынга күстүң бо кайгамчык, өскелерден ылгал чок хүнүнде онзагай болуушкун көстүп келир. Ол дээрге  журналистиканың бедиинче үнүп орар А.С. Шоюннуң алдан харлаан юбилейин болгаш чогаадыкчы ажыл-ижин эгелээниниң 40 чылын демдеглээриниң езулалы-дыр.
Даарта Тываның Виктор Көк-оол аттыг нацио­нал хөгжүм-шии театрынга чыылган чон чүгле Россияның эвес, өске-даа чурттарның салым-чаяанныг оолдарының, уругларының доосканы, амгы үеде дээр дүндүүнде сылдыстар апарган  артистериниң эге базым алганы Щукин училищезиниң доозукчузу база бир тыва сылдыс Александр Шоюннуң чогаадыкчы кежээзиниң херечилери болурлар. Олар 40 чыл бурунгаар артист болуп чедип келген аныяк кижиниң, хөгжүм-шии теат­рынга кезек ажылдап чоруй, черле сонуургак чоруу-биле чогаал, журналистика ажылын сонуургай берген, амыдыралының дыка хөй чылдарын аңаа бараалгаткан, ам-даа бараал­гадып чоруур, Тываның сураглыг оглунуң чогаадыкчы оруун улуг сонуургал-биле көөрлер. 
Эргим Алексанр Сан-оолович! Силерниң-биле чаңгыс эвес чыл кады ажылдап чораан, журналист мергежилдиң чиик эвес “хлевин кады чиир” аас-кежиктиг  өөрүңер, “Шынчылар” бо төөгүлүг хүнде Силерниң-биле кады өөрүп, хөглеп, чогаадыкчы чедиишкиннерниң дээжизин, быжыг кадыкшылды, ам-даа хөй-хөй “алдын кушкаштарның” ужуп үнерин күзеп тур.  Алдан хар дээрге чаа-ла чедишкен назын-дыр, дөртен чыл чогаадыкчы иш дээрге мөөңнеттинген эвээш эвес арга-дуржулга-дыр. Силерниң демир-үжүүңерден үнген одуруглар төрээн Тывавыстың, төрел чонувустуң чаагай чоруунче угланган болгай, ынчангаш ам-даа чидиг бийирни күзедивис.
"Шынчылардан"

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.