1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАА ЧЫЛЧЕ БҮЗҮРЕЛ-БИЛЕ

Тывада “Аныяк сайгарлыкчылар ниитилежилгези» деп хөй-ниити организациязы Кызылдың мэриязының деткимчези-биле найысылалдың аныяк­ сайгарлыкчыларының Чаа чыл балын эрттирип, 2016 чылдың тергииннерин шаңнап-мактаан.
Чыглып келген аныяк­­тар 2017 чылды бедик сеткил-хөөннүг ут­каан­нар. Оларның аразында чаа эгелеп чо­руур аныяк сайгарлыкчылар, бүдүрүлгелери орулгалыг ажылдап турарлары-даа бар. Балды Тывада билдингир аныяк башкарыкчы Сылдыс Калынду эрттирген. 
«Тергиин аныяк сайгарлыкчы – 2016» деп мөөрейниң тиилекчилеринге Кызылдың мэриязының хүндүлел бижиктерин ты­выс­кан. Саң-хөө адырынга – «Элита ТР» КХН-ниң директору Олеся Оюн, тудуг материалдары бүдүрер талазы-биле адырга бетон блоктар бүдүрер хуу сайгарлыкчы Айдыс Конгарак, полиграф ачы-дуза чедирер адырга – Анай-Кара Монгуш («Городок-Принт» КХН),  садыг-саарылга адырынга – Мерген Монгуш («UNO Caffe&Тea” садыы), туризм адырынга – Алдынай Ондар, Саая Эдиски (“Тuvbus” аян-чорук фирма,  “Эдискифото” фотостудия), хөй-ниити чемненилге черлериниң адырынга – Анд­рей Ондар (“МОККА  КОФЕ”), юридиктиг ачы-дуза чедирер адырга – Чаяна Бичиш (“Твое право” юридиктиг агентилел), транспорт ачы-дузазы чедирер адырга – Уран-Сай Оттук, амыдырал-чуртталгага ачы-дуза чедирер адырга – “Дамодара” КХН-ниң директору Сүлдем Самбуу, школа назыны четпээннерге ачы-дуза чедирер адырга – “Аистенек” уруглар садының директору Айгуш Сат, чечек бизнезиниң адырынга – Игорь Сарыгбаев (”Мне розы” чечек садыы) олар шылгараан.
Тывада “Аныяк сайгарлыкчылар­ нии­тилежилгези» деп хөй-ниити орга­низациязының «Скифтерниң алдыны» деп шаңналды номинация аайы-биле тывыскан.
“Чылдың тергиин фитнес төлевилели” – Мария Бегзи (“Полет” деп йога болгаш фитнес студиязы), “Чылдың социал бизнези” – Шеңне Күжүгет (“Совушка” уруглар сады”), “Чылдың ажыдыышкыны” – Наталья Умановская (“Ирбис кейк” кондитер кылыглар цеги), “Чылдың болуушкуну” – Айгуш Сат (“Аистенек” уруглар сады), “Инновациялыг технологиялар” – Григорий Монгуш (“Интех” КХН), “Тергиин стартап” – Семен Эренчин (“ТUVAN TRIP” аян-чорук фирмазы), “Тергиин отчеттуу” – Чаяна Бичиш (“Твое право” юридиктиг агентилел), “Тергиин хөй-ниитиниң чемненир чери” – Аймир Чаш-оол (“Бъелдир-Къежии” кафе) “Бүдүрүлге адырында тергиин төлевилел” – Шүглүр Доржу, “Маркетингилиг көжүг” – Кежик Куулар (“Неон-таун” реклама агентилели). 
Байырлалга келген аныяк сайгар­лыкчыларның “2016 чыл силерниң ажыл-амыдыралыңарда чүнүң-биле онзагайыл база 2017 чылда планнарыңар?” деп айтырыгга мынчаар харыыладылар.
Солун-оол Мунзук, 21 харлыг:
— Бо чылын хайындырарынга белен аъш-чем бүдүрүлгезин Кызылга ажыдып алганым улуг чедиишкин. Ада-ием Эрзинниң Бай-Дагда малчыннап турар. Амгы үеде оран-саваны хөлезилеп тур мен. Алды ажылдакчы манчы, бууза кылып турар. 2017 чылда чаа оран-сава тудуп алгаш, немей ажылчын олуттар ажыдып, бүдүрүлгем улгаттырарын планнап тур мен. Аныяк сайгарлыкчылар балынга бир дугаар кээп турарым бо. Маңаа чаа өңнүктер-биле таныжып ап, арга-дуржулга солчур аргалыг болдум. Аныяк сайгарлыкчыларга деткимче көргүзер күрүне программаларының дугайында сайгарлыкчы өөрлеримден билип алыксап тур мен. 2017 чылды – Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы кылдыр чарлаанын деткип тур мен. Ол дээрге чаа бодалдарга орукту ажыдып турары-дыр.  
