1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАА-ХӨЛДҮҢ КӨКТҮГ-ШЫКТЫГ ДЕЛГЕМНЕРИНДЕ

Көдээ ажыл-агыйга барык 40 чылдарның дургузунда бараан болуп келген мурнакчы малчын Аркадий Сарым-оолдуң ажылы өскелерге езулуг-ла үлегер-чижектиг. Ол Булуң-Терек школазын дооскаш-ла, малчын­наар күзели-биле күш-ажылчы намдарын дузалакчы малчындан эгелээн. Бо хүннерге чедир чеди чүзүн малывыстың шуптузун кадарып келген. 

Чыл санында мал бажын онча-менди өстүрүп турар болгаш бедик көргүзүглерни берип турар. Арга-дуржулгазы улгадып, «Чылгычы» көдээ ажыл-агый кооперативин тургузуп ап, башкарып чоруур. Бо бүдүрүлгеде 1400 ажыг бода болгаш шээр мал бар. Чылдың-на эът, дүк, сүдүн сайгарып, саарып ап турарлар. Ол ышкаш 100 баш төрүүр хойдан чүс ажыг чаш хураганны онча-менди камгалап алыр. Ынчаар-ла мал ажылынга кызымаа-биле республиканың мурнакчы малчыннарының одуруунда кирген.

Эрткен чылын «Аныяк өг-бүлеге — кыштаг» төлевилелдиң киржикчизинге деткимче кылдыр 200 баш хойну дамчыдып берген. Хоочун малчын аныяктарга бодунуң дуржулгазын дамчыдып берип, хайгаарап, дузалажып чоруур. Yе-шаанда үндүрүг төлевирлерин төлеп, бо талазы-биле мактадып турар бүзүрелдиг малчын. Хөй-ниити ажылынга база деткимчени көргүзүп турар. Республиканың болгаш кожууннуң социал-экономиктиг сайзыралынга киирип турар үлүг-хуузу база ак сеткилдиг ажылы дээш хүндүлел бижиктер-биле каш удаа шаңнаткан. Черле ынчаш мал ажылын хып дээн аныяк тургаш-ла кылып эгелээн болгаш, бо чымыштыг ишке езулуг-ла бердинген чоргаар малчын.  

Малчынның көжүп-дүжүп чоруур турлаглары Чаа-Хөлдүң көктүг-шыктыг делгемнеринде, уйгу чок агып чыдар Улуг-Хемниң оң, солагай талакы эриктеринде. Бо хире амыр эвес ажыл-ишти кылып, чыл санында бедик көргүзүглерни чедип ап чоруур малчынның «Наадым-2018»-тиң чемпионнарының одуруунче киргени чоргааранчыг.

Бистиң корр.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.