1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАА БАШТЫҢЧЫНЫ СОҢГААН

Сентябрь 28-те Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының бешки чыыжының бирги организастыг сессиязы болуп эрткен.
Бирги сессияның ажылынга баштай чугаалашкан айтырыг Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының бешки чыы­жынга «Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партияның депутаттар бөлүүн бүрүткээри болган. Чүге дээрге бо пар­тияның кежигүннери хоорайның Төлээлекчилер хуралында эң хөй санныг. 
Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының даргазы – Хоорайның баш­тыңын соңгаан. Депутаттарның бадылаашкынының түңнели-биле Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының даргазы – Хоорайның баштыңынга «Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партияның кежигүнү Ирина Казанцева соңгуттурган. 
Ирина Владимировна Казанцева 1959 чылда Тожу кожууннуң Тоора-Хем суурга төрүттүнген. 1984 чылда Кызылдың педагогика институдун дооскаш, эге класстар башкылап турган. 1993 чылда Кызылдың № 5 школазынга күш-ажыл башкылап ажылдап кирген. 2000 чылда бо школаның директорунуң өөредилге-кижизидилге ажылының талазы-биле оралакчызынга томуйлаткан, а 2006 чылда директор албан-дужаалга депшээн.­ И.В. Казанцеваның удуртулгазы-биле Кызылдың № 5 школазы хоорайның эң эки ажылдыг школаларының санынче кирген.
Ирина Казанцева «Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партияның талазынга ниитилел-политиктиг амыдыралдың идепкейлиг киржикчизи. Бо партияның деткимчези-биле Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутадын­га соңгудуп келген. Хоорайның Төлээ­лекчилер хуралының дөрткү болгаш бешки чыыштарының депутадынга соңгуттурган. 
«Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партияның тус чер эге организациязының Кызыл хоорай конференциязынга Ирина Казанцеваны Кызыл хоорайның Тө­лээлекчилер хуралының даргазы – хоорайның баштыңы албан-дужаал­га депшидип үндүрген. Тус чер эге орга­низациязының конференциязының бо шиитпирин «Чаңгыс демниг Россияның» Чиңгине чөвүлели деткээн. 
Партийжи чурум Ирина Владимир­овнаның кандидатуразын деткиирин биске хүлээндирип турар деп Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутады Роман Поманисочкин бо шиитпирге хамаарыштыр чугаалаан.
Ирина Казанцеваны Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының даргазы – хоорайның баштыңының албан-дужаалынга депутаттар соңгуп алган соонда, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол келгеш, хоорайның төлээлекчи эрге-чагыргазының депутаттарынга соң­гутканы дээш, бешки чыыштың депутаттарынга база Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының даргазынга соңгутканы дээш байыр чедирген. 
Депутаттарның кылып чорудар ажы­лының, оларның чоннуң мурнунга харыысалгазының дугайында чугаалап тура: «Кижи – эрге-чагырганың дөзү деп чүвени кажан-даа утпаңар» — деп, Шолбан Кара-оол сагындырган.
Дүүн, октябрь 1-де, Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының бешки чыы­жының ийиги сессиязы болуп эрткен. Аңаа чугаалашкан кол айтырыгларның бирээзи Кызыл хоорайның күүседикчи органының удуртукчузунуң (мэрниң) албан-дужаалынга конкурсту чарлаары болган.
«Шын» солуннуң 
ниитилел-политика килдизи.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.