1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАА ЧЫЛДЫ АМЫР-ТАЙБЫҢ ЭРТТИРЕР ДЭЭШ

«Келир неделя – Чаа чыл байырлалдарында амыдырал-хандырылга системаларының үзүктел чок ажылдаарынга белет­кел­диң үези. Тодаргай ор­ганизастыг хемчеглер херек» – деп, Тываның Баш­тыңы Шолбан Кара-оол республиканың кожууннары-биле видео-конференция байдалынга эрткен аппарат хуралынга чугаалаан. 
Чаа чыл байырлалдарында кожуун чагыргаларының харыы­салгалыг ажылдакчылары дежурныйлаашкынны организастап, одаар чүүлдүң курлавырын, улуг котельнаяларның дериг-херекселиниң ажылын хынап, хөй кижилерлиг социал албан черлери – эмнелгелер, уруглар садтары, школалар, интернат-бажыңнарның, клубтарның одалга черлеринде ажылдап турар ажылчыннарга шалың төлевирин үезинде бергениниң дугайында ЧДДА системазы-биле илеткээрин Тываның Баштыңы негээн. Кожууннар аайы-биле бо талазы-биле чогуур дужаалдарны үндүрер, харыысалгалыг кижилер танышкан дугайында хол үжүүн салдырар апаар. 
Кожуун чагыргазының дар­галары чылыг энергия ком­плекизиниң объектилерин, улуг социал албан черлерин хүннүң-не хыналдага алыр ужурлуг. 
«Одалга болгаш энергетика яамызы, Саң-хөө яамызы, адырлар яамылары январь 15-ке чедир бодунуң объектилеринде одаар чүүлдүң курлавыры четчир бе дээрзин хынаар. Харыысалгалыг кижи – Артур Маадырович Монгал. 
Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы, Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилел баштаан социал албан черлери Өг-бүлеге болгаш уругларга деткимче төптериниң турум ажылдаарын хандырар. Чедимче чок өг-бүлелерден уругларны болдунар болза, Төптер чанында дыштанылга болгаш сайзыралдың лагерьлеринге тургузар. Школаларда класс удуртукчулары өөреникчилериниң кайда дыштанып турарын тодаргай билген турар ужурлуг. Харыысалга – Органа Доржуевна Натсакта» – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол айыткан. 
Шолбан Кара-оол айыыл­ чок чорук хандыралгазын чу­гаалап тура, Чаа чылдың хо­нуктарында корум-чурум үрээшкиннериниң талазы-биле байдалды шыңгыы тударын демдеглээн: 
«Республиканың Чазааның ажылында ындыг арга-дуржулга бар. Муниципалдыг эрге-чагыргада харыысалгалыг кижи бүрүзүнүң ол үеде ажылы билдингир турар ужурлуг. Айыыл чок чорукту хандырар талазы-биле штабтарның хүн бүрүде ажылын тус черлерниң чагырга даргалары удуртур. 
Арага садып турар черлер­ни баш бурунгаар хынаар. Араганы садарының чурумунуң дуга­йында садып турар организацияга таныштыргаш, хол үжүүн алыр. Кылымал арага садып турар адрестерни шыңгыы контрольга ап, тудуп илередир. ИХЯ-дан дилег – республика­же кирер оруктарга арага продук­циязын чажыды-биле киир сөөр­түрүн болдурбас дээш хы­налданы күштелдирер. Катап үүлгедиг кылып болур кижилерниң турар черлерин онза контрольга алыр. 
Чаа чыл хонуктарында арага садарын хоруур дугайында шиитпирни хүлээп алыры-биле суурларга чурттакчыларның чыыштарын эрттирери күзен­чиг. Кызыл хоорайның «аарыш­кылыг» черлери – оң база со­ла­гай талакы дачаларже кичээнгейни күштелдирер. Дыштанылга үезинде ол черлерге уругларның хостуг үезин чөптүг организастаарын чедип алыр. Эрге-чагырганың төлээлери ындыг черлерге хүннүң-не турар ужурлуг. Харыысалгалыг кижи– Аяс Май-оолович Чу­даан-оол». 
Малчыннарже онза кичээн­гейни угландырарын Көдээ ажыл-агый яамызынга база тус чер чагыргаларынга дагзыр. Тываның Баштыңы Чаа чыл-биле аныяк малчыннарга байыр чедирер волонтер шимчээшкинин организастап болурун сүмелээн. 
«Культура, спорт база өөре­дилге албан черлерин чымыштыг ажылдар манап турар. Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында суурну, хоорайны, өг-бүлени каттыштырар хемчеглер эрткен турар ужурлуг. Шупту клубтар, спортчу залдар ажылдазын» – деп, Тываның Баштыңы даал­ганы берген. 
Тываның Баштыңының уруг­ларга Чаа чыл Ёлказы декабрь 22-де болуп эртер. Кызыл хоорайже кожууннардан уругларны эккээрин онза контрольга алыр. Айыыл чок чоруктуң шуп­ту хемчеглерин сагыыр: автобустуң техниктиг байдалы, арга-дуржулгалыг чолаачы, үдеп чоруур машиналар – бо бүгү хыналдага турар ужурлуг. Кожууннарның чагырга даргалары автобустарның Кы­зыл хоорайже үнгениниң ба­за келгениниң үезин бодунуң хыналдазынга алыр. Дедир чанарда база ындыг. Кызылга Чаа чыл Ёлказының программазы солун болур кылдыр хемчег­лерни алыр.
ТР-ниң албан езузунуң сайтызындан.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.