1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАА-ХӨЛ КОЖУУНДА

Чеди чүзүн мал                            

Бо чылдың ноябрь 1-ниң  сан-түңү биле алырга, Чаа-Хөл кожуунда хуу мал-маган тудуп турар өрегелерниң саны 825, тараачын-фермер ажыл-агыйлар 15, көдээ ажыл-агыйның 1 кооперативи болгаш  4 биче бүдүрүлге ажылдап турар. Инек малдың ниити саны 6281, оларның иштинде 2810 саар инек. Шээр мал 34060 баш, төрүүр хой-өшкүнүң саны 16692. Чылгының ниити баш саны 1532, белер — 681. Хаваннарның саны 284,   төрүүр 151 хаван бар. Теве мал бир баш.                                                                   

Малчын коданнарже 5217 тонна сигенни сөөрткен,616 тонна саваң болгаш малдың ынак чеми 214 тонна суланы (фураж) чедирген.5 тонна  мал  чылгаар дусту үлеп берген.

Кыштаг болгаш суг

Кожууннуң девискээринде 82 кыштагларда 128 кадарчылар  бар. Бо чылын Көжээлиг-Хову база Бел деп черге чаа кыштагларны туткан. Кышкы сооктарга удур малчын кодан бүрүзүнде бар кажааларны септеп белеткээн. Мал оолдааш­кынын чедимчелиг эрттирер дээш тускай мергежилдиг специалистерниң малчын коданнарже үнүүшкүн­­нерин планнап хувааган. Суг сөөртүл­­гезин хандырып турар тракторлар болгаш суг машиналары ажылдап турар.

Аңчылар болгаш бөрүлер

Эртип турар чылда бөрү­­лер узуткаар хемчеглерге 30 муң рубльди үндүрген турган. Дөрт  аңчы  бригаданың кежи­­­­гүн­­­нери 16 аңчы бөрүлер дугайында медээ келирге-ле, дарый хөделип, эки ажылдаа­нының түңнелинде 25 бөрү узуткаар планын 32 кылдыр күү­­сеткен. Байдал нарын дээр­зин 13 баш бода мал, 128 хой-өшкү база 12 аътты бөрүлер тудуп каап­каны айтып турар. Акша көргүзүүнге ол 988 муң рубльдиң когаралы    болганда, араа­таннар-биле демиселди моон соңгаар-даа  күштелдирер бис.                                                                          

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.