1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАА ЧЫЛДЫҢ БАЙЫРЛАЛ ХҮННЕРИНДЕ КУЛЬТУРА-МАССАЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР ПЛАНЫ

Декабрь 29
18.00 – «Тыва Джаз Бэнд» коллек­тивтиң чаа чылга концерти. Тыва­ның В.Ха­лилов аттыг күрүне филармониязы. 
Декабрь 30
16.00 – Кызылдың кол хоорай ел­ка­зының ажыдыышкыны. Тыва эки турачылар кудумчузу.
18.00 – Херел Мекпер-оол­дуң чаа чылга концерти (коммерциялыг төле­вилел). Тываның В. Халилов аттыг күрүне филармониязы.
Декабрь 30, 31
17.00 – «Өөрүшкүлүг чылда өргүн чон театрда» деп чаа чыл­дың концерти. Тываның В.Ш. Көк-оол аттыг национал театры.
2019 чылдың январь 1
10.00-15.00 – «Тыва тоол­дар делегейи» деп тыва мульт­фильмнерниң көр­гүзүү. Респуб­ликаның К.И Чуковский аттыг уруг­лар библиотеказы.
12.00-16.00 – «Чаа чылдың мультпарады-2019» деп мультипликастыг фильмнер көргүзүү. Биче театр «Тет-а-тет».
12.00 -15.00 –  Тываның төөгүзүнге турас­кааткан «Тыва – талыгырда болгаш чоокта», «Ак-көк хемниң чурту», «Дерсу Узала», «Ямбуйнуң каржы бугу» деп барымдаалыг болгаш тыва актерлар киржилгелиг уран-чечен фильмнерниң көргүзүү. Тыва Республиканың Күрүне архиви.
18.00 – «Содура» деп уран-чечен фильмниң көргүзүү. Тыва үндезин культура төвү.
Январь 2
Социал хандырылгазы чегей өг-бүле­лерден база социал албан черлеринден уругларга музейге халас көрүлде. Алдан-Маадыр аттыг национал музей.
10.30, 13.30, 15.30 – «Музейниң илби­чилериниң турнири» деп, Гарри Пот­тер дуга­йында номнарга үндезилээн чаа чылдың ут­рен­ниги. Алдан-Маадыр аттыг национал музей.
10.00-15.00 – «Тыва тоолдар делегейи» деп тыва мультфильмнерниң көргүзүү. Республиканың К.И Чуковский аттыг уруг­лар библиотеказы.
13.00, 15.00 – «Раз словечко, два сло­вечко – будет песенка» караоке-клуб. Мульт­фильмнерден болгаш уругларга фильмнерден ырылар күүселдези. Алдан-Маадыр аттыг национал музей. 
12.00-15.00 –  Тываның төөгүзүнге турас­кааткан «Тыва – талыгырда болгаш чоок­та», «Ак-көк хемниң чурту», «Дерсу Узала», «Ямбуйнуң каржы бу­гу» деп барымдаалыг фильмнерниң болгаш тыва актерлар киржилгелиг уран-чечен фильмнерниң көргүзүү. Тыва Республиканың Күрүне архиви.
16.00 – «Содура» деп уран-чечен фильм­ниң көргүзүү. Тыва үндезин куль­тура төвү.
Январь 3
Социал хандырылгазы чегей өг-бүле­лерден база социал албан черлеринден уругларга музейге халас көрүлде. Алдан-Маадыр аттыг национал музей.
10.00 – Уругларга Чаа чылдың утренниктери (чагыглар езугаар). Тываның В.Ш. Көк-оол аттыг национал театры.
10.30, 13.30, 15.30 – (чагыглар езугаар).­ «Музейниң илбичилериниң турнири» деп, Гарри Поттер дугайында номнарга үндезилээн чаа чылдың утренниги. Алдан-Маадыр аттыг национал музей.
11.00 – «Чаа чылдың ужуралдары» деп культура-өөредилгелиг программа. Тыва Республиканың А.С. Пушкин аттыг нацио­нал библиотеказы.
12.00 – «Миниатюралар театры» бө­лүк­түң уругларга чаа чылдың утренниктери. Тываның В. Халилов аттыг күрүне филармониязы.
13.00 – «Щелкунчик» деп шии көргү­зүүш­күннүг «Тоолчургу оранга бал» деп чаа чыл­дың утренниги. Биче театр «Тет-а-тет».
13.00, 15.00 – «Раз словечко, два сло­вечко – будет песенка» караоке-клуб. Мульт­фильмнерден болгаш уругларга фильмнерден ырылар күүселдези. Алдан-Маадыр аттыг национал музей.
