1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!

Чаа 2013 чыл эргин артап кирип олур. Чаа чыл—ол дээрге эрткен үеде кылган ажылдарывыстың түңнелдерин үндүрериниң, че-диишкиннерни сайгарарының, а чедир кылбаан чүүлдеривисти чаа чылче шилчидип алырының үези-дир. Эрткен чыл биске улуг-улуг ажыл-херектерни онааган, эки чүүлдер база эвээш эвес болган. Келир үеже угланган хөгжүлдениң оруун­че республика чоорту кирип, со­циал-экономиктиг сайзыралдың оруун тудуп шыдаан, регионнуң бюджеди өскен. Боттуң орулгала­рын көвүдедиринге аргалар тур­густунган.

Үнер чыл — Чылан чылы. Өске чылдарның демдектеринден бо чылдың ылгалыр чүүлү — чылан бодунуң мурнунга улуг сорулганы салгаш, ону боттандырар дээш шудургу демисежири болур. Ол со­рул­галарны Россияның Прези­дентизи В.В. Путин бодунуң Айыт­калынга салган, ол сорулгаларны Тываның Баштыңы Ш.В. Кара-оолдуң Айыткалынга тодараткан. 2013 чыл — Тывага чугула ужур-дуза­лыг юбилейге,  Тыва биле Рос­сияның демнежилгезиниң 100 чылынга, белеткелдиң чылы. Ол байырлал эки кылган ажыл-иштиң көргүзүү болур, ону Тываның чурт-такчы бүрүзү эскерип билир ужурлуг.

Бо чыл тургузуушкуннуң, чо­гум­чалыг чоруктуң болгаш тай­быңның чылы, бистиң амыды­ра­лывыска эки талаже өскерилгениң, бүгү чурттуң шылап турупканы таа­рымча чок чүүлдерни, политиктиг удур туржуушкуннарны болдур­базының чылы болурун аажок кү­зээр бис. 

Үнер чыл эртип турар чылдан чылыг, эки, аас-кежиктиг болур дээр­зинге бүзүрээр мен.

Силерге быжыг кадыкшылды, чаа-чаа чедиишкиннерни, аайла­жыышкыннарны, чырыткылыг өөрүш­күнү, бүгү чүүлдерге өөрүш­­күнү, бүзүрелди болгаш ынакшылды күзедим!

Чаа чылда эки чүүлдер, чаагай кежик болгаш эш-өөрүңерниң идегелдиг дузазы хөй болзун.

Силерге, силерниң өг-бүлеңер­ге, төрел болгаш чоок кижиле­риңерге байырлалдың сеткил-хөө­нүн, каткы-хөгнү болгаш кандыг-даа дүвүрелдиң болгаш муңга­ралдың чок болурун күзедим!

Чаа 2013 чыл-биле!

Хүндүткел-биле,

РФ-тиң ФХ-ниң КД-де силерниң депутадыңар Л. Шойгу.

№ 154 2012 чылдың декабрь 29

 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.