1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАА САЙЫТТАРНЫ ТОМУЙЛААН

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ТР-ниң яамыларында кадрлар талазы-биле өскерлиишкиннерни чарлаан. 
Тудуг болгаш чуртталга-ком­мунал ажыл-агыйының са­йы­дының албан-дужаалын Таңды кожууннуң чагыргазын удуртуп турган Евгений Ов­сян­ников ээлээр. Регионнуң Күрүне чө­вү­лели-биле дугурушкан кадр­лар политиказының кол-кол чүүлдерин барымдаалап, кандидатураларны шилээн деп, Шолбан Ка­ра-оол тайылбырлаан. Оларның бирээзи – муниципалитеттерниң шылгарап демдеглеттинген удуртукчуларын республика деңнелинче депшидери.
35 харлыг Евгений Овсянников – Шагаан-Арыг хоорай чурттуг, юрист эртемниг. Ажыл-албанын иштики херектер органнарындан эгелээн, ооң соонда Суд приставтарының Улуг-Хемде килдизин удуртуп турган.
Амыдырал-хандырылга айтырыгларын харыылап, үш чыл ажыг иштинде Шагаан-Арыг хоо­райның мэриниң оралакчызы турган. Ооң соонда ол Красноярск крайның Минусинск хоорайының администрациязынга социал айтырыглар талазы-биле мэриниң оралакчызы болуп база ажылдаан.
2017 чылдың март айдан эгелеп бо үеге чедир Таңды кожууннуң чагырга даргазының хүлээлгелерин күүседип турган.
Тудуг яамызында ажыл-херектерниң байдалын анализтеп көөр, ооң тургузуун, штадын болгаш кадр­лар курлавырын чаартырының чугулазын барым­даа­лап, ооң ажыл-чорудулга­зын экижидер талазы-биле бот­тарының санал-оналын белеткеп киирер ажылчын бөлүктү тургузарын Шолбан Кара-оол дааскан.
Ол ышкаш Юстиция херек­те­риниң талазы-биле сайы­ды Анна Абрамованы ооң дилээ-биле албан-дужаалындан хостаанының дугайында база рес­публика Баш­тыңы дыңнаткан. Анна Ахмедовна бодунуң албан-дужаа­лынга алдарлыы-биле ажылдааш, хүндүлүг дыштаныл­гаже үнүп турары ол-дур деп дарга демдеглээн. Ол албан-дужаалга Тываның Баштыңының болгаш ТР-ниң Чазааның суд органнарынга бүрүн эргелиг төлээзи турган 39 харлыг Аяс Оюнну томуйлаан.
Аяс Оюн – Кызыл хоорайдан, юрист эртемниг. Күш-ажылчы базымнарын прокуратураның истекчи албан-дужаалындан эгелээн­. ­Хөй чылдар дургузунда РФ-тиң Юстиция яамызының девискээр эргелелинге ажылдап турган. 2012 чылдан эгелеп судтарга бүрүн эргелиг төлээ болуп, Тываның Баштыңының администрациязынче шилчээн. Аңаа ол юстиция херектериниң сайыдының албан-дужаалынга томуйладырынга чедир ажылдаан.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.