12.00-15.00 –  Тываның төөгүзүнге турас­кааткан «Тыва – талыгырда болгаш чоок­та», «Ак-көк хемниң чурту», «Дерсу Узала», «Ямбуйнуң каржы бу­гу» деп барымдаалыг болгаш тыва актерлар киржилгелиг уран-чечен фильмнерниң көргүзүү. Тыва Республиканың Күрүне архиви.
16.00 – «Содура» деп уран-чечен фильм­ниң көргүзүү. Тыва үндезин культура төвү.
18.00 – «Чаа чыл! уламчылап турар…» ВСАКИ-ниң доозукчуларының концерти. Ты­ваның В.Ш. Көк-оол аттыг национал театры.
Январь 4
Социал хандырылгазы чегей өг-бү­лелерден база социал албан черлеринден уругларга музейге халас көрүлде. Алдан-Маадыр аттыг национал музей.
10.30, 13.30, 15.30 – (чагыглар езугаар) «Музейниң илбичилериниң турнири» деп, Гарри Поттерниң дугайында номнарга үндезилээн чаа чылдың утренниги. Алдан-Маадыр аттыг национал музей.
12.00 -15.00 – Тываның төөгүзүнге турас­кааткан «Тыва – талыгырда болгаш чоок­та», «Ак-көк хемниң чурту», «Дерсу Узала», «Ямбуйнуң каржы бу­гу» деп барымдаалыг бол­гаш тыва актерлар киржилгелиг уран-чечен фильмнерниң көргүзүү. Тыва Республиканың Күрүне архиви.
13.00 – «Чаа чылдың хуулгаазыны» деп оюн. Тыва Республиканың А.С. Пушкин аттыг национал библиотеказы.
13.00, 15.00 – «Раз словечко, два словечко – будет песенка» караоке-клуб. Мульт­фильмнерден болгаш уругларга фильмнерден ырылар күүселдези. Алдан-Маадыр аттыг национал музей.
16.00 – «Содура» деп уран-чечен фильм­ниң көргүзүү. Тыва үндезин куль­тура төвү.
Январь 5
Социал хандырылгазы чегей өг-бү­лелер­ден база социал албан черлеринден уругларга музейге халас көрүлде. Алдан-Маадыр аттыг национал музей.
10.30, 13.30, 15.30 – (чагыглар езугаар)­ «Музейниң илбичилериниң турнири» деп, Гарри Поттер дугайында номнар­га үндезилээн чаа чылдың утренниги. Алдан-Маадыр аттыг национал музей.
11.00 – «Индия – талыгырда болгаш чоокта» деп дико-лекция. Тыва Рес­пуб­ликаның А.С. Пушкин аттыг национал библиотеказы.
12.00-15.00 – Тываның төөгүзүнге турас­кааткан «Тыва – талыгырда болгаш чоок­та», «Ак-көк хемниң чурту», «Дер­су Узала», «Ямбуйнуң каржы бу­гу» деп барымдаалыг бол­гаш тыва актерлар киржилгелиг уран-чечен фильмнерниң көргүзүү. Тыва Республиканың Күрүне архиви.
13.00 – «Орус чогаалчыларның изи-биле» деп литературлуг шак, викторина. Тыва Республиканың А.С. Пушкин аттыг нацио­нал библиотеказы.
13.00 – «Харжыгаштар бөөлденип, ужуп-ла тур…» деп харлыг тулчуушкун. Культураның болгаш дыштанылганың национал парыгы.
13.00, 15.00 – «Раз словечко, два словечко – будет песенка» караоке-клуб. Мульт­фильмнерден болгаш уругларга фильмнерден ырылар күүселдези. Алдан-Маадыр аттыг национал музей.
14.00 – «Рождествонуң элчизи» деп мастер-класс. Республиканың К.И Чуковский аттыг уруглар библиотеказы.
16.00 – «Содура» деп уран-чечен фильмниң көргүзүү. Тыва үндезин культура төвү.
17.00 – Дириг хөгжүм клувунуң концерти. Тыва­ның В. Халилов аттыг күрүне филармониязы.
Январь 6
Социал хандырылгазы чегей өг-бүле­лерден база социал албан черлеринден уругларга музейге халас көрүлде. Алдан-Маадыр аттыг национал музей.
12.00 – «Экранда – Тываның кижилери» уран-чечен фильмниң көргүзүү, ооң сайгарылгазы. Тыва Республиканың А.С. Пушкин аттыг национал библиотеказы.
