1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАА ПРОГРАММАНЫ БАДЫЛААН

Тыва Республиканың Чазаа 2016 чылдың ноябрь 30-де №518 доктаалы-биле «2017-2019 чылдарда Тыва Республикага транспорт системазын сайзырадыры» күрүне программазын бадылаан. 
Күрүне программазының хемчеглерин күүседири-биле бүгү деңнелдерниң бюджеттеринден 3 млрд. рубль ажыг акша-хөреңгини тускайлаарын ында көрген. Ол программада Тыва Республикага ниити ажыглалдың автомобиль оруктарын сайзырадыры болгаш сайзыраңгайжыдары; транспорт комплекизиниң ажылынга турум болгаш айыыл чок байдалдарны тургузары; чурттакчы чоннуң болгаш адырларның транспорт ачы-дузазынга негелдезин хандырары; транспорт ачы-дузазынга Тыва Республиканың чурттакчы чонунуң болгаш экономиказының негелделерин долузу-биле болгаш ажыктыг хандырары-биле Тыва Республикага транспортту комплекстиг сайзырадыры; орук-транспорт озал-ондаандан кижилерниң өлүр чоруун республика девис­кээринге кызырары; федералдыг, регион болгаш муниципалдыг ужур-дузалыг автооруктарга  кижилер когаралынга чедирер орук-транспорт халаптарының   деңнелин кудуладыры дээн ышкаш чугула чүүлдерни ында киирген. 
Программаның күүселдезин үе-чадаларга хувааваан — 2017-2019 чылдар кылдыр көрген. Ында «2017-2019 чылдарда автомобиль оруктары болгаш орук ажыл-агыйы», «2017-2019 чылдарда транспорт», «2017-2019 чылдарда орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруун күштелдирери» деп иштики программалар кирген. 
Программаны күүсеткениниң түңнелинде кол капиталга акшаландырыышкынның бюджеттен дашкаар дөстериниң күсели-биле 2017 чылда 78,227 млн. рубль, 2018 чылда — 23,676 млн. рубль, 2019 чылда — 18,963 млн. рубль кирер. Ол ышкаш 58,2 км автомобиль оруктары туттунар, 57,7 км орукту, 343 п.м көвүрүглерни, 20 п.м. хоолайларны чаартып кылыр.
Автомобиль транспорту-биле пассажир аргыштырылгазын боттандырып турар бүдүрүлгелерниң шимчээр сос­тавын чаартыр (18 сан техника саттынган), 2020 чылга чедир пассажир аргыштырылгазы чылда 5,4 млн. пассажир чеде бээр, тус черниң агаар оруктарынга авиааргыштырылганың бот-үнези чиигээр, регион иштинге болгаш региондан дашкаар ужудуушкуннарны камгалап арттырар. 
Орук-транспорт озал-он­даандан кижилерниң, ылаңгыя бичии уругларның амы-тынындан чарлыр чоруктарны кызырарының хемчеглерин база ында киирген.
Күүселдези Тыва Респуб­ликаның моон соңгааргы сайзыралынга улуг аргаларны ажыдар программа бадылаттынган. 
ТР-ниң албан езузунуң сайтызындан.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.