1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ХҮНДҮТКЕЛДЕ - ХЕРЭЭЖЕН ЧОН

Күш-ажылдың хоочуну Дежит Чавынчак.
 
Бүгү-делегейниң херээженнер хүнү – Март сеске тураскааткан байыр­лыг хурал Тываның В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга болуп эрткен. Аңаа күш-ажылдың хоочуннары, хөй-нии­ти болгаш күрүне ажылдакчылары, кожууннардан херээженнер шим­чээшкининиң идепкейлиг киржикчилери чаладып киришкен.
2018 чыл Тываның херээженнер шимчээшкининге юбилейлиг чыл болур. Тозан чыл бурунгаар 1928 чылда ТАРН ТК-га херээженнер ортузунга ажыл чорудар килдисти тургускан. Ол үеден эгелээш херээжен чон Тывага чаа амыдыралды тургузарынга идепкейлиг киржип эгелээн. Республиканың булуң бүрүзүнге херээженнер бөлүктерин болгаш чөвүлелдерин тургускан. Түңнелинде 1929 чылда күрүне эрге-чагыргазынга чаңгыс-даа херээжен кижи чок турган болза, ийи чыл эрткенде эрге-чагырга органнарының ажылдакчыларының 21 хуузу херээжен чон болган. Профэвилелдер кежигүнүнге дөрт чүс хире херээжен кижи кирген. Тываның херээженнериниң бирги съездизи 1931 чылда болуп эрткен. Аңгы-аңгы чылдарда Тываның херээженнер шимчээшкининиң сайзыралынга Барыкаан Донгак, билдингир күрүне болгаш политиктиг ажылдакчы Анчимаа-Тока Хертек, ТАР-ның Моолга элчини болгаш кадык камгалал сайыды турган Татьяна Камова, тылдың хоочуну, социал хандырылганың тергиини Зоя Аракчаа болгаш өскелер-даа улуг үлүг-хуузун киирип чораан.
Байырлыг хуралдың онзагай кезээ ТР-ниң күрүне шаңналдарын тывысканы. Тываның Баштыңының хүндүлел бижиктерин Мөңгүн-Тайгадан суд приставы Марта Адан-оолга, Тываның Херээженнер эвилелиниң кежигүнү Татьяна Кара-Салга, Кызылдың аэропортунуң улуг фельдшери Людмила Величкога, Камгаладылга фондузунуң Тыва девискээр фондузунуң кол специализи Людмила Сердобовога тывыскан. Людмила Васильевна биле Людмила Афанасьевна кайызы-даа  42 чыл ажыг стажтыг.
Тываның В. Көк-оол аттыг национал театрының артизи Анай-Хаак Донгакка бо чылдың часкы байырлалы уттундурбас болуп арткан. Аңаа “ТР-ниң алдарлыг артизи” атты тывыскан. А “Тываның культуразының алдарлыг ажылдакчызы” атка “Башкы” сеткүүлдүң кол редактору Людмила Куулар төлептиг болган.
Эмнелге херээниң үш төлээлекчилери “ТР-ниң кадык камгалалының алдарлыг ажылдакчылары” атты алган. Мира Дегтярева бо адырда 30 чыл ажылдаан. Амгы үеде ол  №2 республика эмнелгезин удуртуп турар. Валентина Намдан чоннуң кадык камгалалынга 48 чыл бараан болган. Бо хүннерде ол республиканың №1 эмнелгезиниң лаборантызы болуп күш-ажылчы оруун  уламчылавышаан. Тываның Перинаталдыг төвүнүң кол эмчизи Елена Филимонованың хөй чылдарда үргүлчүлелдиг күш-ажылын база бедии-биле үнелээн.
Эрзин суурнуң №3 “Найырал” уруглар садының кижизидикчи башкызы Севил Серен, Кызылдың №9 гимназиязының эге класстар башкызы Юлия Март-оол “ТР-ниң өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы” атты алганнар.
“ТР-ниң хүндүлүг ажылдакчызы” атка күш-ажылдың хоочуну Саара Сарыгбан төлептиг болган. ТР-ниң “Шылгараңгай күш-ажылы дээш” деп медалын рес­публиканың кадык камгалалының хоочуну Анна Ламажаага, Тываның Херээженнер эвилелиниң кежигүнү, социалистиг чарыштың хөй дакпыр тиилекчизи Дежит Чавынчакка тывыскан.
Хурал соонда байырлалдың солун концертин көргүскен. 
Бистиң корр.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.