1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАА ӨӨРЕДИЛГЕ ЧЫЛЫ-БИЛЕ БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИННЕРИ

Эргим башкылар болгаш школаларның өөреникчилери!
 
Чаа өөредилге чылының эгелээни-биле, Билиглер хүнү-биле силерге байыр чедирип тур мен!
Бо чылын бистиң улуг, делгем чуртувус­ка миллион-миллион школачылар болгаш студентилер парталарга олуруптар. Тывага эрткен чылын школа доосканнарның орнунга олардан барык ийи катап хөй чаштар бирги классче кирген. Баштайгы коңга — оларга эң чугула болгаш сагыш-сеткилге дээп турар болуушкун-дур. Оларның мурнунга билиглерниң улуг делегейи ажыттынар болгай. Чаа өөредилге чылын чайгы дыштанылгазында эки дыштанып алган болгаш билиглерниң чаа-чаа бедиктерин ажарынче чүткүлдүглер четтикпейн манааннар. 
Өөредилге дээрзи экономиканың эң кол курлавырларының бирээзи болуп силерниң карактарыңарда көстүп тур. Кижи бүрүзүнүң билиглеринге, арга-дуржулгазынга бистиң чуртувустуң, республиканың, кожууннуң социал-экономиктиг депшилгези үндезилеттинер. Бо чорудулгага баштайгы, эң чугула болгаш тодарадыкчы үүле школага онаажыр.
Школа амыдыралчы баштайгы дуржулганы хандырар, овур-хевирни тургузар, езулуг, быжыг найыралды көргүзер. Школачы чылдарын кижи амыдыралдың эң чырыткылыг үези деп анаа эвес санап чоруур: пөрүк бирги классчыдан боду тускай көрүштүг, онзагай бодалдыг кижи өзүп келир болгай. Бодунуң аргаларын ажыглаар, чаа-чаа тиилелгелерни чедип алыр барымдаалар чүгле школага көстүп келир. Эң экилерниң аразынга эң эки болуру — келир үеге кайгамчык салыышкын-дыр. Эртем-билиглиг кижиге амыдыралдың бүгү оруктары ажык болгай. 
Эргим өңнүктер! Бөгүн Билиглер хүнүнде тыва эки турачыларның — Ада-чурттуң Улуг дайынында фашизмге удур эрес-дидим демисешкен маадырларының төөгүлүг тураскаалының болгаш ат-алдарының хүнүн демдеглеп турар бис. Бистиң коргуш чок болгаш эрес-шудургу өгбелеривистиң төлептиг салгакчылары болуп, ону эки өөредилге-биле, ак сеткилдиг ажыл-биле, төрээн чериңерге езулуг ынакшыл-биле бадыткаңар. Тываның келир үези силерниң холуңарда болгай.
Билиглер хүнү-биле, өөредилге чылының баштайгы хүнү-биле силерге байыр чедирип, школачыларга — өөредилгеге чедиишкиннерни, чаа-чаа чаалап алыышкыннарны, кайгамчык сеткил-хөөннү, башкыларга — профессио­нал чедиишкиннерни улам көвүдедирин, улуг дуржулганы, быжыг кадыкшылды, ада-иелерге — шыдамык болгаш мерген угаанныг чорукту   күзедим!
Школалар доозукчуларынга чүткүлдүг болгаш туруштуг чорукту күзээр-дир мен. Чаңчыга бергениңер школачы амыдыралдан чарлып чорууруңарга чедир үе дыка эвээш. Бо чыл дээрге келир үедеги чедиишкиниңерге чедер оруктуң сөөлгүзү-дүр. Бо үе силерге эң үре-түңнелдиг болзун!
Байырлал-биле, Билиглер хүнү-биле, эргим чаңгыс чер-чурттугларым! 
Тыва Республиканың Баштыңы  
Ш.В. Кара-оол.  
 
Хүндүлүг башкылар, өөреникчилер база ада-иелер!
 
Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) мурнундан болгаш бодумнуң өмүнээмден силерге Билиглер хүнүн таварыштыр чүрээмниң ханызындан изиг байырымны чедирерин чөпшээреп көрүңер!
Бо чаа өөредилге чылында республиканың школаларынга ниитизи-биле бежен дөрт муң хире өөреникчи өөренир. Чеди муң чеди чүс чаштар чуртталгазының улуг чадазының эгези болур школаның эргинин бир дугаар артап кирер. Бөгүн оларның мурнунда чаа-чаа ажыдыышкыннарның делегейинче улуг орук ажыттынып турар. 
Бистиң школачы ажы-төлүвүс эки билигни чедип ап чорзун дээш, улус өөредилгезинде хөй чаа ажылдар чоруттунуп турар. Республиканың ол-бо булуңнарында школалар ажыттынып, дыка хөй өөреникчилерге болгаш башкыларга ажылдаа­рынга, өөрениринге таарымчалыг байдалдарны тургузуп турары өөрүнчүг.
Школаларга чаа өөредилге чылы Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчилери тыва эки турачыларга тураскааткан кичээлдер-биле эгелээр. Амгы шагның школачылары – бистиң маадырлыг өгбелеривистиң төлептиг салгакчылары. 
Силерге, башкыларга, чымыштыг күш-ажылыңар, мерген угааныңар болгаш  буянныг мергежилиңерге шынчы бараан болуп чорууруңар дээш, сеткилимниң ханызындан өөрүп четтиргенимни илередип тур мен! 
Бүгү өөреникчилерге, оларның ада-иезинге база башкыларга чаа өөредилге чылында чедииш­киннерни, кадыкшылды, чогаадыкчы ажылды, амыр-тайбың амыдыралды күзедим!
Хүндүткел-биле,
Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы К. ДАВАА.

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.