1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ХҮНДҮТКЕЛДИ ЧААЛ

Радион Маадыр-оолович Сааяның школачы амыдыралы +вүр кожууннуң Хандагайты ортумак школазындан эгелээн. Эртем-билиг оранынче орукту баштайгы башкызы, Тыва Республиканың алдарлыг башкызы Таракпан Бүрзекеевна Достай изеп берген. Башкызының оолдары шуптузу — спортчулар. Бирги класстан эгелээш хостуг хүреш секциязынче барып эгелээн. Ол сонуургалын тренер башкызы — Россияның алдарлыг тренери Виктор Монгушович Достай үлегерлеп баштаан. Ынчангаш ажылдай бергеш-даа, спорт ажылын уламчылап чоруур.

Алдыгы класстан эгелеп Ак-Довурактың №2 ортумак школазынга ол-ла хүрежин уламчылаан. Эрги-Барлык ор­ту­мак  школазынга сес класстан өөренгеш, ону эки доос­каш, аңаа күш-культура башкылап эгелээн. Шериг хү-лээлгезин эрттиргеш, улаштыр ол-ла ажылынга ажылдаан. Ты­ва дыл эртеминге сонуургалын ооң башкызы Очур Хомушкуевич Акаажык оттурган. 1999 чылда башкының дээди эртемин чедииш­кинниг дооскан. Ол ам-даа ТКУ-нуң эртем ажылдакчылары башкылары-биле быжыг харылзаалыг.

Р.М.Сааяның башкы эртемин шилип алганынга ада-иезиниң хөй чылдарда башкы шугумунга ажылдап келгени салдарлыг болган. Ачазы Маадыр-оол Доора­евич төөгү факультедин дооскаш, Эрги-Барлык школазынга директорлаан. Ол ырлаар, танцылаар, музыка ойнаар, аажок талантылыг чораан. Чеди чыл улаштыр школа бирги чергениң шаңналдарын алганнар. Сөөлзүредир ол чечен чугаалар, шүлүктер, ыры чогаадыр «бот-тывынгыр композитор» деп атты алган. Авазы 1965 чылда институтту дооскаш, Эрги-Бар­лык школазынга ажылдаан. «ССРЭ-ниң Улус өөредилгезиниң тергиини» хөрек демдээ база Тыва АССР-ниң хүндүлел бижии-биле шаңнаткан. Сөөлгү чылдарда Чаа-Хөл кожууннуң өөредилге килдизинге методистеп ажылдаан. Ол 52 чыл башкылааш, амгы үеде хүндүлүг дыштанылгада. Дуңмазы Саяна Маадыр-ооловна Балган — биология, химия башкызы. Бирги категорияның башкызы.

Радион Маадыр-оолович Чаа-Хөл школазын директорлаан. Ол директорлап турган чылдарында школаның материал-техниктиг баа­зазын экижидип, коллективтиң, өөреникчилерниң болгаш ада-иелерниң хүндүткелин чаалап алган.

Бирги категорияның башкызы Р.М.Саая ажылдап келген үезинде хөй-хөй хүндүлел бижиктерни алган.

Радион Маадыр-оолович Саая — амгы үеде Чаа-Хөл ортумак школазында тыва дыл болгаш чо­гаал башкызы үре-түңнелдиг ажылдап чоруур башкыларның бирээзи.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.