1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАА КИРЖИКЧИЛЕРНИ ШИЛИИР

Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы-биле тус чер чагыргалары “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелинге киржир аныяк өг-бүлелерниң чаа шилилгезин эгелээн. 
Тус чер чагыргаларының эгелээшкини-биле чон чыыштарынга ажы-төлдүг, эң-не харыысалгалыг өг-бүлелерни тодарадыр. Чижээ, Каа-Хем кожуун чагыргазы ол кожууннуң 9 суурундан өг-бүлелерни төлевилелге киириштирерин шиитпирлээн. 
“Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелиниң бо чылгы киржикчилери кылдыр кожууннардан амдыызында 80 хире өг-бүлени шилип алыр. Ындыг-даа болза төлевилелдиң акшаландырыышкыны-биле ол сан эвээжеп азы немежип болур. Бир эвес киржикчилерниң саны эвээжей бээр болза, шилиттинген өг-бүлелерниң ортузунга конкурсту эрттирер. 
ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызында ажылдап эгелээн мурнады боттандырар угланыышкын харыы­лап турар төлевилел офизи “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губер­натор төлевилелиниң 2017 чылда негелделерин ажылдап кылып турар болгаш ол талазы-биле шупту айтырыгларны шиитпирлээр. 
2016 чылда эгелээн «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилели-биле чаа бажың, кажаа-хорааны тудуп, 200 шээр малды хүлээнип алган аныяктар эң шыңгыы шылгалда болур мал кыштаглаашкынын хүр-менди эртип турар. Малды кадарып одарлатпышаан, немелде хоолулуг чемнерни берип турарлар. Коданнарны мал чылгаар дус-биле хандырган. 
Төлевилелдиң киржикчилери­ниң бөгүнде кол сорулгазы – малдың баш санын кадагалап, ооң чаш төлүн онча-менди камгалап, чогуур мал продукциязын алыр онаалдазын күүседири болур. Көдээ ажыл-агый яамы­зының специалистери, тус чер чагыргалары, арга-дуржулгалыг малчыннар губернатор төлевилелиниң киржикчилери аныяк өг-бүлелерни хайгааралга ап, чогуур деткимче дузаны көргүзүп турарлар. 
Кышкы үеде малдың дуюу тастай бээринден камгалаары-биле кожууннарда бюджет организациялары тускай укчугаш- чулдургууштарны «бопуктарны» даарап, дузалажып турар. Чеди-Хөл кожууннуң Элегес суму чагыргазы «Теремок» уруглар садының, ортумак школаның, көдээ Культура бажыңының, библиотеканың ажылдакчылары-биле кады тараачын-арат ажыл-агыйлыг А.А. Монгуштуң малынга 200 эжеш чулдургууштарны, «бопуктарны» даарааш, чедирип берген. 
Чөөн-хемчикчилер «Аныяк­ өг-бүлеге – кыштаг» губер­натор төлевилелиниң кир­жикчилериниң малынга 2200 санныг камгалал шарыгларны даарааш хүлээткен. 
Республиканың ветеринария албанының эмчилери малды док­таамал хайгааралда алган. Тус-тус кожуун чагыргаларының ветеринария эргелелдериниң мал эмчилери малчын турлаг­ларны эргий кезип, малга тарылгаларны кылып турар. 
ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызының медээзи-биле, губер­натор төлевилелиниң кир­жикчилериниң кышка удур белеткеп алган 2799 тонна сигениниң чүгле 60 хуузу чарыттынган, малчын турлагларда 1136 тонна мал чеми ам-даа бар. Төлевилелдиң 105 киржикчизинден 66 өг-бүлениң турлаа суг чоогунда, а 25 малчынга сугну чедирип турар. Оруу багай черлерде турар 12 кыштагның малчыннары улуг доскаарларга харны ургаш, одап эргискеш, малын суггарып турар. 2 малчынның кыштаа чер адаандан суг үндүр сордурар кудуктуг. Малчын турлагларже оруктарны шефчилерниң дузазы-биле өй-шаанда аштап-арыглап турар. 
Улуг хар дүш­кен Бай-Тай­га биле Барыын-Хемчик кожуун­нардан губернатор төлевилелиниң 4 киржикчизин түр када өскээр көжүрген. Бай-Тайга биле Сүт-Хөл кожууннардан 3 өг-бүлени малының кажаазы хөлүн эрттир шык болганындан база өскээр көжүрер ужурга таварышкан. Оон аңгыда Каа-Хем кожуунда бир малчын өг-бүле сугга бергедешкеш, Мөңгүн-Тайгадан ийи өг-бүле күштүг хаттан болгаш чайындыдан чайладыр, өскээр көшкен.
Сенгил МОНГУШ.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.