1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАА ТРЕНАЖЕР ЗАЛ

Эрткен чайын Таңды ко­жуунда Дүрген деп каас-чараш булуңга республиканың депшилгелиг аныяктарының шуул­ганы болуп турда, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга аныяк сайгарлыкчы Айдың Дарбаа Кызылга тренажер залы ажыдар сорулгалыын чугаа­лаан. Шолбан Валерьевич аныяк сайгарлыкчыны деткээн. Тыва Республиканың Баштыңының 100 муң рубльдиң грантызын аныяк сайгарлыкчылар алган. Айдың Дарбаа — сөглээн сөзүнге ээ боор кижи. Ол акша-хөреңги көрдүнген сорулгазынга дүүштүр хөй каът бажыңның подвалынга тренажер залды ажыдарынга чарыгдаан. Деткимче  акшага бодунуң саң-хөө курлавырын база киириштирген.

Каш хонук бурунгаар ол зал байырлыг байдалга ажыттынган. Красноармейская кудумчузунда дугаары 170 бажыңда өг-бүле бүрүзүнден чөпшээрелди ап, коммуналчылар-биле чугаалажыышкын чорудуп, подвалдың иштинге арыглаашкын, улуг септелге ажылдары чорудуп турда, каш-даа ай эрткен.

Сайгарлыкчыга боттуг ду­заны ооң чоок төрелдери көргүскен. Тудугжулар, шеверлекчилер, каңнакчы, электрик болгаш чурукчу, ниитизи-биле он хире кижи, барык хүн бүрү ажылдап тургаш, подвалдың өрээлдеринден каш-даа автомашина довуракты үндүргеш, ону чаагайжыды кылган.

Тренажер залга келген аалчыларга хеп уштур, кичээл соон­да суг-биле шаптанып чунар черлер, изиг-соок суглуг арыг­латтынар өрээл кылдынган.

— Мурнунда чылдарда Кы­зылдың тренажер залдарынга барып турдум. Ол-ла үеде кижи бодунга, эш-өөрүнге тус­кай мындыг залды кылып алза кандыг чүвел деп бодал мени амыратпас­таан. Чоок улус­тарым, респуб­лика Баштыңы мээң эгелээшкинимни деткиди. Ынчалза-даа ону ажыдып алырынга тускай оран-сава херек апарган. Мен ол-бо черлер база акы-дуңмаларым-биле сүмелешкеш, тренажер залды кылып ап шы­даар аргавыс барын тодараттым. Ажылдар ындыг-ла амыр эвес болду. Ынчалза-даа салдынган сорулга, эчис күзел база улузум, эш-өөрүм деткимчези оон-даа күштүг-дүр деп чүвени ажыл үезинде база көрдүм. Оларга мен четтиргеним илереткен мен – деп, Айдың Юрьевич чугаалаан. — Дериг-херекселдерниң барык дөгерезин Новосибирск хоорайдан садып эккелгеш, залга тургускан.

Тренажер залды кижи бүрүзү кадыкшылын, күш-шыдалын быжыглаар дериг-херекселдер-биле колдады дерээн. Херээжен улуска таарыштыр кылган дериг-херекселдер база бар. Залдың ажылы шору шуудап эгелээр болза, сайгарлыкчы өрээлдерни немей ажыдар сорулгалыг. Херээжен улуска тускай өрээлди ынчан  дериир.

Айдың Дарбаа – Бүгү-рос­сия­ның аныяктарының «Селигер» база Тываның «Дүрген» шуулганнарының киржикчизи. 2015 чылда Мурнуу Көреяга аныяк сайгарлыкчыларның арга-дуржулга солчуушкунунга база киришкен.     

Чаа тренажер залга кээп, кадыкшылывысты, күш-шыда­лывысты быжыглаалыңар.

Чурукта: тренажер залда.

Шангыр-оол Монгуш.

«Шын» №144 2015 чылдың декабрь 26

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.