12.00-15.00 – Тываның төөгүзүнге турас­кааткан «Тыва – талыгырда болгаш чоок­та», «Ак-көк хемниң чурту», «Дерсу Узала», «Ямбуйнуң каржы бу­гу» деп барымдаа­лыг бол­гаш тыва актерлар киржилгелиг уран-чечен фильмнерниң көр­гүзүү. Тыва Рес­публиканың Күрүне архиви.
13.00, 15.00 – «Раз словечко, два словечко – будет песенка» караоке-клуб. Мульт­фильмнерден болгаш уругларга фильмнерден ырылар күүселдези. Алдан-Маадыр аттыг национал музей.
14.00 – «Рождествонуң төөгүзү» деп лекция. «Дээрниң хуулгаазынының чырыы» деп кылыглар көрүлдези.
16.00 – «Содура» деп уран-чечен фильмниң көргүзүү. Тыва үндезин культура төвү.
17.00 – Тыва Республиканың алдарлыг артизи Айдаш Барыңмааның «Сценага 20 чыл» деп чогаадыкчы кежээзи. Тываның В.Ш. Көк-оол аттыг национал театры.
 Январь 7
Социал хандырылгазы чегей өг-бү­лелерден база социал албан черлеринден уругларга музейге халас көрүлде. Алдан-Маадыр аттыг национал музей.
Кышкы тоолдарга үндезилээн «Литературлуг елка» деп викторина, «Чаа чылдың мультпарады» мультсалон, «Соок-Ирейниң мастерскаязы» (Чаа чыл­дың кылыглары). Республиканың К.И Чуковский аттыг уруг­лар библиотеказы.
12.00-15.00 – Тываның төөгү­зүнге турас­кааткан «Тыва – талыгырда болгаш чоок­та», «Ак-көк хемниң чурту», «Дерсу Узала», «Ямбуйнуң каржы бу­гу» деп барымдаалыг болгаш тыва актерлар киржилгелиг уран-чечен фильмнерниң көргүзүү. Тыва Республиканың Күрүне архиви.
13.00 – Рождествонуң концерти. Орус культура төвү.
13.00 – «Щелкунчик» деп шии көр­гү­зүүшкүннүг «Тоолчургу оранга бал» деп чаа чылдың утренниги. Биче театр «Тет-а-тет».
13.00 – «Соок-Ирейниң чаа чылда ужуралдары» деп чаа чылдың квези. Ал­дан-Маадыр аттыг национал музей.
13.00, 15.00 – «Раз словечко, два словечко – будет песенка» караоке-клуб. Мультфильмнерден болгаш уруг­ларга фильмнерден ырылар күүселдези. Тыва Республиканың А.С. Пушкин аттыг нацио­нал библиотеказы.
13.00, 15.00 – «Раз словечко, два словечко – будет песенка» караоке-клуб. Мульт­фильмнерден болгаш уруг­ларга фильмнерден ырылар күүселдези. Алдан-Маадыр аттыг национал музей.
15.00 – «Октай» ан­самблиниң Рождествода концерти. Тываның В.Халилов аттыг күрүне филармониязы.
16.00 – «Содура» деп уран-чечен фильмниң көргүзүү. Тыва үндезин культура төвү.
17.00 – Мөңгүн-Тайга кожууннуң улусчу театрының тургусканы Кызыл-Эник Кудажының «Идегелдиг инчеегим» деп шиизиниң күргүзүү. Тываның В.Ш. Көк-оол аттыг национал театры.
Январь 8
12.00 – өңнүктерниң Рождествода ужуражылгалары. Тыва Республиканың А.С. Пушкин аттыг национал библиотеказы.
12.00-15.00 – Тываның төөгүзүнге турас­кааткан «Тыва – талыгырда болгаш чоокта», «Ак-көк хемниң чурту», «Дерсу Узала», «Ямбуйнуң каржы бугу» деп барымдаалыг болгаш тыва актерлар киржилгелиг уран-чечен фильмнерниң көргүзүү. Тыва Республиканың Күрүне архиви.
«Чаа чыл буян-кежикти чуртче эккел чыдыр» деп культура-өөредилгелиг программа. А.С. Пушкин аттыг национал библиотеказы.
14.00 – «Соок-Ирейже аалдаашкын» деп оюн-тоглаалыг программа. Рес­публиканың К.И. Чуковский аттыг уруг­лар библиотеказы.
14.00 – Солагай талакы дача­ларның чурттакчыларынга «Рождество байырлалы» деп үнүүшкүннүг хемчег. Солагай талакы дачалар, автобустарның 1-ги доктаамы.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.