Чаяна  Бичиш, 27 харлыг:
— “Твое право” юридиктиг агентилелди ажыдып алганым үдеп турарывыс 2016 чылдың онза болуушкуну. Ында 5 ажылдакчы чурттакчы чонга хамааты эрге-хоой­лу херектеринге дузаны көргүзүп турар. Амыдыралга боттандырар төлевилелдер бажымда элээн хөй. Чижээ, Мөңгүн-Тайга кожуунунче турисчи маршрутту тургузары, пенсия назылыгларга юридиктиг социал школаны ажыдары... Дүргенге аныяктар шуулганынга киришкеш, «Тыва — сайзыралдың девискээри» деп сертификатты алдым. 
“Аныяк сайгарлыкчылар ниитилежилгези» деп хөй-ниити организациязының ужур-дузазы аажок улуг. Аңаа эгелеп чоруур сайгарлыкчылар ажыл-хе­рээн улгаттырар талазы-биле, реклама чорудулгазының чажыттары дээш оон-даа өске ажыктыг чүүлдерни билип алыр аргалыг. Тывага 2017 чылды – Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы кылдыр чарлааны, биске дидим идея­ларывысты амыдыралга боттандырарынга улуг идиг-дир. Келир чылын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Грант шаңналынга киржири мурнуку сорулгаларымның бирээзи.
Айдамир  Сат, 29 харлыг:
— “Хатан” деп хоюдур соктаан чиңге-тараа холумактыг сүттүг шайны Моолда Герелт-Шонхор заводунда бистиң чагыы­выс езугаар бүдүрүп турар. Ол шайны Кызылдың садыгларынга эскерген боор силер. Амгы үеде Абакан хоорайда улуг садыг четкилеринче чедирип эгеледивис. Крас­ноярск хоорайның садыгларынга шайны садып-саарары-биле дугуржулга чоруп турар. Чоорту Россия деңнелинче үнерин планнап турар бис. Моолда коллегаларывыстың арга-дуржулгазын, шайның кылыр технологиязын өөренип алгаш, 2017 чылда Кызылга шай кылыр бүдүрүлгени ажыдары сорулгаларымның бирээзи. Бо чылын Тываның Чазаанда чаа аныяк удуртукчулар немешкенинге өөрүп тур мен.
2015 чылда Тывага делегейниң аныяк­тарының I «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» шуулганының соонда Тывага «Аныяк сайгарлыкчылар ниитилежилгезин» сентябрь айда тургускан. Амгы үеде ооң кежигүнүнче 48 аныяк сайгарлыкчы кирген. Ооң кол сорулгазы – аныяк сайгарлыкчыларны демнештирери болгаш оларның бизнезин хөгжүдери. Бир чыл ажыг үе иштинде ниитилежилге мастер-класстарны, тренинг кичээлдерни, ажыл-агыйжы ужуражылгаларны, чыыштарны, элээди уругларга сайгарлыкчылар неделяларын организастап эрттирген. Аңаа аныяктар боттарының үзел-бодалдары-биле үлежип, арга-дуржулгазын солчуп турар. Бо чылын «Бизнес школаны» ажыткан, аңаа школачыларны бизнестиң эге чадаларын шиңгээдип алырынга, оларның төлевилелдерин сайгарып көрген. 
Байырлалдың киржикчилери сеткил-хөөнү, хей-аъды бедик, омакшылдыг 2016 чылды үдеп, 2017 чылда боттарының сорулгаларын чедип алыр дээш, бүгү-ле күжүн салырынга белен, быжыг  тура-соруктуг, изиг чүткүлдүг болду. Оларның бо көдүрлүүшкүннүг байдалы сайгарлыкчы чоруунга Чаа чылда дузалаар-ла болзунам!
Авторнуң  тырттырган чуруктары.
“Аныяктарның бизнес-төлевилелдери-2016” деп республика чергелиг мөөрейниң тиилекчилери:
1. Кызыл хоорайдан Сай-Хонаш Хомушку.
2. Кызыл хоорайдан Иван Скоморохин.
3. Кызыл хоорайдан Семен Эренчин.
4. Кызыл кожууннуң Каа-Хем сумузундан  Тана Сат.
5. Бай-Тайга кожууннуң Кара-Хөл сумузундан Кежик Хертек.
6. Кызыл хоорайдан Сергек Куулар.
7. Кызыл хоорайдан Эртине Ооржак.
8. Бии-Хем кожууннуң Тарлаг сумузундан Александр Сат.
9. Кызыл кожууннуң Сукпак сумузундан Чаяна Оюн.
10. Барыын-Хемчик кожууннуң Эрги-Барлык сумузундан Алдын-Белек Багай-оол.
11. Кызыл кожууннуң Сукпак сумузундан Очур-Бүрбү Тюлюш.
12. Чаа-Хөл кожууннуң Чаа-Хөл сумузундан  Анджела Монгуш.
13. Тожу кожууннуң Ий сумузундан Чойган-оол Сайлымбуу.
14. Таңды кожууннуң Бай-Хаак сумузундан Саяна Комбуй-оол.
15. Өвүр кожууннуң Хандагайты сумузундан Милада Донгак.
Арынны Шончалай  ХОВАЛЫГ белеткээн.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.