1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ХҮННҮҢ МЕДЭЭЛЕРИ

АЭРОПОРТТА АЖЫЛ УЛАМЧЫЛААН
 
Кызыл аэропортунуң ужудуушкун шөлүн чаартыр ажылдар улуг сооктуң келгени-биле соксаш дизе-даа, уламчылап турар. 
Амгы үеде шөлдүң даштыкы картын чаартыр дой, элезин, сай дээн ышкаш өске-даа материалдарны эккеп турар. Чыл төнчүзүнге чедир ам-даа 3 муң кубометр ындыг материалдарны сөөртүр.
Төлевилелдиң удуртукчузу, аэропорт комплекизиниң ужудууш­кун шөлүн чаартырының талазы-биле кол керээ чарыкчызы «Сибмост» ААН-ниң удуртукчузу Сергей Никонов бүгү ажылдарны амгы үениң технологияларын ажыглап тургаш, тус черниң агаар-бойдузун барымдаалап чорудуп турар дээрзин дыңнаткан. «Россияда эң чаа, сөөлгү эртем ажылдарынга үндезилээн дериг-херекселдерни маңаа салыр бис. Төлевилел өскертириниң дугайында чугаа турбас» — деп, ол чугаалаан. 
План езугаар ийи чыл дургузунда 2700 метр самолет оруун катап кылыр ужурлуг. Амгы үеде 1450  метр шывыгны салган, ооң шынарын Новосибирск, Красноярск, Иркутск хоорайлардан келген ужудукчулар «тергиин эки» деп үнелээн дээрзин «Кызыл» аэропорту» бүдүрүлгениң директору Виктор Выборный чугаалаан. 
Ужудуушкун шөлүн 2016-2017 чылдарда чаартып кылырынга көрдүнген акша 1 млрд. 050 млн. рубль, бо чылын көрдүнген 703 млн. рубльдиң 570 миллионун чыл төнчүзүнге чедир шиңгээдип алыр ужурлуг. Төлевилелдиң ниити өртээ 3,3 млрд. рубль, ооң 218,5 миллио­ну республика бюджединиң акша-хөреңгизи. «Кызыл» аэропортту чаартып кылып турар стратегтиг кол сорулгазы — ону чурттар аразының деп эрге-байдалга чедирери дээрзин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглеп турар. 
ТР-ниң албан езузунуң сайтызындан.
АЖЫЛЫН ТҮҢНЭЭН
 
ТР-ниң Чазааның ба­жы­ңынга Тываның Ча­зааның Даргазының оралакчызы Артур Монгалдың удуртулгазы-биле 2016 чылда онза байдалдар болгаш хамааты камгалал хемчеглериниң күүселдезиниң талазы-биле база 2017 чылда салдынган сорулгаларны чугаалашкан.
2016 чылда республиканың девискээринге арга-арыг өрттери эрткен чылдан 77 хуу кызырылган. Бо чылдың 11 айларында 4 онза айыыл-халап болган. Ооң түңнелинде 5 кижи амы-тынындан чарылган, 1 кижи кемдээн. Улуг хар база долу дүшкен чылдагаан-биле 1 улуг орук-транспорт айыыл-халавы база 3 онза байдалдар демдеглеттинген. 27 суг айыыл-халавындан 30 кижи амы-тынындан чарылган, 5 кижи ис чок читкен. Ырак малчын турлагларда болгаш сумуларда чурттакчы чонга тус чер чагыргалары профилактиктиг болгаш информастыг медээлерни багай чорудуп турарын база сагындырыглыг СМС-ти алгаш-даа тоовайн, амы-тынын айыылга таварыштырар чоруктар барын Россияның ОБЯ-ның ТР-де кол эргелелиниң начальниги Андрей Назаров демдеглээн.
Чурттакчы чоннуң айыыл-чок чоруун хандырар талазы-биле эки түңнелдерлиг Чаа-Хөл, Улуг-Хем болгаш Чеди-Хөл кожууннарның удуртукчуларын Россияның ОБЯ-ның Тывада кол эргелелиниң Дипломнары-биле шаңнаан.
Бистиң корр.

 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.